Strona główna PIT Strona główna PIT

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

 • Informacje ogólne

  W dziale pomoc znajdują się szczegółowe informację jak korzystać z serwisów PIT (Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji) oraz PUE (Platforma Usług Elektronicznych).

  Dział pomoc został zbudowany tematycznie, znajdziesz w nim informację odnośnie sposobu założenia konta i logowania w serwisach, oraz zapoznasz się z instrukcjami, najczęściej zadawanymi pytaniami oraz filmami instruktażowymi.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

 • Rejestracja/logowanie

  Aby utworzyć i zarejestrować konto w Systemach informatycznych UKE (Platforma Usług Elektronicznych oraz Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji) użytkownik musi posiadać Profil Zaufany (co to jest Profil Zaufany), który można założyć poprzez stronę pz.gov.pl.

  Dla Systemów PUE i PIT konto użytkownika jest wspólne. Oznacza to, że nie musi on tworzyć dwóch oddzielnych kont.

  Po rejestracji w Systemie z wykorzystaniem Profilu Zaufanego należy określić role w jakiej chcemy pracować w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji. W tym celu należy złozyć "Wniosek o dostęp do PIT" poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Wniosek znajdziesz na stronie pue.uke.gov.pl w zakładce Biznes.

  Dla Systemów PUE oraz PIT uruchomiony jest mechanizm pojedynczego logowania SSO (Single Sign On), oznacza to że użytkownik posiada jeden login i jedno hasło do centralnego systemu logowania, po uwierzytelnieniu i autoryzacji, w zależności od przydzielonych ról i uprawnień, użytkownik otrzymuje dostęp do wybranych zasobów gromadzonych w różnych systemach teleinformatycznych. Z punktu widzenia użytkowników SSO w sposób znaczący upraszcza korzystanie z systemów.

 • Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

  Dla operatorów sieci łączności elektronicznej, w szczególności nowych podmiotów na rynku, o wiele bardziej wydajne może być wykorzystywanie już istniejącej infrastruktury technicznej, w tym należącej do innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, na potrzeby realizacji sieci łączności elektronicznej, w szczególności na obszarach, gdzie niedostępna jest odpowiednia sieć łączności elektronicznej lub gdzie budowa nowej infrastruktury teletechnicznej może być nieopłacalna. Ponadto synergie między sektorami mogą znacząco zredukować konieczność prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją sieci łączności elektronicznej i tym samym mogą także zmniejszyć związane z nimi koszty społeczne i środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory komunikacyjne. Z tego względu lokowanie elementów sieci telekomunikacyjnych na rozległej i wszechobecnej infrastrukturze technicznej, takiej jak sieci techniczne wykorzystywane do dostarczania usług elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i odprowadzania wód opadowych, grzewczych i sieci transportowe mogą przynieść inwestorom znaczące oszczędności.

  Podstawowymi celami prowadzenia PIT są:

  - zapewnienie jak najsprawniejszego planowania i realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych,

  - ułatwienie efektywnego wykorzystania infrastruktury technicznej dla celów budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych, poprzez zapewnienie dostępu do informacji użytecznych z punktu widzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

  Poniższe definicje pojęć pochodzą z przepisów: art. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, art. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapewniająca infrastrukturę techniczną na potrzeby:

  a) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej lub ciepła,
  b) zapewnienia oświetlenia w miejscach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  c) zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania lub odprowadzania ścieków, ogrzewania, systemów odwodnienia, w tym ciągów drenażowych,
  d) transportu, w tym linii kolejowych, dróg, portów i lotnisk.

  Infrastruktura techniczna – każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

  a) kabli, w tym włókien światłowodowych,
  b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
  c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  Przedsiębiorca telekomunikacyjny – przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:

  a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”,
  b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących, zwany jest „operatorem”.

  Operator sieci – przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostka samorządu terytorialnego.

  Przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) określają grupy informacji przekazywanych Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT.

  Tabela 1. Grupy informacji podlegających przekazaniu Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT.

  Grupa Informacje
  1. O istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 megaustawy, a także o kanałach technologicznych, określających:
  a) ich lokalizację i przebieg,
  b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
  c) dane kontaktowe w sprawach dostępu.
  2. O planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
  a) lokalizację i rodzaj robót,
  b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
  c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
  d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych.
  3. O stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 ust. 7 i art. 35a ust. 7 megaustawy oraz art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  4. O obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustalonych w drodze uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 tej ustawy.
  5. O adresach swoich internetowych z opisem warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 megaustawy, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 megaustawy.

   

  Przepisy megaustawy nakładają obowiązek przekazywania Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT określonych informacji na następujące podmioty:

  Tabela 2. Podmioty zobowiązane do przekazywania Prezesowi UKE informacji za pomocą portalu PIT.

  Podmioty Rodzaje przekazywanych informacji Sposób przekazania Termin przekazania oraz aktualizacji
  Główny Geodeta Kraju Informacje grupy 1. w Tabeli 1. Zapewnienie nieodpłatnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

  Portal PIT jest stale połaczony z systemem udostępniającym.

  Aktualizację danych realizuje system udostępniający.

  Główny Geodeta Kraju Inne informacje, przydatne dla celów przygotowania i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w zakresie uzgodnionym z Prezesem UKE Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Termin przekazania uzgodniony z Prezesem UKE.

  Aktualizacja nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

  Marszałek województwa, starosta, prezydent miasta na prawach powiatu. Informacje grupy 1. w Tabeli 1. w zakresie dotyczącym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym we wniosku Prezesa UKE.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmiot zarządzający terenem zamkniętym. Informacje grupy 1. w Tabeli 1., na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym we wniosku Prezesa UKE.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmiot zarządzający terenem zamkniętym. Informacje grupy 5. w Tabeli 1., na wezwanie Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na swoich stronach internetowych warunków zapewnienia dostępu.

  Zarządca drogi Informacje grupy 1. w Tabeli 1. dotyczące kanałów technologicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia budowy kanału technologicznego.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Zarządca drogi Informacje grupy 2. w Tabeli 1. dotyczące kanałów technologicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym w art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Zarządca drogi Informacje grupy 1. w Tabeli 1. dotyczące infrastruktury technicznej, dla której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. Informacje grupy 4. w Tabeli 1. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmioty inne niż wymienione powyżej. Informacje grupy 1. w Tabeli 1., posiadane przez podmiot ze względu na zakres jego zadań w postaci elektronicznej, na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Przekazanie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych Informacje grupy 3. w Tabeli 1. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na stronie internetowej dyrekcji.
  Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej. Informacje grupy 5. w Tabeli 1., na wezwanie Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na swoich stronach internetowych warunków zapewnienia dostępu.

  Operator sieci przekazuje do PIT posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz aktualizuje przekazane informacje, w przypadku ich zmiany, w tych samych terminach.
  Zgodnie z wymienionym przepisem prawa przekazaniu podlegają informacje dotyczące:

  1. Istniejącej infrastruktury technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, a także o kanałach technologicznych, określające:
   a) ich lokalizację i przebieg elementów infrastruktury,
   b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób ich użytkowania,
   c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;
  2. planów inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
   a) lokalizację i rodzaj robót,
   b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
   c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
   d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych.
  • Najczęściej zadawane pytania

   Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazują Prezesowi UKE informacje o kanałach technologicznych oraz ich przebiegu, wykorzystując system teleinformatyczny obsługujący PIT. W tym celu zakładają poprzez Platformę Usług Elektronicznych UKE konta swoich organizacji oraz składają, wykorzystując PUE, wnioski o dostęp do systemu PIT dla członków swojego personelu upoważnionych do przekazywania w/w informacji. Po otrzymaniu przez członków personelu danych dostępowych do systemu PIT, mogą oni przekazywać do tego systemu informacje określone obowiązującymi przepisami, wykorzystując narzędzia udostępniane przez system PIT.

   Zgodnie z przepisem art. 29d ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa przekazują Prezesowi UKE informacje o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały określającej te stawki. Zgodnie z przepisem §6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego, stawki opłat należy wprowadzić bezpośrednio do systemu PIT, wykorzystując do tego celu udostępniane w systemie formularze elektroniczne obsługujące czynność wprowadzania stawek, zgodne ze wzorem określonym w/w rozporządzeniem.

   Dostęp do pełnego zakresu informacji utrzymywanych w Punkcie informacyjnym do spraw telekomunikacji (z wyłączeniem informacji służących administrowaniu systemem PIT) może otrzymać każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny spełniający kryteria określone definicją z art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą dodatkowo korzystać z podstawowych narzędzi analitycznych tego systemu. Dostęp do informacji utrzymywanych w PIT, w zakresie odpowiadającym zakresowi informacji przekazywanych do systemu, otrzymują podmioty określone przepisami art. 29c, art. 29d ust. 1 – 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

   System realizuje również nie wymagający logowania dostęp do szeregu mapowych warstw informacyjnych udostępnianych publicznie przez rejestry i portale mapowe, zarówno urzędowe jak i społeczne.

   Po zalogowaniu w portalu mapowym należy przejść do panelu zarządzania. W części „Zarządzanie zasobami” znajduje się opcja „Wprowadź dane o planowanej lub istniejącej infrastrukturze”, gdzie jest możliwość przekazania informacji o infrastrukturze w różnych formatach danych (SHP, GML, KML, GPX, GeoTIFF, GeoJSON, DXF, CSV). Ponadto Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zapewnia możliwość zasilenia danymi  z bezpiecznej lokalizacji sieciowej (np. FTP), czy poprzez konfigurację połączenia do bazy zewnętrznej.  W ramach narzędzia służącego do przekazywania informacji jest możliwość wyboru czy są to dane opisujące infrastrukturę istniejącą, czy plany inwestycyjne oraz wybór typu danych: punktowe, liniowe i powierzchniowe.

   Zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych operator sieci jest zobowiązany udostępnić informacje dotyczące infrastruktury technicznej ubiegającemu się o to przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który chce na danym obszarze realizować szybką sieć telekomunikacyjną. Jeżeli jednak operator sieci przekaże takie informacje do PIT to zgodnie z ust. 5, może odmówić ich udostępniania, w zakresie, w jakim są one dostępne za pośrednictwem punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji.

   Informacje dostępne  w Puncie Informacyjnym ds. Telekomunikacji można przeglądać online (zarówno dane atrybutowe, jak i geometryczne), a także wyeksportować i zapisać na prywatnym komputerze. PIT umożliwia zapis danych w różnych formatach. Dane atrybutowe można zapisać do pliku tekstowego, pdf, docx, xlsx czy csv natomiast dane geometryczne eksportowane są w formatach gml, dwg, dxf, dgn oraz shapefile. Możliwość pobrania takich danych dostępna po wcześniejszym zalogowaniu się, jest nieodpłatna i uzależniona od profilu organizacji do jakiej należy dany użytkownik.

   W PIT dostępne jest narzędzie pozwalające drukować mapy oraz zapisywać je do pliku. Jeśli użytkownik chce może wygenerować mapę, skomponowaną według jego preferencji na podstawie warstw dostępnych w portalu mapowym. Za pomocą dostępnego narzędzia użytkownik ma możliwość m.in. nadać tytuł swojej mapie, opis, ponadto wybrać i osadzić w  rysunku mapy dodatkowe elementy graficzne jakie mają się na niej znaleźć (legenda, skala, kierunek północy). Użytkownik ma możliwość wyboru wielkości arkusza wydruku i układu strony.

  • Filmy instruktażowe

   Dział w trakcie budowy

 • Platforma Usług Elektronicznych

  Platforma Usług Elektronicznych jest bramą, dzięki której użytkownik może złożyć szereg wniosków i formularzy do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. PUE m.in. umożliwia: elektroniczne poodpisywanie wniosków podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, dokonywanie elektronicznych przelewów, czy przechowywanie dokumentów w jednym miejscu. Jest to również proste narzędzie do zarządzania kontem organizacji poprzez przypisywanie do niej przedstawicieli.

  • Instrukcje

   Użytkownik po zalogowaniu w systemie może pracować w PUE w różnych kontekstach. Listę dostępnych kontekstów użytkownik może wyświetlić wybierając w menu górnym przycisk „Twoje konto”. Będąc przedstawicielem organizacji, użytkownik może wystąpić w kontekście tej organizacji jeżeli jest do tego upoważniony.

   Instrukcja zmiany kontekstu pracy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Na stronie głównej (https://pue.uke.gov.pl/) w menu górnym dostępna jest wyszukiwarka formularzy. Po wpisaniu frazy „Sprawozdanie z art …” zostanie wyszukany i wyświetlony odpowiedni formularz.

   Instrukcja wyszukiwania formularzy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Platforma PUE umożliwia wypełnianie formularzy sprawozdawczych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej. Początek edycji formularza użytkownik inicjuje poprzez wybór ikony ołówka na wybranym formularzu.

   Instrukcja wypełniania formularzy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Użytkownik w każdym momencie wypełniania formularza może go zapisać, wybierając opcję „Zapisz kopię roboczą”, znajdującą się na dole ekranu : Zapisanie kopii roboczej, nie powoduje przerwania pracy z formularzem, lecz wrócenie do niego w dogodnym dla użytkownika momencie.

   Instrukcja tworzenia kopii roboczej formularzy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Użytkownik po wypełnieniu formularza sprawozdawczego może go zapisać i przejść dalej, wybierając opcję „Zapisz i przejdź dalej”, a następnie podpisać dokument.

   Instrukcja zapisywania i podpisywania formularzy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Osoba zalogowana, po poprawnym wysłaniu wniosku / formularza do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w folderze „Dokumenty odebrane”, otrzyma potwierdzenie dostarczenia dokumentu do Urzędu w formie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (Upo).

   Instrukcja odbioru Urzędowego Poświadczenia Odbioru na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Dodanie przedstawiciela do organizacji jest możliwe tylko przez administratora danej organizacji. A administratorem organizacji jest najczęściej ten użytkownik systemu PUE, który jako pierwszy wystąpił z wniosek o założenie konta dla danej firmy / jednostki / organizacji.

   Instrukcja dodawania przedstawiciela do organizacji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Użytkownik systemu może w dowolnym momencie wypełniania, wyeksportować formularz do pliku Excel (97-2003). Po wyeksportowaniu takiego pliku (np. na pulpit) użytkownik może pracować na takim pliku, aby później, po skończeniu uzupełniania pól danymi, zaimportować plik Excel do Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

   Instrukcja eksportu formularza do pliku Excel na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Użytkownik systemu może zaimportować wcześniej przygotowany plik Excel do formularza. Plik można zaimportować przechodząc do strony formularza nr. F00/4/4 zatytułowanego „Import danych”. Z tego miejsca użytkownik wybiera opcję „Chcę zaimportować dane z pliku” i klika na przycisk „Wybierz plik”.

   Instrukcja importu formularza do pliku Excel na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

   Formularz sprawozdawczy został zbudowany w postaci kreatora, który ma za zadanie ułatwić jego wypełnienie. Gdy funkcja kreatora jest włączona system wymusza wykonanie kolejnych określonych kroków i wypełnienie wymaganych pól formularza, dbając jednocześnie o spójność i kompletność danych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia kreatora i wypełnienie formularza w dowolny sposób, ale musi mieć na uwadze, że nie jest chroniony, a popełnione błędy zostaną wskazane dopiero przy próbie wysłania formularza. Aby swobodnie poruszać się po zakładkach formularza kreator musi być wyłączony.

   Instrukcja włączania i wyłączania kreatora w formularzach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)

  • Najczęściej zadawane pytania

   W PUE jest wiele katalogów usług. Jeden katalog usług zawiera przynajmniej jedną usługę, na którą składa się wniosek albo formularz. W katalogu usług są wnioski lub formularze pogrupowane tematycznie.

   Słowo formularz oraz słowo wniosek są często stosowane zamiennie, a czasem występują jednocześnie w tytule tej samej usługi. Jednak dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych przygotowano specjalne formularze sprawozdawcze. Zostały one podzielone na różne części i sekcje, które z kolei składają się z wielu pól. Te pola służą do wprowadzenia szczegółowych informacji dotyczących działalności danej firmy.

   Tak. Na stronie głównej PUE użytkownik powinien rozwinąć zakładkę „KONSUMENT” i kliknąć na przycisk „Zobacz wszystkie usługi”. Następnie, w prawym bocznym menu, użytkownik klika na przycisk „Przejdź do formularza”, który znajduje się w sekcji „Wypełnij formularz zgłoszeniowy”. Warto zaznaczyć, że ten formularz jako jedyny nie wymaga zalogowania się do systemu oraz podpisania go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

   Tak. Platforma Usług Elektronicznych jest jedynym sposobem komunikacji z Urzędem, celem spełnienia wymogów wynikających z art. 7 PT.

   Część usług jest przeznaczona tylko dla konsumentów, a część tylko dla przedsiębiorców lub instytucji. Są też takie, które są dostępne i dla jednej grupy i dla drugiej. W związku z tym, trzeba zwrócić uwagę jaki typ formularz się wypełnia oraz na jakim kontekście się pracuje.
   Niektórych pól nie można edytować z poziomu formularza, należy je uzupełnić w profilu użytkownika.

   Kontekst organizacji jest to konto, które jest podpięte pod konto osoby fizycznej. Konto organizacji jest wyodrębnionym kontem, z którego można, a nawet trzeba składać wnioski i formularze do Urzędu. Jednak nie może ono istnieć bez konta osoby fizycznej.
   Konto organizacji będzie widoczne w dwóch przypadkach:
   1. osoba tworzy konta dla firmy / organizacji i staje się jej administratorem;
   2. administrator ustanawia osobę fizyczną przedstawicielem firmy / organizacji.

   Użytkownik po zalogowaniu się do systemu, rozwija zakładkę „Twoje konto”. Pierwsza pozycja będzie dotyczyć osoby fizycznej. Następne pozycje są opcjonalne i w zależności od tego, czy użytkownik złożył wniosek o założenie konta dla firmy / organizacji lub stał się przedstawicielem danej organizacji, będzie widział nazwę firmy, ewentualnie nazwy firm. Aby zmienić kontekst, wystarczy kliknąć na nazwę firmy lub na swoje imię i nazwisko. Groty skierowane do wewnątrz sygnalizują bieżący kontekst.

   W pierwszej kolejności użytkownik powinien zalogować się na PUE ( jako osoba fizyczna ). Na stronie głównej, po rozwinięciu zakładki „Twoje konto”, użytkownik wybiera „Profil użytkownika”. Następnie wchodzi w zakładkę „Podmioty użytkownika” i klika na „dodaj podmiot”. Użytkownik uzupełnia dane niezbędne do utworzenia podmiotu po czym zatwierdza czynność poprzez podpisanie się profilem zaufanym.
   Po przejściu wszystkich kroków konto podmiotu zostanie utworzone a użytkownik otrzyma informację mailem.

   Tak, użytkownik może mieć wiele kont organizacji. Administrator organizacji może dodawać konta w zakładce „podmioty użytkownika” poprzez kliknięcie opcji „dodaj podmiot”.

   Tak. Każda osoba fizyczna może mieć konto na PUE. Wystarczy, że na stronie głównej PUE kliknie na zakładkę „Zarejestruj”. Użytkownik zostanie poproszony o podanie adresu E-mail i po zatwierdzeniu, przeniesiony na stronę „Profil Zaufany”, zarządzaną przez Ministerstwo Cyfryzacji. Na tej stronie może założyć konto na PUE potwierdzając rejestrację poprzez zalogowanie się na Profil Zaufany i podpisanie się podpisem zaufanym. Użytkownik, który nie ma jeszcze konta na Profilu Zaufanym, może je założyć poprzez bankowość elektroniczną (konto zakładane jest w ciągu kilku minut) lub poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” (w ciągu 14 dni użytkownik musi osobiście udać się do punktu uwierzytelniającego, np. urzędu skarbowego, aby potwierdzić swoje dane osobowe). Po przejściu procesu autentykacji, użytkownikowi zakładane jest konto na ePUAPie, dzięki któremu może załatwić setki spraw w różnych instytucjach publicznych, w tym na PUE, bez wychodzenia z domu lub z pracy.

   Aby nadać uprawnienia, Administrator konta musi dodać przedstawiciela do organizacji. Przedstawicielem jest sam Administrator lub osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu.
   Szczegółową instrukcję na ten temat znajdą Państwo na stronie PUE w zakładce POMOC lub w instrukcji dostępnej TUTAJ.

   W przypadku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wpisanego do RPT w formie spółki cywilnej, sprawozdania o identycznej treści powinni złożyć wszyscy wspólnicy spółki, ale każdy we własnym imieniu tj. z własnego konta podmiotu utworzonego dla działalności gospodarczej (własna nazwa, NIP itp.). Innymi słowy, każdy ze wspólników spółki cywilnej powinien posiadać osobne konto organizacji, w tym przypadku konto wspólnika spółki cywilnej.
   Aby utworzyć konto organizacji należy w Profilu Użytkownika przejść do Podmioty Użytkownika i dodać podmiot podając:

   1. Krótka nazwa - krótka nazwa wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
   2. Pełna nazwa - nazwa wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
   3. NIP – NIP wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
   4. Nr RPT – nr RPT spółki cywilnej (pole zalecane do uzupełnienia)
   5. Forma prawna - działalność gospodarcza osoby fizycznej – wspólnik spółki cywilnej (pole zalecane do uzupełnienia).

   Będąc w kontekście organizacji, tj. wspólnika spółki cywilnej, należy wypełnić formularz/e. W trakcie wypełniania formularza F00 należy w polu 0.01.4 Forma prawna wybrać „Spółka cywilna” a następnie w polu, które się pojawi 0.01.6 wpisać NIP spółki cywilnej. Formularze każdego ze wspólników spółki cywilnej powinny zawierać takie same dane liczbowe w zakresie całej spółki cywilnej, np. przychody, liczba użytkowników, prowadzona działalność telekomunikacyjna.

   Przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej, który wpisany został do RPT jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinien przekazać sprawozdanie, w którym wykazane zostaną dane w zakresie całej spółki cywilnej, np. przychody, liczba użytkowników, prowadzona działalność telekomunikacyjna. Oznacza to, że formularze każdego ze wspólników spółki cywilnej, niezależnie od posiadanych udziałów, powinny zawierać takie same dane w zakresie całej spółki cywilnej. Będąc w kontekście organizacji, tj. wspólnika spółki cywilnej, należy wypełnić formularz/e. W trakcie wypełniania formularza F00 należy w polu 0.01.4 Forma prawna wybrać „Spółka cywilna” a następnie w polu, które się pojawi, tj. 0.01.6, wpisać NIP spółki cywilnej.

   Przedsiębiorca prowadzący działalność telekomunikacyjną zarówno jako wspólnik spółki cywilnej oraz jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinien złożyć dwa odrębne sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Jedno sprawozdanie jako wspólnik spółki cywilnej (RPT i NIP spółki cywilnej) oraz drugie sprawozdanie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (RPT i NIP swojej firmy).

   Tak. Platforma Usług Elektronicznych została tak zaprojektowana i wykonana, aby spełniała wymogi zawarte w standardzie WCAG 2.0.

   Logowanie do systemu PUE odbywa się poprzez Profil Zaufany (PZ), który jest zarządzany przez Ministerstwo Cyfryzacji. W związku z tym, system PUE nie przechowuje haseł, a przez to nie może ich zmienić lub przywrócić na prośbę użytkownika. W tym celu użytkownik PUE powinien skorzystać z narzędzi znajdujących się na stronie https://pz.gov.pl/dt/help, która jest zarządzana przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

   Jeśli użytkownik ma problem z zalogowaniem się lub inny związany z Profilem Zaufanym powinien skontaktować się z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, organem odpowiedzialnym za Profil Zaufany.
   Telefon: +48 22 253 54 50
   Adres e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl
   Strona internetowa: https://pz.gov.pl/pz/contact

   Działalność telekomunikacyjna przedsiębiorców zagranicznych wpisanych do RPT podlega takim samym prawom i obowiązkom jak działalność telekomunikacyjna przedsiębiorców polskich. Dotyczy to również obowiązku sprawozdawczego z art. 7 Pt.
   Przedsiębiorca zagraniczny może skutecznie wykonać obowiązek sprawozdawczy wynikający z art. 7 Pt poprzez przedstawiciela firmy posiadającego polski numer PESEL.
   W tym celu przedstawiciel firmy założy konto na platformie PUE zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie https://pue.uke.gov.pl/pomoc i złoży sprawozdanie w imieniu przedsiębiorcy. Jeżeli jest osobą samodzielnie uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorcy, jego podpis będzie wystarczający do skutecznego złożenia sprawozdania. Jeżeli nie jest uprawiony, zobowiązany będzie do przedstawienia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być podpisane podpisem/ami kwalifikowanym/i przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji firmy zgodnie z KRS/CEiDG i dołączone do sprawozdania na PUE. Inną możliwością jest przesłanie pełnomocnictwa w wersji papierowej na adres Urzędu.

   Wpisanie danych w formularzu F00 (np. dane teleadresowe, osoba do kontaktu z UKE), różnych od danych przekazanych za pomocą wniosku o wpis/zmianę wpisu do RPT, nie jest równoważne z dokonaniem tych zmian w RPT. Wszelkie zmiany dotyczące przedsiębiorcy, w szczególności takie jak zmiana nazwy spółki, formy prawnej, adresu siedziby, adresu do korespondencji, osoby/ów upoważnionej/ych do kontaktu z UKE należy każdorazowo zgłaszać przekazując do UKE „Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

  • Filmy instruktażowe

 • Kontakt

  Skontaktuj się z UKE poprzez formularz kontaktowy.