PIT

Ustawienia

 • Informacje ogólne

  Dla operatorów sieci łączności elektronicznej, w szczególności nowych podmiotów na rynku, o wiele bardziej wydajne może być wykorzystywanie już istniejącej infrastruktury technicznej, w tym należącej do innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, na potrzeby realizacji sieci łączności elektronicznej, w szczególności na obszarach, gdzie niedostępna jest odpowiednia sieć łączności elektronicznej lub gdzie budowa nowej infrastruktury teletechnicznej może być nieopłacalna. Ponadto synergie między sektorami mogą znacząco zredukować konieczność prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją sieci łączności elektronicznej i tym samym mogą także zmniejszyć związane z nimi koszty społeczne i środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory komunikacyjne. Z tego względu lokowanie elementów sieci telekomunikacyjnych na rozległej i wszechobecnej infrastrukturze technicznej, takiej jak sieci techniczne wykorzystywane do dostarczania usług elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i odprowadzania wód opadowych, grzewczych i sieci transportowe mogą przynieść inwestorom znaczące oszczędności.

  Podstawowymi celami prowadzenia PIT są:

  - zapewnienie jak najsprawniejszego planowania i realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych,

  - ułatwienie efektywnego wykorzystania infrastruktury technicznej dla celów budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych, poprzez zapewnienie dostępu do informacji użytecznych z punktu widzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

  Poniższe definicje pojęć pochodzą z przepisów: art. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, art. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapewniająca infrastrukturę techniczną na potrzeby:

  a) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej lub ciepła,
  b) zapewnienia oświetlenia w miejscach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  c) zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania lub odprowadzania ścieków, ogrzewania, systemów odwodnienia, w tym ciągów drenażowych,
  d) transportu, w tym linii kolejowych, dróg, portów i lotnisk.

  Infrastruktura techniczna – każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

  a) kabli, w tym włókien światłowodowych,
  b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
  c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  Przedsiębiorca telekomunikacyjny – przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:

  a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”,
  b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących, zwany jest „operatorem”.

  Operator sieci – przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostka samorządu terytorialnego.

  Przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) określają grupy informacji przekazywanych Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT.

  Tabela 1. Grupy informacji podlegających przekazaniu Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT.

  Grupa Informacje
  1. O istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 megaustawy, a także o kanałach technologicznych, określających:
  a) ich lokalizację i przebieg,
  b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
  c) dane kontaktowe w sprawach dostępu.
  2. O planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
  a) lokalizację i rodzaj robót,
  b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
  c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
  d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych.
  3. O stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 ust. 7 i art. 35a ust. 7 megaustawy oraz art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  4. O obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustalonych w drodze uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 tej ustawy.
  5. O adresach swoich internetowych z opisem warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 megaustawy, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 megaustawy.

   

  Przepisy megaustawy nakładają obowiązek przekazywania Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT określonych informacji na następujące podmioty:

  Tabela 2. Podmioty zobowiązane do przekazywania Prezesowi UKE informacji za pomocą portalu PIT.

  Podmioty Rodzaje przekazywanych informacji Sposób przekazania Termin przekazania oraz aktualizacji
  Główny Geodeta Kraju Informacje grupy 1. w Tabeli 1. Zapewnienie nieodpłatnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

  Portal PIT jest stale połaczony z systemem udostępniającym.

  Aktualizację danych realizuje system udostępniający.

  Główny Geodeta Kraju Inne informacje, przydatne dla celów przygotowania i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w zakresie uzgodnionym z Prezesem UKE Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Termin przekazania uzgodniony z Prezesem UKE.

  Aktualizacja nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

  Marszałek województwa, starosta, prezydent miasta na prawach powiatu. Informacje grupy 1. w Tabeli 1. w zakresie dotyczącym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym we wniosku Prezesa UKE.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmiot zarządzający terenem zamkniętym. Informacje grupy 1. w Tabeli 1., na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym we wniosku Prezesa UKE.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmiot zarządzający terenem zamkniętym. Informacje grupy 5. w Tabeli 1., na wezwanie Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na swoich stronach internetowych warunków zapewnienia dostępu.

  Zarządca drogi Informacje grupy 1. w Tabeli 1. dotyczące kanałów technologicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia budowy kanału technologicznego.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Zarządca drogi Informacje grupy 2. w Tabeli 1. dotyczące kanałów technologicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym w art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Zarządca drogi Informacje grupy 1. w Tabeli 1. dotyczące infrastruktury technicznej, dla której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. Informacje grupy 4. w Tabeli 1. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmioty inne niż wymienione powyżej. Informacje grupy 1. w Tabeli 1., posiadane przez podmiot ze względu na zakres jego zadań w postaci elektronicznej, na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Przekazanie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych Informacje grupy 3. w Tabeli 1. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na stronie internetowej dyrekcji.
  Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej. Informacje grupy 5. w Tabeli 1., na wezwanie Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na swoich stronach internetowych warunków zapewnienia dostępu.

  Operator sieci może przekazać informacje do PIT, co zwolni go z obowiązku udzielania takich informacji na indywidualne żądania przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przekazywane informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym i aktualizowane corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazaniu mogą podlegać informacje dotyczące:

  1. Istniejącej infrastruktury technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 megaustawy, a także o kanałach technologicznych, określających:

  a) ich lokalizację i przebieg,
  b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
  c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;

  2. planów inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:

  a) lokalizację i rodzaj robót,
  b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
  c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
  d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych.

 • Instrukcje

  Aby utworzyć i zarejestrować konto w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji (PIT) użytkownik musi posiadać Profil Zaufany (co to jest Profil Zaufany), który można założyć poprzez stronę pz.gov.pl. Po utworzenia konta na Profilu Zaufanym użytkownik może przystąpić zakładania profilu na PIT wykorzystując PUE - Platformę Usług Elektronicznych UKE (co to jest PUE).

  Instrukcja do pobrania

 • Kontakt