O projekcie - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji - etap I

Podstawy realizacji projektu

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) został utworzony w związku z implementacją w Polskim prawie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, nr 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej.

Pierwsza wersja PIT została uruchomiona przez Prezesa UKE 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 29a ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.)

Budowa nowej wersji PIT jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2017 r.

W ramach projektu "Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji" zbudowany został mechanizm pojedynczego logowania w oparciu o WSO2 Identity Server, który został zintegrowany z Platformą Usług Elektronicznych UKE (PUE), PIT oraz PZ (Profil Zaufany).

Użytkownik sam może utworzyć konto w PIT uwierzytelniając się Profilem Zaufanym i mieć dostęp do zintegrowanych systemów.

Osoby posiadające konto na PUE automatycznie mają dostęp do określonych funkcjonalności systemu PIT (portal publikacji) poprzez dedykowaną e-usługę.

Cele projektu

Celem projektu jest umożliwienie  przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do posiadanych przez Prezesa UKE informacji o:

W PIT prezentowane są wybrane dane z K-GESUT, czyli krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju oraz z e-usług prezentujących dane  z powiatowych baz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Przedsiębiorcy mogą dzięki temu sprawdzić przebieg istniejących sieci infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, co ułatwi im podejmowanie decyzji biznesowych np. dotyczących dzierżawy elementów istniejącej sieci lub kanałów technologicznych.

Dodatkowo PIT umożliwia przekazywanie przez operatorów sieci w tym jednostki samorządu terytorialnego informacji o posiadanych przez nich sieciach lub kanałach technologicznych. Informacje te udostępniane są innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zainteresowanym inwestycjami na danym terenie.

Korzyści dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Szybszy dostęp do informacji o:

 • istniejącej infrastrukturze technicznej,
 • planach dotyczących infrastruktury,
 • kanałach technologicznych,
 • stawkach za zajęcie pasa drogowego.

Szybszy i łatwiejszy dostęp do danych w PIT pozwoli optymalizować proces podejmowania decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji.

Udostępnione e- usługi

Katalog procedur -wszystkie procedury i formalności dotyczące inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną. Zbiór wymagań formalnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, właściwego ich wykonywania oraz do ich zakończenia i rozpoczęcia użytkowania infrastruktury.
Informacje o wymaganych decyzjach, zgłoszeniach i zawiadomieniach do właściwych organów, a także zwolnieniach z obowiązku ich uzyskania lub dokonania.

Katalog stron - adresy internetowe stron WWW właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości, na których zamieszczają oni informacje  nt. warunków zapewnienia dostępu do nieruchomości w celach określonych przepisami art. 30 ust. 1 i 3 oraz  art. 33 ust 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym – umożliwienie zobowiązanym podmiotom przekazywania i aktualizowania informacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych. Zbierane dane dotyczą istniejącej infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych, planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej, stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Funkcjonalność przekazywania i aktualizacji danych dostępna jest wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników, przetwarzanie danych odbywa się automatycznie. Możliwe jest hurtowe przekazywanie informacji przy użyciu dedykowanej aplikacji klienckiej udostępnianej przez UKE (na portalu PIT).

Wyszukiwanie informacji o infrastrukturze (planowanej, istniejącej)- Dane pozyskane w ramach usługi "Przekazywanie informacji w trybie interaktywnym i hurtowym" mogą być wyszukiwane i pobierane w postaci konfigurowalnych raportów przez uprawnione podmioty (przedsiębiorcy telekomunikacyjni).

Harmonogram prac

 

Harmonogram prac dla projektu Budowa Systemu Punkt Informacyjny do spraw Telekomunikacji

 

Zmiany w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji - II etap

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji został dostosowany do potrzeb przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tak aby mogli oni uzyskać informacje potrzebne do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, a także przekazać dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Podstawą do rozpoczęcia prac nad nowym projektem była procedowana nowelizacja art. 29 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2017 r. poz. 2062, z późn. zm.), w którejzmieniono zakres inwentaryzacji, a takżewprowadzono raportowanie fizycznych przebiegów sieci oraz przekazywanie danych dwa razy w roku.

Od 2023 roku proces ten uległ zmianie, dlatego system PIT został rozbudowany o nowe funkcje.

Korzyści dla użytkowników

 • bezpośredni dostęp do danych wprowadzanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, bez pośrednictwa innych systemów (SIIS) oraz innych instytucji,
 • szybki i łatwy dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do danych niezbędnych do budowy lub rozbudowy sieci telekomunikacyjnych,
 • jeden system służący realizacji wszystkich obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa UKE oraz umożliwiający załatwienie wszystkich spraw prowadzonych przez organ, podniesienie jakości e-usług oferowanych przez administrację publiczną poprzez budowę nowych funkcji umożliwiających przedsiębiorcom telekomunikacyjnym przekazywanie danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej w terminach i zakresie zgodnym z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

System PIT został rozbudowany m.in. w zakresie:

 • e-usługi umożliwiającej zgłaszanie popytu na usługi,
 • e-usługi umożliwiającej identyfikację usług dostępnych pod wybranym adresem,
 • dedykowanej wtyczki QGIS,
 • modułu integracji z publicznymi rejestrami państwowymi prowadzonymi przez GUS, GUNB i GUGiK oraz innymi wskazanymi w ofercie,
 • modułu do analizowania procesu raportowego użytkowników zewnętrznych;
 • modułu raportowego,
 • modułu kontroli – baza podmiotów zobligowanych do przekazania danych,
 • ogólnodostępnego portalu informacyjnego, zgodnego z RWD o informację dotyczącą inwentaryzacji, planów inwestycyjnych, jakości usług, oferty hurtowej i informacji dotyczącej obsługiwanego obszaru geograficznego i punktów adresowych w zasięgu sieci POPC; zawierającego instrukcję użytkowania rozbudowanego systemu w części pomocy.

 

Harmonogram prac