Dostępność - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Deklaracja dostępności serwisu pit.uke.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pit.uke.gov.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pit.uke.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.09.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Kryterium sukcesu

Opis błędu

Status

1.1.1. Treść nietekstowa

Brak alternatywy dla części treści nietekstowych

Zrealizowane, w trakcie weryfikacji

1.3.1. Informacje i relacje

Nieprawidłowa hierarchia i struktura nagłówków. Brak śródtytułów w treści.

Zrealizowane, w trakcie weryfikacji

2.4.4. Cel linku (w kontekście)

Niejednoznaczne linki.

Zrealizowane, w trakcie weryfikacji

2.4.6. Nagłówki i etykiety

Niejednoznaczne nazwy nagłówków.

Zrealizowane, w trakcie weryfikacji

3.3.2. Etykiety lub instrukcje

Niewystarczające etykiety/treści przycisków. Brak etykiet dla pól i przycisków części formularzy

Zrealizowane, w trakcie weryfikacji

4.1.1. Parsowanie

Błędy podczas walidacji HTML

Zrealizowane, w trakcie weryfikacji

 

Oświadczenie sporządzono 30.10.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez UKE oraz audytu strony zrealizowanego przez Fundację Widzialni.

Wszystkie powyższe błędy są na bieżąco usuwane, jednak część z powyższych błędów wciąż może występować na stronie pit.uke.gov.pl. Po zakończeniu realizacji zaleceń poaudytowych strona zostanie poddana ponownemu audytowi w celu potwierdzenia jej zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Hupało, adres poczty elektronicznej tomasz.hupalo@uke.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
22 534 93 07.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, UKE niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, UKE może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków UKE znajdują się na stronie Urzędu w zakładce Dostępność w budynkach Urzędu.

Więcej informacji o dostępności Urzędu Komunikacji Elektronicznej znajdą Państwo na naszej stronie uke.gov.pl w zakładce Dostępność.