Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Najczęściej zadawane pytania

  W PUE jest wiele katalogów usług. Jeden katalog usług zawiera przynajmniej jedną usługę, na którą składa się wniosek albo formularz. W katalogu usług są wnioski lub formularze pogrupowane tematycznie.

  Słowo formularz oraz słowo wniosek są często stosowane zamiennie, a czasem występują jednocześnie w tytule tej samej usługi. Jednak dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych przygotowano specjalne formularze sprawozdawcze. Zostały one podzielone na różne części i sekcje, które z kolei składają się z wielu pól. Te pola służą do wprowadzenia szczegółowych informacji dotyczących działalności danego podmiotu.

  Tak. Na stronie głównej PUE użytkownik powinien rozwinąć zakładkę „KONSUMENT” i kliknąć na przycisk „Zobacz wszystkie usługi”. Następnie, w lewym bocznym menu, użytkownik klika na przycisk „Przejdź do formularza”, który znajduje się w sekcji „Wypełnij formularz zgłoszeniowy”. Warto zaznaczyć, że ten formularz jako jedyny nie wymaga zalogowania się do systemu oraz podpisania go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

  Tak. Platforma Usług Elektronicznych jest jedynym sposobem komunikacji z Urzędem, celem spełnienia wymogów wynikających z art. 7 PT.

  Część usług jest przeznaczona tylko dla konsumentów, a część tylko dla przedsiębiorców lub instytucji. Są też takie, które są dostępne i dla jednej grupy i dla drugiej. W związku z tym, trzeba zwrócić uwagę jaki typ formularza się wypełnia oraz na jakim kontekście się pracuje.
  Niektórych pól nie można edytować z poziomu formularza, należy je uzupełnić w profilu użytkownika lub w profilu podmiotu.

  Kontekst podmiotu jest to konto, które jest podpięte pod konto osoby fizycznej. Konto podmiotu jest wyodrębnionym kontem, z którego można, a nawet trzeba składać wnioski i formularze do Urzędu. Jednak nie może ono istnieć bez konta osoby fizycznej.
  Konto podmiotu będzie widoczne w dwóch przypadkach:
  1. osoba tworzy konta dla podmiotów i staje się jej administratorem.
  2. administrator ustanawia osobę fizyczną przedstawicielem podmiotu.

  Użytkownik po zalogowaniu się do systemu, rozwija zakładkę „Twoje konto”. Pierwsza pozycja będzie dotyczyć osoby fizycznej. Następne pozycje są opcjonalne i w zależności od tego, czy użytkownik złożył wniosek o założenie konta podmiotu lub stał się przedstawicielem danego podmiotu, będzie widział nazwę podmiotu, ewentualnie nazwy podmiotów. Aby zmienić kontekst, wystarczy kliknąć na nazwę podmiotu lub na swoje imię i nazwisko. Groty skierowane do wewnątrz sygnalizują bieżący kontekst.

  W pierwszej kolejności użytkownik powinien zalogować się na PUE ( jako osoba fizyczna ). Na stronie głównej, po rozwinięciu zakładki „Twoje konto”, użytkownik wybiera „Profil użytkownika”. Następnie wchodzi w zakładkę „Podmioty użytkownika” i klika na „dodaj podmiot”. Użytkownik uzupełnia dane niezbędne do utworzenia podmiotu po czym zatwierdza czynność poprzez podpisanie się profilem zaufanym.
  Po przejściu wszystkich kroków konto podmiotu zostanie utworzone a użytkownik otrzyma informację mailem.

  Tak, użytkownik może mieć wiele kont podmiotów. Administrator podmiotu może dodawać konta w zakładce „podmioty użytkownika” poprzez kliknięcie opcji „dodaj podmiot”.

  Tak. Każda osoba fizyczna może mieć konto na PUE. Wystarczy, że na stronie głównej PUE kliknie na zakładkę „Zaloguj”. Użytkownik zostanie przeniesiony do Centralnego Systemu Uwierzytelniania UKE i w sekcji „Rejestracja” wybierze przycisk opisany jako „Zarejestruj się”.

  Użytkownik, który wybrał przycisk „Zarejestruj się”, zostanie przeniesiony na stronę https://csuext.uke.gov.pl/accounts/registration/form, na której dostępny jest formularz do wypełnienia. Po poprawnym uzupełnieniu formularza Użytkownikowi zostaną wysłane dwie wiadomości na skrzynkę mailową z informacją o zablokowaniu konta oraz z prośbą o potwierdzenie założenia konta. Po otrzymaniu wiadomości, aby w pełni korzystać z funkcjonalności PUE, należy zalogować się poprzez Węzeł Krajowy. Użytkownik, który wybrał sposób logowania poprzez Węzeł Krajowy, zostanie przeniesiony na stronę https://login.gov.pl/. Użytkownik może zalogować się przez Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Użytkownik, który wybrał sposób logowania poprzez Profil Zaufany, zostanie przeniesiony na stronę https://pz.gov.pl/. Użytkownik, który nie posiada Profilu Zaufanego, może go założyć poprzez wybranie przycisku „Załóż Profil” lub poprzez wybranie: logo banku, logo e-dowód, logo certyfikatu kwalifikowanego. Po przejściu procesu autentykacji, użytkownikowi zakładane jest konto, dzięki któremu może załatwić setki spraw w różnych instytucjach publicznych, w tym na PUE, bez wychodzenia z domu lub z pracy.

  UWAGA: Logowanie poprzez Węzeł Krajowy odbywa się za pomocą przycisku „Login.gov.pl”, ten sposób logowania po poprawnej rejestracji konta daje Użytkownikowi, jako osobie fizycznej, dostęp do wszystkich funkcjonalności PUE. Logowanie za pomocą loginu i hasła po potwierdzeniu mailowym skutkuje ograniczonym dostępem do funkcjonalności PUE.

  Aby nadać uprawnienia, Administrator konta musi dodać przedstawiciela do podmiotu. Przedstawicielem jest sam Administrator lub osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu.

  W przypadku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wpisanego do RPT w formie spółki cywilnej, sprawozdania o identycznej treści powinni złożyć wszyscy wspólnicy spółki, ale każdy we własnym imieniu tj. z własnego konta podmiotu utworzonego dla działalności gospodarczej (własna nazwa, NIP itp.). Innymi słowy, każdy ze wspólników spółki cywilnej powinien posiadać osobne konto podmiotu, w tym przypadku konto wspólnika spółki cywilnej.
  Aby utworzyć konto podmiotu należy w Profilu Użytkownika przejść do Podmioty Użytkownika i dodać podmiot podając:

  1. Krótka nazwa - krótka nazwa wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
  2. Pełna nazwa - nazwa wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
  3. NIP – NIP wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
  4. Nr RPT – nr RPT spółki cywilnej (pole zalecane do uzupełnienia)
  5. Forma prawna - działalność gospodarcza osoby fizycznej – wspólnik spółki cywilnej (pole zalecane do uzupełnienia).

  Będąc w kontekście podmiotu, tj. wspólnika spółki cywilnej, należy wypełnić formularz/e. W trakcie wypełniania formularza F00 należy w polu 0.01.4 Forma prawna wybrać „Spółka cywilna” a następnie w polu, które się pojawi 0.01.6 wpisać NIP spółki cywilnej. Formularze każdego ze wspólników spółki cywilnej powinny zawierać takie same dane liczbowe w zakresie całej spółki cywilnej, np. przychody, liczba użytkowników, prowadzona działalność telekomunikacyjna.

  Przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej, który wpisany został do RPT jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinien przekazać sprawozdanie, w którym wykazane zostaną dane w zakresie całej spółki cywilnej, np. przychody, liczba użytkowników, prowadzona działalność telekomunikacyjna. Oznacza to, że formularze każdego ze wspólników spółki cywilnej, niezależnie od posiadanych udziałów, powinny zawierać takie same dane w zakresie całej spółki cywilnej. Będąc w kontekście podmiotu, tj. wspólnika spółki cywilnej, należy wypełnić formularz/e. W trakcie wypełniania formularza F00 należy w polu 0.01.4 Forma prawna wybrać „Działalność gospodarcza osoby fizycznej - wspólnik spółki cywilnej” a następnie w polu, które się pojawi, tj. 0.01.6, wpisać NIP spółki cywilnej.

  Przedsiębiorca prowadzący działalność telekomunikacyjną zarówno jako wspólnik spółki cywilnej oraz jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinien złożyć dwa odrębne sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Jedno sprawozdanie jako wspólnik spółki cywilnej (RPT i NIP spółki cywilnej) oraz drugie sprawozdanie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (RPT i NIP swojej firmy).

  Tak. Platforma Usług Elektronicznych została tak zaprojektowana i wykonana, aby spełniała wymogi zawarte w standardzie WCAG 2.0.

  Logowanie do systemu PUE odbywa się poprzez Profil Zaufany (PZ), który jest zarządzany przez Ministerstwo Cyfryzacji. W związku z tym, system PUE nie przechowuje haseł, a przez to nie może ich zmienić lub przywrócić na prośbę użytkownika. W tym celu użytkownik PUE powinien skorzystać z narzędzi znajdujących się na stronie https://pz.gov.pl/dt/help, która jest zarządzana przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

  Jeśli użytkownik ma problem z zalogowaniem się lub inny związany z Profilem Zaufanym powinien skontaktować się z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, organem odpowiedzialnym za Profil Zaufany.
  Telefon: +48 22 253 54 50
  Adres e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl
  Strona internetowa: https://pz.gov.pl/pz/contact

  Działalność telekomunikacyjna przedsiębiorców zagranicznych wpisanych do RPT podlega takim samym prawom i obowiązkom jak działalność telekomunikacyjna przedsiębiorców polskich. Dotyczy to również obowiązku sprawozdawczego z art. 7 Pt.
  Przedsiębiorca zagraniczny może skutecznie wykonać obowiązek sprawozdawczy wynikający z art. 7 Pt poprzez przedstawiciela podmiotu posiadającego polski numer PESEL.
  W tym celu przedstawiciel podmiotu założy konto na platformie PUE oraz złoży sprawozdanie w imieniu przedsiębiorcy. Jeżeli jest osobą samodzielnie uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorcy, jego podpis będzie wystarczający do skutecznego złożenia sprawozdania. Jeżeli nie jest uprawiony, zobowiązany będzie do przedstawienia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być podpisane podpisem/ami kwalifikowanym/i przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS/CEiDG i dołączone do sprawozdania na PUE. Inną możliwością jest przesłanie pełnomocnictwa w wersji papierowej na adres Urzędu.

  Wpisanie danych w formularzu F00 (np. dane teleadresowe, osoba do kontaktu z UKE), różnych od danych przekazanych za pomocą wniosku o wpis/zmianę wpisu do RPT, nie jest równoważne z dokonaniem tych zmian w RPT. Wszelkie zmiany dotyczące przedsiębiorcy, w szczególności takie jak zmiana nazwy spółki, formy prawnej, adresu siedziby, adresu do korespondencji, osoby/ów upoważnionej/ych do kontaktu z UKE należy każdorazowo zgłaszać przekazując do UKE „Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

  Przycisk "Zapisz i przejdź dalej" jest widoczny tylko wtedy gdy formularz został wypełniony poprawnie, czyli uzupełnione są wszystkie wymagane pola.

  Jeżeli formularz jest wypełniany z kontekstu podmiotu, użytkownik musi być jego przedstawicielem (sprawdź w instrukcjach jak zmienić kontekst pracy oraz jak dodać przedstawiciela). Tylko przedstawiciel podmiotu może złożyć pismo w jego imieniu.

  Zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu korzystania z Platformy Usług Elektronicznych oraz Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym użytkownikom.

  Zgodnie z pkt. 2c Załącznika 1 i z pkt 2c Załącznika 2 do Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego z dnia 10 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760) nie udostępnia się konta profilu zaufanego osobom trzecim.

  Nowego administratora podmiotu może dodać tylko inny administrator.

  W sytuacji gdy dotychczasowy administrator jest niedostępny, użytkownik, który chce otrzymać uprawnienia administratora, powinien złożyć Wniosek ogólny za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Wniosek ogólny znajduje się na stronie PUE w zakładce BIZNES.

  Szczegółowa instrukcja dodawania administratora dostępna jest na stronie PUE w zakładce POMOC.

  Nie, mechanizm płatności dostępny na PUE służy do wnoszenia opłat jedynie na konto UKE. Opłaty skarbowe należy wpłacać na właściwy rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

   W polach dotyczących ilości danych przesłanych przez użytkowników końcowych usługi dostępu do sieci Internet należy wykazać wyłącznie ruch detaliczny, tj. kierowany do/od klienta końcowego. Należy wliczyć ruch generowany poprzez kontrahentów detalicznych używających między innymi aplikacji w formie zasobów dysku chmurowego, jak również ruch generowany w ramach aktualizacji systemów, baz danych, firewalli. Nie należy uwzględniać ruchu hurtowego, tj. w szczególności ruchu kierowanego do innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy następnie odsprzedają usługę dostępu do internetu klientom końcowym oraz ruchu generowanego w ramach punktów wymiany ruchu.

  Dane na temat przychodów z działalności telekomunikacyjnej, wydatków na inwestycje i wartości infrastruktury należy sprawozdawać netto (PLN bez VAT).