Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Aktualności

 

Tytuł Projektu: Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II w latach 2020-2023

Numer porozumienia o dofinansowanie: POPC.04.01.01-00-0041/20

Źródło finansowania: 84,63% środki UE; 15,37% budżet Państwa

Program Operacyjny / Działanie / Poddziałanie: IV oś POPC "Pomoc techniczna" / Działanie 4.1  Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC / Poddziałanie nr 4.1.1 „Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”

Termin realizacji: od 01.01.2020 do 31.12.2023 r.  

Całkowita wartość projektu: 26 117 491,55 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 22 103 233,09 PLN

 

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) to system teleinformatyczny służący do gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację oraz istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych. PIT dostarcza inwestorom wszystkich niezbędnych informacji o formalno-prawnej stronie realizowania inwestycji, stanowi również narzędzie ułatwiające skuteczne zaplanowanie realizacji inwestycji w infrastrukturę i sieci telekomunikacyjne oraz dające szansę możliwie skutecznego wykorzystania infrastruktury już istniejącej.

 

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) zapewnienia dostęp do informacji o:

  • pokryciu istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi,
  • budynkach umożliwiających kolokację,
  • procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto każdemu operatorowi sieci zapewnia się dostęp do informacji o istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej oraz kanałach technologicznych.