Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

 • Informacje ogólne

  W dziale pomoc znajdują się szczegółowe informację jak korzystać z serwisów PIT (Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji) oraz PUE (Platforma Usług Elektronicznych).

  Dział pomoc został zbudowany tematycznie, znajdziesz w nim informację odnośnie sposobu założenia konta i logowania w serwisach, oraz zapoznasz się z instrukcjami, najczęściej zadawanymi pytaniami oraz filmami instruktażowymi.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

  Aby uzyskać dostęp do PIT, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Rejestracja i zalogowanie

  Rejestracja i logowanie do Systemów UKE (PUE/PIT) odbywa się za pośrednictwem stron PUE (https://pue.uke.gov.pl) dla użytkowników nieposiadających konta dostępowego do systemów UKE lub PUE (https://pue.uke.gov.pl) i PIT (https://pit.uke.gov.pl) dla użytkowników posiadających już konto dostępowe do systemów UKE i przyznane uprawnienia do pracy w systemie PIT.

  2. Założenie konta podmiotu

  W celu poprawnego złożenia „Wniosku o dostęp do PIT” i dalszej pracy w Systemie PIT, należy utworzyć konto podmiotu (organizacji, firmy na PUE UKE) oraz przypisać przedstawiciela.

  3. Złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”

  Wniosek składa przedstawiciel podmiotu, działając w imieniu podmiotu. Poprawne złożenie wniosku potwierdza Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które wpłynie do skrzynki odbiorczej wnioskodawcy.

  4. Administrator Systemu PIT niezwłocznie nadaje uprawnienia na podstawie złożonego wniosku o dostęp do PIT.

  5. Po nadaniu uprawnień zgodnych z wnioskiem, użytkownik otrzyma informację e-mailem.

  6. Użytkownik loguje się do PIT (https://pit.uke.gov.pl), wybiera kontekst podmiotu i pracuje w systemie.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, logowania, zakładania konta podmiotu, zmiany kontekstu pracy, pracy z dokumentem na Platformie Usług Elektronicznych UKE znajdą Państwo na stronie https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/.

  Wszelkie pytania należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 • Rejestracja/logowanie

 • Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

  Urząd Komunikacji Elektronicznej w ramach Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji (PIT) udostępnia usługi przeglądania WMS1 i WMTS2 dla różnych kategorii danych przestrzennych:

  Adres usługi WMS: https://pitmap.uke.gov.pl/api/v1/geoserver/pit/wms

  Adres usługi WMTS: https://pitmap.uke.gov.pl/api/v1/geoserver/gwc/service/wmts

  Warstwy usługi po zalogowaniu:

  1. Infrastruktura liniowa istniejąca
  2. Infrastruktura liniowa planowana
  3. Infrastruktura powierzchniowa istniejąca
  4. Infrastruktura powierzchniowa planowana
  5. Infrastruktura punktowa istniejąca
  6. Infrastruktura punktowa planowana
  7. Dane GESUT

  Warstwy usługi bez logowania:

  1. Stawki za zajecie pasa drogowego
  2. Nadleśnictwa
  3. Dostęp do nieruchomości
  4. Decyzje
  5. SIIS: hotspoty
  6. SIIS: kolokacje
  7. SIIS: linie
  8. SIIS: planowana rozbudowa
  9. SIIS: węzły

  Dla warstw dostępnych po zalogowaniu niezbędny jest klucz. Klucz jest możliwy do wygenerowania przez uprawnione podmioty w panelu administracyjnym PIT.

  1Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

   2Web Map Tile Service (WMTS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowych, predefiniowanych fragmentów mapy tzw. kafli. Proces generowania kafli jest uruchamiany po aktualizacji danego produktu natomiast pliki zapisywane są na serwerach w odpowiedniej strukturze. Zastosowanie takiego rozwiązania przyspiesza odpowiedź usługi na zapytanie użytkownika o fragment mapy ponieważ zwracana jest już wcześniej przygotowana grafika w przeciwieństwie do usługi WMS, która generuje plik graficzny każdorazowo po otrzymaniu takiego zlecenia.

  Dla operatorów sieci łączności elektronicznej, w szczególności nowych podmiotów na rynku, o wiele bardziej wydajne może być wykorzystywanie już istniejącej infrastruktury technicznej, w tym należącej do innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, na potrzeby realizacji sieci łączności elektronicznej, w szczególności na obszarach, gdzie niedostępna jest odpowiednia sieć łączności elektronicznej lub gdzie budowa nowej infrastruktury teletechnicznej może być nieopłacalna. Ponadto synergie między sektorami mogą znacząco zredukować konieczność prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją sieci łączności elektronicznej i tym samym mogą także zmniejszyć związane z nimi koszty społeczne i środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie, uciążliwości i zatory komunikacyjne. Z tego względu lokowanie elementów sieci telekomunikacyjnych na rozległej i wszechobecnej infrastrukturze technicznej, takiej jak sieci techniczne wykorzystywane do dostarczania usług elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i odprowadzania wód opadowych, grzewczych i sieci transportowe mogą przynieść inwestorom znaczące oszczędności.

  Podstawowymi celami prowadzenia PIT są:

  - zapewnienie jak najsprawniejszego planowania i realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych,

  - ułatwienie efektywnego wykorzystania infrastruktury technicznej dla celów budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych, poprzez zapewnienie dostępu do informacji użytecznych z punktu widzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

  Poniższe definicje pojęć pochodzą z przepisów: art. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, art. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapewniająca infrastrukturę techniczną na potrzeby:

  a) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji gazu, energii elektrycznej lub ciepła,
  b) zapewnienia oświetlenia w miejscach, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  c) zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania lub odprowadzania ścieków, ogrzewania, systemów odwodnienia, w tym ciągów drenażowych,
  d) transportu, w tym linii kolejowych, dróg, portów i lotnisk.

  Infrastruktura techniczna – każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

  a) kabli, w tym włókien światłowodowych,
  b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
  c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Kanał technologiczny - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  Przedsiębiorca telekomunikacyjny – przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, przy czym przedsiębiorca telekomunikacyjny, uprawniony do:

  a) świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany jest „dostawcą usług”,
  b) dostarczania publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących, zwany jest „operatorem”.

  Operator sieci – przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot wykonujący zadania z zakresu użyteczności publicznej, w tym jednostka samorządu terytorialnego.

  Przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) określają grupy informacji przekazywanych Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT.

  Tabela 1. Grupy informacji podlegających przekazaniu Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT.

  Grupa Informacje
  1. O istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 megaustawy, a także o kanałach technologicznych, określających:
  a) ich lokalizację i przebieg,
  b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,
  c) dane kontaktowe w sprawach dostępu.
  2. O planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
  a) lokalizację i rodzaj robót,
  b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
  c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
  d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych.
  3. O stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 ust. 7 i art. 35a ust. 7 megaustawy oraz art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  4. O obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustalonych w drodze uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 tej ustawy.
  5. O adresach swoich stron internetowych z opisem warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 megaustawy, oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 megaustawy.

   

  Przepisy megaustawy nakładają obowiązek przekazywania Prezesowi UKE za pomocą portalu PIT określonych informacji na następujące podmioty:

  Tabela 2. Podmioty zobowiązane do przekazywania Prezesowi UKE informacji za pomocą portalu PIT.

  Podmioty Rodzaje przekazywanych informacji Sposób przekazania Termin przekazania oraz aktualizacji
  Główny Geodeta Kraju Informacje grupy 1. w Tabeli 1. Zapewnienie nieodpłatnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

  Portal PIT jest stale połaczony z systemem udostępniającym.

  Aktualizację danych realizuje system udostępniający.

  Główny Geodeta Kraju Inne informacje, przydatne dla celów przygotowania i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, w zakresie uzgodnionym z Prezesem UKE Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Termin przekazania uzgodniony z Prezesem UKE.

  Aktualizacja nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

  Marszałek województwa, starosta, prezydent miasta na prawach powiatu. Informacje grupy 1. w Tabeli 1. w zakresie dotyczącym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym we wniosku Prezesa UKE.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmiot zarządzający terenem zamkniętym. Informacje grupy 1. w Tabeli 1., na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym we wniosku Prezesa UKE.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmiot zarządzający terenem zamkniętym. Informacje grupy 5. w Tabeli 1., na wezwanie Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na swoich stronach internetowych warunków zapewnienia dostępu.

  Zarządca drogi Informacje grupy 1. w Tabeli 1. dotyczące kanałów technologicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia budowy kanału technologicznego.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Zarządca drogi Informacje grupy 2. w Tabeli 1. dotyczące kanałów technologicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie określonym w art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Zarządca drogi Informacje grupy 1. w Tabeli 1. dotyczące infrastruktury technicznej, dla której wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 30 dni od dnia wydania zezwolenia.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa. Informacje grupy 4. w Tabeli 1. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Podmioty inne niż wymienione powyżej. Informacje grupy 1. w Tabeli 1., posiadane przez podmiot ze względu na zakres jego zadań w postaci elektronicznej, na wniosek Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT.

  Przekazanie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

  Aktualizacja niezwłocznie po zaistnieniu zmiany przekazanych informacji.

  Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych Informacje grupy 3. w Tabeli 1. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na stronie internetowej dyrekcji.
  Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej. Informacje grupy 5. w Tabeli 1., na wezwanie Prezesa UKE. Bezpośrednie wprowadzanie przez podmiot informacji do systemu informatycznego PIT. W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na swoich stronach internetowych warunków zapewnienia dostępu.

  Operator sieci przekazuje do PIT posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz aktualizuje przekazane informacje, w przypadku ich zmiany, w tych samych terminach.
  Zgodnie z wymienionym przepisem prawa przekazaniu podlegają informacje dotyczące:

  1. Istniejącej infrastruktury technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, a także o kanałach technologicznych, określające:
   a) ich lokalizację i przebieg elementów infrastruktury,
   b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób ich użytkowania,
   c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;
  2. planów inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:
   a) lokalizację i rodzaj robót,
   b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,
   c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,
   d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych.
  • Instrukcje

   Jedną z metod przekazywania danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej jest import do systemu PIT danych z plików, w tym z plików tekstowych przygotowanych w formacie CSV (Comma - Separated Values).

   Plik CSV jest plikiem tekstowym przenoszącym przekazywane wartości w „polach” oddzielanych znakiem przecinka „,”. Pojedynczy wiersz pliku jest rekordem danych. Każdy rekord składa się z jednego lub większej liczby pól oddzielanych przecinkami. Pierwszy wiersz jest wierszem definiującym nazwy pól.

   Niniejsza pozycja umożliwia pobranie wzorców plików CSV służących do stworzenia plików CSV umożliwiających przekazanie informacji do Systemu PIT dla różnych jego warstw, odpowiednio:

   Warstwa

   Plik CSV

   Objaśnienia

   Infrastruktura techniczna i kanały technologiczne - punktowa

    punkt_xy.csv

   położenie zapisane w dwóch polach X oraz Y (dla współrzędnych prostokątnych lub geograficznych)

    punkt_wkt.csv

   położenie zapisane w jednym polu jako tzw. WKT (Well-Known Text) - para współrzędnych oddzielanych spacją

   Infrastruktura techniczna i kanały technologiczne - liniowa

    linia.csv

   przebieg opisany w jednym polu jako tzw. WKT – sekwencja par współrzędnych oddzielanych spacją, pary współrzędnych oddzielane przecinkiem

   Infrastruktura techniczna i kanały technologiczne - powierzchniowa

    poligon.csv

   krawędź opisana w jednym polu jako tzw. WKT – sekwencja par współrzędnych oddzielanych spacją, pary współrzędnych oddzielane przecinkiem

   Plany inwestycyjne - infrastruktura punktowa

    plan_punkt_xy.csv

   położenie zapisane w dwóch polach X oraz Y (dla współrzędnych prostokątnych lub geograficznych)

    plan_punkt_wkt.csv

   położenie zapisane w jednym polu jako tzw. WKT - para współrzędnych oddzielanych spacją

   Plany inwestycyjne - infrastruktura liniowa

    plan_linia.csv

   przebieg opisany w jednym polu jako tzw. WKT – sekwencja par współrzędnych oddzielanych spacją, pary współrzędnych oddzielane przecinkiem

   Plany inwestycyjne - infrastruktura powierzchniowa

    plan_poligon.csv

   krawędź opisana w jednym polu jako tzw. WKT – sekwencja par współrzędnych oddzielanych spacją, pary współrzędnych oddzielane przecinkiem

    

   W plikach CSV zawierających obiekty punktowe geometria może być zapisana w dwóch kolumnach X oraz Y (odpowiednio: współrzędna „zachód - wschód” i „południe - północ” lub długość i szerokość geograficzna).

   W zależności od typu geometrii stosowany jest następujący zapis pola WKT:

   - "POINT(611317.63 471914.57)"

   - "LINESTRING(784246.21 703087.26,784245.45 702988.63)"

   - "POLYGON((702310.18 615992.73,702041.62 615904.23,702078.24 615733.34,702349.85 615888.97,702386.47 616053.77,702310.18 615992.73))"

   Współrzędne prostokątne należy podawać z precyzją nie większą niż dwa miejsca dziesiętne, współrzędne geograficzne należy podawać z precyzją nie większą niż pięć miejsc dziesiętnych.

   Ważne jest aby plik CSV zawierał obiekty o jednym rodzaju geometrii – system PIT uniemożliwia wczytanie plików zawierających jednocześnie punkty, linie, poligony. Należy również pamiętać o konieczności zastosowania cudzysłowów.

   W celu skrócenia tekstów będących atrybutami (cechami opisowymi obiektów) możliwe jest podawanie ich wartości nie w pełnym tekście, wziętym z dokumentu rozporządzenia, lecz zastąpienie ich krótkimi jedno – trzy znakowymi kodami z arkusza załączonego pliku Excel (Kody_atrybutow.xlsx). Podczas kodowania atrybutów dla obiektów należących do określonej kategorii (pola: „z_1_ii_3” i „z_1_iii_3” w plikach: punkt_xy.csv, punkt_wkt.csv, linia.csv), w polach „z_1_ii_4” i „z_1_iii_4” można jedynie podawać kody typów obiektów należących do tej kategorii. Pola „z_1_ii_7” i „z_1_iii_7” wypełnia się jedynie dla wierszy, w których w polu kategorii wprowadzono zapis „e” lub „kanał technologiczny”.

   W załączonych plikach CSV drugie ich wiersze są wierszami z przykładowymi polami dla jednego obiektu, po wykreowaniu na ich podstawie plików wprowadzanych do systemu PIT, należy pamiętać o usunięciu tych wierszy z plików wprowadzanych do systemu PIT.

  • Filmy instruktażowe

  • Materiały z warsztatów

   Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na zadane podczas wideokonferencji pytania. Odpowiedzi zostały opracowane przez nasze zespoły specjalistów.

   Odpowiedzi na pytania od operatorów sieci

   Odpowiedzi na pytania od JST i zarządców dróg

  • Najczęściej zadawane pytania

   Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazują Prezesowi UKE informacje o kanałach technologicznych oraz ich przebiegu, wykorzystując system teleinformatyczny obsługujący PIT. W tym celu zakładają poprzez Platformę Usług Elektronicznych UKE konta swoich organizacji oraz składają, wykorzystując PUE, wnioski o dostęp do systemu PIT dla członków swojego personelu upoważnionych do przekazywania w/w informacji. Po otrzymaniu przez członków personelu danych dostępowych do systemu PIT, mogą oni przekazywać do tego systemu informacje określone obowiązującymi przepisami, wykorzystując narzędzia udostępniane przez system PIT.

   Zgodnie z przepisem art. 29d ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa przekazują Prezesowi UKE informacje o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały określającej te stawki. Zgodnie z przepisem §6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego, stawki opłat należy wprowadzić bezpośrednio do systemu PIT, wykorzystując do tego celu udostępniane w systemie formularze elektroniczne obsługujące czynność wprowadzania stawek, zgodne ze wzorem określonym w/w rozporządzeniem.

   Dostęp do pełnego zakresu informacji utrzymywanych w Punkcie informacyjnym do spraw telekomunikacji (z wyłączeniem informacji służących administrowaniu systemem PIT) może otrzymać każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny spełniający kryteria określone definicją z art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą dodatkowo korzystać z podstawowych narzędzi analitycznych tego systemu. Dostęp do informacji utrzymywanych w PIT, w zakresie odpowiadającym zakresowi informacji przekazywanych do systemu, otrzymują podmioty określone przepisami art. 29c, art. 29d ust. 1 – 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

   System realizuje również nie wymagający logowania dostęp do szeregu mapowych warstw informacyjnych udostępnianych publicznie przez rejestry i portale mapowe, zarówno urzędowe jak i społeczne.

   Po zalogowaniu w portalu mapowym należy przejść do panelu zarządzania. W części „Zarządzanie zasobami” znajduje się opcja „Wprowadź dane o planowanej lub istniejącej infrastrukturze”, gdzie jest możliwość przekazania informacji o infrastrukturze w różnych formatach danych (SHP, GML, KML, GPX, GeoTIFF, GeoJSON, DXF, CSV). Ponadto Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zapewnia możliwość zasilenia danymi  z bezpiecznej lokalizacji sieciowej (np. FTP), czy poprzez konfigurację połączenia do bazy zewnętrznej.  W ramach narzędzia służącego do przekazywania informacji jest możliwość wyboru czy są to dane opisujące infrastrukturę istniejącą, czy plany inwestycyjne oraz wybór typu danych: punktowe, liniowe i powierzchniowe.

   Zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych operator sieci jest zobowiązany udostępnić informacje dotyczące infrastruktury technicznej ubiegającemu się o to przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który chce na danym obszarze realizować szybką sieć telekomunikacyjną. Jeżeli jednak operator sieci przekaże takie informacje do PIT to zgodnie z ust. 5, może odmówić ich udostępniania, w zakresie, w jakim są one dostępne za pośrednictwem punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji.

   Informacje dostępne  w Puncie Informacyjnym ds. Telekomunikacji można przeglądać online (zarówno dane atrybutowe, jak i geometryczne), a także wyeksportować i zapisać na prywatnym komputerze. PIT umożliwia zapis danych w różnych formatach. Dane atrybutowe można zapisać do pliku tekstowego, pdf, docx, xlsx czy csv natomiast dane geometryczne eksportowane są w formatach gml, dwg, dxf, dgn oraz shapefile. Możliwość pobrania takich danych dostępna po wcześniejszym zalogowaniu się, jest nieodpłatna i uzależniona od profilu organizacji do jakiej należy dany użytkownik.

   W PIT dostępne jest narzędzie pozwalające drukować mapy oraz zapisywać je do pliku. Jeśli użytkownik chce może wygenerować mapę, skomponowaną według jego preferencji na podstawie warstw dostępnych w portalu mapowym. Za pomocą dostępnego narzędzia użytkownik ma możliwość m.in. nadać tytuł swojej mapie, opis, ponadto wybrać i osadzić w  rysunku mapy dodatkowe elementy graficzne jakie mają się na niej znaleźć (legenda, skala, kierunek północy). Użytkownik ma możliwość wyboru wielkości arkusza wydruku i układu strony.

   Dane w bazie buforowej przechowywane są przez 90 dni.

   Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku danych przekazywanych do PIT przez jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ten wynika z art. 29d ust. 4 pkt 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w związku z powyższymi regulacjami, zgoda osób, których dane te dotyczą, na przekazanie ich w PIT nie jest wymagana.

   Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przekazanie danych ww. podmiotu wynika z obowiązków nałożonych na niego w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Biorąc pod uwagę powyższe regulacje należy zauważyć, że przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową musi wykonać ciążący na nim obowiązek polegający na przekazaniu wszystkich wymaganych prawem danych, nawet jeśli stanowią one dane osobowe.

   Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych infrastrukturą techniczną jest każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

   a) kabli, w tym włókien światłowodowych,

   b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

   c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych.

   Nie ulega wątpliwości, że nie przekazuje się informacji o elementach należących do jednej z kategorii wskazanych w ww. literach a-c. Natomiast w pozostałych przypadkach, ocenę tego czy dane dotyczące danego elementu wymagają przekazania w ramach PIT, należy pozostawić zarządcom dróg. W każdym przypadku zarządca drogi powinien dokonać oceny, czy elementy infrastruktury służące przyłączeniu danego rodzaju medium do nieruchomości mogą zostać wykorzystywane do umieszczania w nich lub na nich elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej. Po dokonaniu takiej oceny podmiot decyduje o przekazaniu lub nieprzekazaniu danych.

   Sposób przekazywania danych do PIT został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Rozporządzenie to weszło w życie 28 listopada 2019 r., w związku z czym przekazaniu podlegają dane o infrastrukturze technicznej dla której zarządca drogi wydał decyzję 28 listopada 2019 r. lub po tej dacie. Informacji o decyzjach wydanych przed 28 listopada 2019 r. nie przekazuje się.

   Dla potrzeb zbierania informacji w PIT pojedyncza mikrorura powinna być traktowana jako inna obudowa przewodu.

   Dla potrzeb zbierania informacji w PIT zagnieżdżenie mikrorurek w kanalizacji pierwotnej powinno być traktowane jako obudowa przewodu – kanalizacja kablowa.

   Dla potrzeb zbierania informacji w PIT mikrokanalizacja wielootworowa powinna być traktowana jako prefabrykowana wiązka mikrorur.

   Przepis wskazujący na obowiązek przekazania przez zarządców dróg danych o kanałach technologicznych wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. Pierwszy raz informacje o wszystkich istniejących kanałach technologicznych należało przekazać do 1 października 2016 r., natomiast po tej dacie obowiązuje termin 30 dni od daty ukończenia budowy kanału technologicznego. Z powyższego wynika, że obowiązkiem zarządcy drogi jest przekazanie Prezesowi UKE informacji o wszystkich kanałach technologicznych, a następne aktualizowanie tych danych w terminie 30 dni od powstania nowego kanału technologicznego.

   Należy zauważyć, że w przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, Prezes UKE jest zobligowany do skierowania do zarządcy drogi wezwania do przekazania danych w określonym terminie, a w przypadku uchybienia temu terminowi, obarczenia zarządcy drogi karą w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu informacji.

   Jednocześnie uwagi wymaga, że zarządca drogi wypełnia ustawową definicję operatora sieci, w związku z czym ciąży na nim obowiązek przekazania danych określonych w ustawie, w tym również w zakresie kanałów technologicznych, w terminie do 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

   Jeżeli dana osoba została dodana w PUE jako przedstawiciel lub administrator kilku organizacji, w kontekście każdej z nich może złożyć wnioski o dostęp do PIT. Na podstawie tych wniosków zostaną przyznane uprawnienia. Na przykład użytkownik złożył wniosek o dostęp do PIT w kontekście organizacji A oraz drugi wniosek o dostęp do PIT w kontekście organizacji B (organizacje A i B mają różne NIP). W ramach organizacji A użytkownik musi wprowadzić tylko stawki opłat za zajecie pasa drogowego, natomiast w kontekście organizacji B przekazać informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych. Po zalogowaniu się w systemie użytkownik wybiera swój login (w prawym górnym rogu) i z rozwijalnej listy wybiera organizację w ramach której chce przekazać informacje, tym samym użytkownik ma możliwość przełączania się pomiędzy podmiotami.

   Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, podmiotem obowiązanym do przekazania danych w zakresie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego jest właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa.

   Jednostka samorządu terytorialnego może powierzyć wykonywanie swoich zadań innym podmiotom. Jeśli zadanie przekazania informacji o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego zostanie powierzone zarządcy drogi, to będzie on do tego upoważniony, jednak nie jako zarządca drogi, a jako podmiot działający w imieniu danej jednostki samorządu. Jeśli zadanie przekazania informacji o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego zostanie powierzone zarządcy drogi, to wybrany pracownik Zarządcy drogi będzie mógł to zrobić pracując w kontekście danej jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu przedstawiciel zarządcy drogi powinien:
   - zostać przypisany jako przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego w PUE przez administratora danego podmiotu (JST),
   - złożyć wniosek o dostęp do PIT w kontekście jednostki samorządu terytorialnego, wybierając rolę: jednostka samorządu terytorialnego.
   Po nadaniu uprawnień użytkownik będzie miał możliwość pracy w dwóch kontekstach: zarządca drogi i jednostka samorządu terytorialnego.

   Nie, jeśli dany podmiot nie dysponuje danymi, które zbiera się w systemie PIT, nie jest obowiązany do przekazania żadnej informacji w tym zakresie.

   Oświadczenie o nieposiadaniu infrastruktury oraz nieświadczeniu usług wymagających sprawozdania przekazuje się w ramach innej sprawozdawczości prowadzonej w Systemie Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS).

   W plikach CSV zawierających obiekty punktowe geometria może być zapisana w dwóch kolumnach X oraz Y (odpowiednio długość i szerokość geograficzną). W takim przypadku przy wczytywaniu danych należy wybrać opcję XY, a następnie wskazać właściwe kolumny.

   Ponadto dla wszystkich rodzajów obiektów istnieje również możliwość zapisania geometrii w jednej kolumnie jako tzw. WKT (Well-Known Text). W praktyce są to pary współrzędnych zapisane z separatorem (przecinek) - w zależności od typu geometrii stosowany jest następujący zapis:

   - "POINT (21.54 52.47)"

   - "LINESTRING (21.54 52.47, 22.23 53.22)"

   - "MULTIPOLYGON (((21.54 52.47, 22.23 53.22, 22.55 53.44, 21.54 52.47)))"

   Ważne aby plik CSV zawierał jeden rodzaj geometrii – system uniemożliwia wczytanie plików zawierających jednocześnie punkty, linie, poligony. Należy również pamiętać o konieczności zastosowaniu cudzysłowów.

   System PIT, przy wczytywaniu danych, próbuje automatycznie rozpoznać zastosowany w pliku układ współrzędnych. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem użytkownik musi wybrać jeden z układów obowiązujących na terenie Polski lub układ współrzędnych geograficznych.

   Jeżeli użytkownik posiada w swoich danych współrzędne w postaci np. 20.23113 (dwie cyfry przed przecinkiem) wskazuje to na współrzędne geograficzne należy zatem wybrać układ WGS84.

   Z kolei jeżeli dane pochodzą z zasobów geodezyjnych najczęściej zastosowanym układem współrzędnych będzie jedna z czterech stref układu współrzędnych PL2000. W zależności od powiatu, którego dotyczą dane należy wybrać strefę z wykorzystaniem zamieszczonej poniżej mapy poglądowej.

   Istnieje również możliwość, że dane dotyczą większego obszaru, a zastosowany w nich układ współrzędnych to PUWG92.

   Skutkiem niewłaściwego wyboru układu współrzędnych będzie wyświetlenie danych na mapie w niewłaściwym miejscu.

   Zgodnie z treścią ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w omawianym zakresie zarządca drogi przekazuje do PIT jedynie te dane, które posiada w postaci elektronicznej. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z art. 107 § 1 pkt 8 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja organu może być wydana również w formie dokumentu elektronicznego.

   Jeśli decyzja zarządcy drogi została wydana w „formie papierowej”,  nie ma on obowiązku przekazania danych z decyzji w PIT.

   Do przekazania informacji o adresie swojej strony internetowej w przypadku zamieszczenia na niej warunków zapewnienia dostępu do nieruchomości oraz umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej obowiązani są wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej. Jeśli jednostka samorządu terytorialnego należy do którejś z wymienionych powyżej kategorii, zobligowana jest do przekazania danych we wskazanym powyżej zakresie.

   W załączonym pliku znajdują się informacje dotyczące wartości, wynikających z Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego, które należy stosować w systemie PIT. Wartość i kod wartości można używać zamiennie.

   Plik do pobrania

   Podstawowe informacje o sposobie przygotowania danych o infrastrukturze technicznej dostępne są w instrukcji wprowadzania danych CAD. Szczegółowych informacji o eksporcie danych z plików projektowych przygotowanych w oprogramowaniu typu CAD należy szukać w dokumentacji użytkowej eksploatowanego oprogramowania i na stronach internetowych pomocy technicznej producentów oprogramowania.

   Aby zweryfikować przekazane dane w portalu mapowym należy:

   1. wybrać warstwę aktywną,
   2. otworzyć tabelę atrybutów,
   3. utworzyć filtr (narzędzie Filtruj) po nazwie swojej organizacji (zalecamy użycie operatora ~),
   4. zaznaczyć dane w tabeli atrybutów,
   5. wybrać w tabeli atrybutów narzędzie - Pokaż na mapie.

   Potwierdzenie przekazania danych można uzyskać w następujący sposób:

   1. przejść do Panelu zarządzania,
   2. wybrać zakładkę Rejestry,
   3. otworzyć Magazyn raportów,
   4. odnaleźć raport z zasilenia, którego potwierdzenie chce się wygenerować (Kategoria: Raport z zasilenia) oraz wybrać opcję Szczegóły,
   5. w nowym oknie otworzy się widok raportu z informacją o dokonanym zasileniu, który można pobrać na dysk lokalny.

   Postać elektroniczna to dane wektorowe (np. formatach np. Shapefile (wymagane 4 pliki w formacie DBF, PRJ, SHP, SHX), GML, KML, GPX, XML, TAB, GeoJSON, DXF, DGN, DWG, CSV) posiadające bezpośrednie odniesienie przestrzenne, w obowiązującym w Polsce układem współrzędnych (z pominięciem układów lokalnych), z dokładnością położenia co najmniej 1 metra.

   Jednocześnie należy podkreślić, że do systemu PIT nie wprowadza się  danych rastrowych (plików graficznych lub projektów graficznych np. jpg,tif, pdf, .cdr,.psd, svg), a podmiot który posiada takie dane nie jest zobowiązanych do ich konwersji.

   Mając na uwadze powyższe, podmioty posiadające dokumenty analogowe (papierowe) również nie mają obowiązku ich digitalizacji.

   Rodzaj danych

   Posiadane w postaci elektronicznej dane o istniejącej, własnej infrastrukturze technicznej (która może służyć do umieszczenia w nim lub na niej elementów infrastruktury telekomunikacyjnej) i kanałach technologicznych

   Posiadane w postaci elektronicznej dane o planach inwestycyjnych
   finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych

   O stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu

   O stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego

   Zarządca drogi

   x - kanały technologiczne

   (art. 29d ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   x - kanały technologiczne

   (art. 29d ust.4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

    

    

   Wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek

    

    

    

   x (art. 29d ust. 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   Operator sieci

   x (art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   x (art. 29c ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

   x (art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

    

   Zarządca terenu zamkniętego

   x (art. 29 ust.3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) – dane przekazuje się na wniosek Prezesa UKE

    

   x (art. 35a ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

    

   GUGiK

   x (art. 29d ust. 1-2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

    

    

    

   Inne podmioty

   x (art. 29d ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych) – dane przekazuje się na wniosek Prezesa UKE

    

    

    

   Zarządca nieruchomości (co najmniej 10 budynków)

    

    

   x (art. 35a ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych)

    

   Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

    

    

   X (art. 29b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

   art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach)

    

   Użytkownik po otworzeniu tabeli atrybutów gromadzącej dane o infrastrukturze technicznej w portalu mapowym ma możliwość uzyskania informacji o kontakcie w zakresie jej elementu. Dane kontaktowe są definiowane na etapie zakładania konta podmiotu w PUE (w celu poprawnego złożenia „Wniosku o dostęp do PIT” i dalszej pracy w Systemie PIT, należy utworzyć konto podmiotu (organizacji, firmy) oraz przypisać przedstawiciela).

   Dane kontaktowe wprowadzone w powyższym formularzu, będą następnie prezentowane w tabeli atrybutów jako dane do kontaktu w sprawie wprowadzonych przez użytkownika elementów infrastruktury technicznej.

   Użytkownik może samodzielnie sprawdzić czy stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały przez niego wprowadzone poprzez wyszukanie w portalu mapowym warstwy „Stawki za zajęcie pasa drogowego”. Warstwę tę należy oznaczyć jako widoczną (na mapie oznaczona kolorem zielonym), a następnie wybrać umieszczoną obok niej ikonę „i”, która zmieni swój kolor na zielony. W widoku mapy należy odszukać obszar danej jednostki samorządu terytorialnego i wybrać go za pomocą lewego przycisku myszy. Użytkownikowi wyświetli się okno, w którym wyświetlone będą wprowadzone stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.

   Najczęstszymi przyczynami pojawienia się tego typu błędu są:

   1. kodowanie znaków  (np. UTF-8-bom zamiast UTF-8)
   2. Nieprawidłowy separator dla pliku csv (powinien być nim przecinek)
   3. Struktura danych spowodowana znakami specjalnymi  (np. tabulatory, przecinki najczęściej w identyfikatorze)
   4. Struktura zapisu geometrii WKT (należy uważać na dodatkowe spacje i znaki w zapisie LINESTRING (X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3))
 • Platforma Usług Elektronicznych

  Platforma Usług Elektronicznych jest bramą, dzięki której użytkownik może złożyć szereg wniosków i formularzy do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. PUE m.in. umożliwia: elektroniczne poodpisywanie wniosków podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, dokonywanie elektronicznych przelewów, czy przechowywanie dokumentów w jednym miejscu. Jest to również proste narzędzie do zarządzania kontem podmiotu poprzez przypisywanie do niej przedstawicieli.

  • Instrukcje ogólne

   Aby skorzystać z formularzy lub wniosków dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych, należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie PUE, a następnie zalogować się poprzez Węzeł Krajowy.

   Aby uzyskać pełny dostęp do strony Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji należy zarejestrować się na stronie PUE, utworzyć konto podmiotu lub zostać przedstawicielem danego podmiotu, a następnie złożyć wniosek o dostęp do PIT. 

   Instrukcja rejestracji konta na PUE i PIT.

   Użytkownik, który jest zalogowany na Platformie Usług Elektronicznych, przechodzi do zakładki „BIZNES” i klika na usługę „Wniosek o założenie konta podmiotu na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.

   Instrukcja zakładania konta podmiotu na Platformie Usług Elektronicznych.

   Użytkownik po zalogowaniu w systemie może pracować w różnych kontekstach. Listę dostępnych kontekstów użytkownik może wyświetlić wybierając w menu górnym przycisk „Twoje konto”. Będąc przedstawicielem podmiotu, użytkownik może wystąpić w kontekście tego podmiotu jeżeli jest do tego upoważniony.

   Instrukcja zmiany kontekstu pracy.

   Na stronie głównej (https://pue.uke.gov.pl/) w menu górnym dostępna jest wyszukiwarka formularzy. Po wpisaniu frazy „Sprawozdanie z art …” zostanie wyszukany i wyświetlony odpowiedni formularz.

   Instrukcja wyszukiwania formularzy.

   Platforma PUE umożliwia wypełnianie formularzy sprawozdawczych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej. Początek edycji formularza użytkownik inicjuje poprzez wybór ikony ołówka na wybranym formularzu.

   Instrukcja wypełniania formularzy na Platformie Usług Elektronicznych.

   Użytkownik w każdym momencie wypełniania formularza może go zapisać, wybierając opcję „Zapisz kopię roboczą”, znajdującą się na dole ekranu : Zapisanie kopii roboczej, nie powoduje przerwania pracy z formularzem, lecz wrócenie do niego w dogodnym dla użytkownika momencie.

   Instrukcja tworzenia kopii roboczej formularzy.

   Użytkownik po wypełnieniu formularza sprawozdawczego może go zapisać i przejść dalej, wybierając opcję „Zapisz i przejdź dalej”, a następnie podpisać dokument.

   Instrukcja podpisywania wniosku i formularza na platformie PUE.

   Osoba zalogowana, po poprawnym wysłaniu wniosku / formularza do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w folderze „Dokumenty odebrane”, otrzyma potwierdzenie dostarczenia dokumentu do Urzędu w formie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

   Instrukcja odbioru Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

   Dodanie przedstawiciela do podmiotu jest możliwe tylko przez administratora danego podmiotu. Administratorem podmiotu jest najczęściej ten użytkownik systemu PUE, który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o założenie konta dla podmiotu.

   Instrukcja dodawania przedstawiciela do podmiotu.

   Dodanie administratora do podmiotu jest możliwe tylko przez innego administratora danego podmiotu. A pierwszym administratorem podmiotu jest najczęściej ten użytkownik systemu PUE, który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o założenie konta dla danego podmiotu.

   Instrukcja dodawania administratora do podmiotu.

   Po rejestracji w Systemie z wykorzystaniem Profilu Zaufanego należy określić role w jakiej chcemy pracować w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji. W tym celu należy złożyć "Wniosek o dostęp do PIT" poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Wniosek znajdziesz na stronie pue.uke.gov.pl w zakładce Biznes.

   Instrukcja wypełniania wniosku o dostęp do PIT.

   Aby odebrać dokument przychodzący należy otworzyć zakładkę Dokumenty, a następnie kliknąć "Odebrane". Dokument będzie dostępny do odczytu po wcześniejszym podpisaniu Urzędowego Poświadczenia Dostarczenia (UPD) za pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu kwalifikowanego.

   Instrukcja odbierania dokumentów przychodzących.

   Kalkulator RRL zawiera decyzje radiowe oraz opłaty, które przedsiębiorca powinien opłacić w związku z wydaną decyzją radiową. Została ona podzielona na sekcje zawierające m.in. takie informacje, jak: okres ważności decyzji, wykorzystywane kanały częstotliwości, obszary wykorzystywania częstotliwości, opłaty.

   Instrukcja korzystania z kalkulatora RRL na Platformie Usług Elektronicznych.

   Aby dokonać opłaty na konto UKE należy:

   1. Wypełnić odpowiedni wniosek.

   2. Otworzyć zakładkę „Dokumenty gotowe do podpisu”.

   3. Wybrać przycisk „Akcje”, a następnie „Zapłać”.

   Płatność elektroniczna w PUE dokonywana jest jedynie na konto UKE.

   Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej dokonuje się na właściwy rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

   Instrukcja dokonywania płatności na Platformie Usług Elektronicznych.

  • Instrukcje dotyczące art. 7 PT

   Użytkownik systemu może w dowolnym momencie wypełniania, wyeksportować formularz do pliku Excel (97-2003). Po wyeksportowaniu takiego pliku (np. na pulpit) użytkownik może pracować na takim pliku, aby później, po skończeniu uzupełniania pól danymi, zaimportować plik Excel do Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

   Instrukcja eksportu formularza do pliku Excel na Platformie Usług Elektronicznych.

   Użytkownik systemu może zaimportować wcześniej przygotowany plik Excel do formularza. Plik można zaimportować przechodząc do strony formularza nr F00/5/5 zatytułowanego „Wybór formy wprowadzania danych”. Z tego miejsca użytkownik wybiera opcję „Chcę zaimportować dane z pliku” i klika na przycisk „Wybierz plik”.

   Instrukcja importu formularza do pliku Excel na Platformie Usług Elektronicznych.

   Formularz sprawozdawczy został zbudowany w postaci kreatora, który ma za zadanie ułatwić jego wypełnienie. Gdy funkcja kreatora jest włączona, system wymusza wykonanie kolejnych określonych kroków i wypełnienie wymaganych pól formularza, dbając jednocześnie o spójność i kompletność danych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia kreatora i wypełnienie formularza w dowolny sposób, ale musi mieć na uwadze, że nie jest chroniony, a popełnione błędy zostaną wskazane dopiero przy próbie wysłania formularza. Aby swobodnie poruszać się po zakładkach formularza kreator musi być wyłączony.

   Instrukcja włączania i wyłączania kreatora w formularzach na Platformie Usług Elektronicznych

   Użytkownik systemu może przenieść sprawozdanie z folderu „Dokumenty do podpisu” lub „Gotowe do wysłania” do folderu „Kopie robocze” bądź utworzyć kopię wysłanego sprawozdania z folderu „Wysłane dokumenty”.

   Utworzoną kopię sprawozdania można edytować, skorygować dane, podpisać i wysłać. Zaleca się tworzenie kopii z ostatniego wysłanego do UKE dokumentu (sprawozdania/korekty). Po edytowaniu i wprowadzeniu zmian, a przed podpisaniem i wysłaniem dokumentu, należy dokładnie sprawdzić poprawność danych.

  • Filmy instruktażowe

  • Najczęściej zadawane pytania

   W PUE jest wiele katalogów usług. Jeden katalog usług zawiera przynajmniej jedną usługę, na którą składa się wniosek albo formularz. W katalogu usług są wnioski lub formularze pogrupowane tematycznie.

   Słowo formularz oraz słowo wniosek są często stosowane zamiennie, a czasem występują jednocześnie w tytule tej samej usługi. Jednak dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych przygotowano specjalne formularze sprawozdawcze. Zostały one podzielone na różne części i sekcje, które z kolei składają się z wielu pól. Te pola służą do wprowadzenia szczegółowych informacji dotyczących działalności danego podmiotu.

   Tak. Na stronie głównej PUE użytkownik powinien rozwinąć zakładkę „KONSUMENT” i kliknąć na przycisk „Zobacz wszystkie usługi”. Następnie, w lewym bocznym menu, użytkownik klika na przycisk „Przejdź do formularza”, który znajduje się w sekcji „Wypełnij formularz zgłoszeniowy”. Warto zaznaczyć, że ten formularz jako jedyny nie wymaga zalogowania się do systemu oraz podpisania go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

   Tak. Platforma Usług Elektronicznych jest jedynym sposobem komunikacji z Urzędem, celem spełnienia wymogów wynikających z art. 7 PT.

   Część usług jest przeznaczona tylko dla konsumentów, a część tylko dla przedsiębiorców lub instytucji. Są też takie, które są dostępne i dla jednej grupy i dla drugiej. W związku z tym, trzeba zwrócić uwagę jaki typ formularza się wypełnia oraz na jakim kontekście się pracuje.
   Niektórych pól nie można edytować z poziomu formularza, należy je uzupełnić w profilu użytkownika lub w profilu podmiotu.

   Kontekst podmiotu jest to konto, które jest podpięte pod konto osoby fizycznej. Konto podmiotu jest wyodrębnionym kontem, z którego można, a nawet trzeba składać wnioski i formularze do Urzędu. Jednak nie może ono istnieć bez konta osoby fizycznej.
   Konto podmiotu będzie widoczne w dwóch przypadkach:
   1. osoba tworzy konta dla podmiotów i staje się jej administratorem.
   2. administrator ustanawia osobę fizyczną przedstawicielem podmiotu.

   Użytkownik po zalogowaniu się do systemu, rozwija zakładkę „Twoje konto”. Pierwsza pozycja będzie dotyczyć osoby fizycznej. Następne pozycje są opcjonalne i w zależności od tego, czy użytkownik złożył wniosek o założenie konta podmiotu lub stał się przedstawicielem danego podmiotu, będzie widział nazwę podmiotu, ewentualnie nazwy podmiotów. Aby zmienić kontekst, wystarczy kliknąć na nazwę podmiotu lub na swoje imię i nazwisko. Groty skierowane do wewnątrz sygnalizują bieżący kontekst.

   W pierwszej kolejności użytkownik powinien zalogować się na PUE ( jako osoba fizyczna ). Na stronie głównej, po rozwinięciu zakładki „Twoje konto”, użytkownik wybiera „Profil użytkownika”. Następnie wchodzi w zakładkę „Podmioty użytkownika” i klika na „dodaj podmiot”. Użytkownik uzupełnia dane niezbędne do utworzenia podmiotu po czym zatwierdza czynność poprzez podpisanie się profilem zaufanym.
   Po przejściu wszystkich kroków konto podmiotu zostanie utworzone a użytkownik otrzyma informację mailem.

   Tak, użytkownik może mieć wiele kont podmiotów. Administrator podmiotu może dodawać konta w zakładce „podmioty użytkownika” poprzez kliknięcie opcji „dodaj podmiot”.

   Tak. Każda osoba fizyczna może mieć konto na PUE. Wystarczy, że na stronie głównej PUE kliknie na zakładkę „Zaloguj”. Użytkownik zostanie przeniesiony do Centralnego Systemu Uwierzytelniania UKE i w sekcji „Rejestracja” wybierze przycisk opisany jako „Zarejestruj się”.

   Użytkownik, który wybrał przycisk „Zarejestruj się”, zostanie przeniesiony na stronę https://csuext.uke.gov.pl/accounts/registration/form, na której dostępny jest formularz do wypełnienia. Po poprawnym uzupełnieniu formularza Użytkownikowi zostaną wysłane dwie wiadomości na skrzynkę mailową z informacją o zablokowaniu konta oraz z prośbą o potwierdzenie założenia konta. Po otrzymaniu wiadomości, aby w pełni korzystać z funkcjonalności PUE, należy zalogować się poprzez Węzeł Krajowy. Użytkownik, który wybrał sposób logowania poprzez Węzeł Krajowy, zostanie przeniesiony na stronę https://login.gov.pl/. Użytkownik może zalogować się przez Profil Zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Użytkownik, który wybrał sposób logowania poprzez Profil Zaufany, zostanie przeniesiony na stronę https://pz.gov.pl/. Użytkownik, który nie posiada Profilu Zaufanego, może go założyć poprzez wybranie przycisku „Załóż Profil” lub poprzez wybranie: logo banku, logo e-dowód, logo certyfikatu kwalifikowanego. Po przejściu procesu autentykacji, użytkownikowi zakładane jest konto, dzięki któremu może załatwić setki spraw w różnych instytucjach publicznych, w tym na PUE, bez wychodzenia z domu lub z pracy.

   UWAGA: Logowanie poprzez Węzeł Krajowy odbywa się za pomocą przycisku „Login.gov.pl”, ten sposób logowania po poprawnej rejestracji konta daje Użytkownikowi, jako osobie fizycznej, dostęp do wszystkich funkcjonalności PUE. Logowanie za pomocą loginu i hasła po potwierdzeniu mailowym skutkuje ograniczonym dostępem do funkcjonalności PUE.

   Aby nadać uprawnienia, Administrator konta musi dodać przedstawiciela do podmiotu. Przedstawicielem jest sam Administrator lub osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu.

   W przypadku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wpisanego do RPT w formie spółki cywilnej, sprawozdania o identycznej treści powinni złożyć wszyscy wspólnicy spółki, ale każdy we własnym imieniu tj. z własnego konta podmiotu utworzonego dla działalności gospodarczej (własna nazwa, NIP itp.). Innymi słowy, każdy ze wspólników spółki cywilnej powinien posiadać osobne konto podmiotu, w tym przypadku konto wspólnika spółki cywilnej.
   Aby utworzyć konto podmiotu należy w Profilu Użytkownika przejść do Podmioty Użytkownika i dodać podmiot podając:

   1. Krótka nazwa - krótka nazwa wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
   2. Pełna nazwa - nazwa wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
   3. NIP – NIP wspólnika spółki cywilnej (pole wymagane);
   4. Nr RPT – nr RPT spółki cywilnej (pole zalecane do uzupełnienia)
   5. Forma prawna - działalność gospodarcza osoby fizycznej – wspólnik spółki cywilnej (pole zalecane do uzupełnienia).

   Będąc w kontekście podmiotu, tj. wspólnika spółki cywilnej, należy wypełnić formularz/e. W trakcie wypełniania formularza F00 należy w polu 0.01.4 Forma prawna wybrać „Spółka cywilna” a następnie w polu, które się pojawi 0.01.6 wpisać NIP spółki cywilnej. Formularze każdego ze wspólników spółki cywilnej powinny zawierać takie same dane liczbowe w zakresie całej spółki cywilnej, np. przychody, liczba użytkowników, prowadzona działalność telekomunikacyjna.

   Przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej, który wpisany został do RPT jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, powinien przekazać sprawozdanie, w którym wykazane zostaną dane w zakresie całej spółki cywilnej, np. przychody, liczba użytkowników, prowadzona działalność telekomunikacyjna. Oznacza to, że formularze każdego ze wspólników spółki cywilnej, niezależnie od posiadanych udziałów, powinny zawierać takie same dane w zakresie całej spółki cywilnej. Będąc w kontekście podmiotu, tj. wspólnika spółki cywilnej, należy wypełnić formularz/e. W trakcie wypełniania formularza F00 należy w polu 0.01.4 Forma prawna wybrać „Działalność gospodarcza osoby fizycznej - wspólnik spółki cywilnej” a następnie w polu, które się pojawi, tj. 0.01.6, wpisać NIP spółki cywilnej.

   Przedsiębiorca prowadzący działalność telekomunikacyjną zarówno jako wspólnik spółki cywilnej oraz jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinien złożyć dwa odrębne sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Jedno sprawozdanie jako wspólnik spółki cywilnej (RPT i NIP spółki cywilnej) oraz drugie sprawozdanie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (RPT i NIP swojej firmy).

   Tak. Platforma Usług Elektronicznych została tak zaprojektowana i wykonana, aby spełniała wymogi zawarte w standardzie WCAG 2.0.

   Logowanie do systemu PUE odbywa się poprzez Profil Zaufany (PZ), który jest zarządzany przez Ministerstwo Cyfryzacji. W związku z tym, system PUE nie przechowuje haseł, a przez to nie może ich zmienić lub przywrócić na prośbę użytkownika. W tym celu użytkownik PUE powinien skorzystać z narzędzi znajdujących się na stronie https://pz.gov.pl/dt/help, która jest zarządzana przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC).

   Jeśli użytkownik ma problem z zalogowaniem się lub inny związany z Profilem Zaufanym powinien skontaktować się z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, organem odpowiedzialnym za Profil Zaufany.
   Telefon: +48 22 253 54 50
   Adres e-mail: pz-pomoc@coi.gov.pl
   Strona internetowa: https://pz.gov.pl/pz/contact

   Działalność telekomunikacyjna przedsiębiorców zagranicznych wpisanych do RPT podlega takim samym prawom i obowiązkom jak działalność telekomunikacyjna przedsiębiorców polskich. Dotyczy to również obowiązku sprawozdawczego z art. 7 Pt.
   Przedsiębiorca zagraniczny może skutecznie wykonać obowiązek sprawozdawczy wynikający z art. 7 Pt poprzez przedstawiciela podmiotu posiadającego polski numer PESEL.
   W tym celu przedstawiciel podmiotu założy konto na platformie PUE oraz złoży sprawozdanie w imieniu przedsiębiorcy. Jeżeli jest osobą samodzielnie uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorcy, jego podpis będzie wystarczający do skutecznego złożenia sprawozdania. Jeżeli nie jest uprawiony, zobowiązany będzie do przedstawienia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być podpisane podpisem/ami kwalifikowanym/i przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji podmiotu zgodnie z KRS/CEiDG i dołączone do sprawozdania na PUE. Inną możliwością jest przesłanie pełnomocnictwa w wersji papierowej na adres Urzędu.

   Wpisanie danych w formularzu F00 (np. dane teleadresowe, osoba do kontaktu z UKE), różnych od danych przekazanych za pomocą wniosku o wpis/zmianę wpisu do RPT, nie jest równoważne z dokonaniem tych zmian w RPT. Wszelkie zmiany dotyczące przedsiębiorcy, w szczególności takie jak zmiana nazwy spółki, formy prawnej, adresu siedziby, adresu do korespondencji, osoby/ów upoważnionej/ych do kontaktu z UKE należy każdorazowo zgłaszać przekazując do UKE „Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych”.

   Przycisk "Zapisz i przejdź dalej" jest widoczny tylko wtedy gdy formularz został wypełniony poprawnie, czyli uzupełnione są wszystkie wymagane pola.

   Jeżeli formularz jest wypełniany z kontekstu podmiotu, użytkownik musi być jego przedstawicielem (sprawdź w instrukcjach jak zmienić kontekst pracy oraz jak dodać przedstawiciela). Tylko przedstawiciel podmiotu może złożyć pismo w jego imieniu.

   Zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu korzystania z Platformy Usług Elektronicznych oraz Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji zabrania się korzystania z kont innych użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym użytkownikom.

   Zgodnie z pkt. 2c Załącznika 1 i z pkt 2c Załącznika 2 do Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego z dnia 10 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760) nie udostępnia się konta profilu zaufanego osobom trzecim.

   Nowego administratora podmiotu może dodać tylko inny administrator.

   W sytuacji gdy dotychczasowy administrator jest niedostępny, użytkownik, który chce otrzymać uprawnienia administratora, powinien złożyć Wniosek ogólny za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Wniosek ogólny znajduje się na stronie PUE w zakładce BIZNES.

   Szczegółowa instrukcja dodawania administratora dostępna jest na stronie PUE w zakładce POMOC.

   Nie, mechanizm płatności dostępny na PUE służy do wnoszenia opłat jedynie na konto UKE. Opłaty skarbowe należy wpłacać na właściwy rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 • Kontakt

  Skontaktuj się z UKE poprzez formularz kontaktowy.