Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2024 - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2024

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych podmiotami obowiązanymi do przekazania danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych są:

 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
 • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność w zakresie telekomunikacji oraz jednostki organizacyjne, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła prowadzenie takiej działalności,
 • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej,
 • państwowe jednostki organizacyjne.

Szczegółowy zakres danych podlegających przekazaniu został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych dostępnym w Internetowym Systemie Aktów Prawnych dostępnym pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002796/O/D20222796.pdf

Jeśli dany podmiot zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2023 r. nie posiadał infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz budynków umożliwiających kolokację, a także nie świadczył usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych powinien przekazać Prezesowi UKE oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie przekazuje się wyłącznie w sytuacji nieposiadania żadnych informacji ze wskazanego powyżej zakresu. Posiadanie jakichkolwiek danych wyłącza możliwość przekazania oświadczenia.

Dane, o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz posiadane w postaci elektronicznej informacje o przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego, należy przekazać w Systemie Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (https://pitmap.uke.gov.pl/) w następujących terminach:

 • do 28 lutego 2024 r. – dane za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 • do 31 sierpnia 2024 – dane za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Ponadto do 31 marca 2024 r., według stanu na 31 grudnia 2023 r., należy przekazać:

 • dane o budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych,
 • oświadczenia o nieposiadaniu infrastruktury telekomunikacyjnej i nieświadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Wszelkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu oraz sposobem przekazania danych znajdą Państwo w zakładce „Pomoc” https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/ .

W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem danych, w tym również problemów związanych z dostępem do Systemu lub ustaleniem zakresu obowiązku przekazania danych, prosimy o ich zgłaszanie na adres: pit@uke.gov.pl . W temacie wiadomości zawierającej zgłoszenie należy wskazać jeden z poniższych zakresów tematycznych:

 • dostęp do systemu/logowanie,
 • problemy techniczne,
 • zakres zbieranych danych,
 • przygotowanie danych,
 • import danych,
 • oświadczenia/zakończenie inwentaryzacji,
 • portal mapowy,
 • stawki za zajęcie pasa drogowego,
 • warunki dostępu do nieruchomości.

Treść zgłoszenia, poza opisem występującego problemu, powinna wskazywać na:

 • nazwę podmiotu,
 • NIP podmiotu,

numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji (jeśli dotyczy).

Tagi

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Magalena Nizińska
Publikujący: Magalena Nizińska
Publikacja informacji: 08.01.24 14:19
Aktualizacja informacji: 08.01.24 14:23