Doręczanie pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Doręczanie pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Nazwa procedury:

Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

ORGAN:

Postępowanie toczy się przed wojewodą.

INFRASTRUKTURA:

Przypadki realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, wymagającej pozwolenia na budowę:

 • realizacja infrastruktury, dla której nie przewidziano wyłączeń w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [2] prawo budowlane (np. maszt telekomunikacyjny wolnostojący bądź wieża telekomunikacyjna wolnostojąca),
 • realizacja infrastruktury, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście kanalizacji przez obszar Natura 2000),
 • realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wykonywanie infrastruktury telekomunikacyjnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:

 • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
 • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
 • [3] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
 • [4] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2062).
 • [5] ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1834),
 • [6] ustawa z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1920).

OPIS PROCEDURY:

Sposób doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest jednym z najważniejszych wyjątków od ogólnej procedury doręczania pism regulowanej przepisami ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.
Zauważyć bowiem należy, że część przepisów związanych z procesem inwestycyjnym na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej, zawiera unormowania poświęcone kwestiom proceduralnym. Przepisy te są regulacjami o charakterze szczególnym wobec przepisów stosowanych przy wydawaniu decyzji administracyjnych z gruntu kodeksu postępowania administracyjnego. Przykładami takich regulacji są:

 • art. 5 a ustawy [2] prawo budowlane,
 • art. 52 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych bądź
 • art. 53 ustawy [3] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jako regulacje o charakterze szczególnym wyłączają one, poszerzają lub modyfikują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Najważniejsze pole zmiany w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego dotyczy odmiennych uregulowań w zakresie zawiadomień stron oraz doręczeń pism procesowych. Celem owych regulacje, jest zarówno uproszczenie prowadzenia postępowania, jak i przyśpieszenie czasu uzyskania decyzji.
Jednym z podstawowych obowiązków organu, który prowadzi postępowanie, jest zawiadomienie wszystkich stron o jego wszczęciu (art. 61 § 4 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego). Obowiązek ten aktualizuje się z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji.

Ustalenie, czy inwestycja dotyczy regionalnej sieci szerokopasmowej oraz czy inwestor złożył wniosek o ustalenie lokalizacji takiej inwestycji.

Tryb lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych, jako regionalnych sieci szerokopasmowych, dedykowany jest jedynie dla podmiotów określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i jest trybem fakultatywnym. W kręgu tych podmiotów znajdują się:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • porozumienia, związki lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • porozumienia komunalne,
 • spółki kapitałowe lub spółdzielnie z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • koncesjobiorcy w rozumieniu ustawy [6] o koncesji na roboty budowlane lub usługi, albo
 • partner prywatny w rozumieniu ustawy [5] o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Tym samym sieci szerokopasmowe budowane przez przedsiębiorców, którzy nie są wyraźnie wymienieni w przepisie w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nie mogą być uznane za regionalne sieci szerokopasmowe, choćby były realizowane w ramach programów operacyjnych oraz posiadały cechy sieci szerokopasmowej. Kryterium podmiotowe istotnie więc zawęża możliwość korzystania z przewidzianych w ustawie specjalnych ułatwień inwestycyjnych dla sieci szerokopasmowych.
Szczególne zasady lokalizacji i realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych, przewidują odstępstwa od ogólnie obowiązujących przepisów, w tym przepisów ustawy [3] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i ustawy [2] prawo budowlane.

Czy zachodzi koniczność doręczenia pisma.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, na wojewodzie ciąży obowiązek zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz doręczania pism w toku postępowania. Zauważyć należy, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wojewoda zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora. Wojewoda określa strony tego postępowania ustalając podmioty, które mają w postępowaniu interes prawny, bądź obowiązek.

Czy pismo jest zawiadomieniem.

Wobec doręczanego pisma będącego zawiadomieniem, ustawodawca wprowadził specyficzne wymogi dotyczące jego treści. Wojewoda w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, umieszcza bowiem informację, dotyczącą wskazania nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, według ewidencji gruntów i budynków, jak również umieszcza informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Doręczenie.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 - 4 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pisma w postępowaniu przed wojewodą doręcza się w następujący sposób:

 • wnioskodawca powinien otrzymać zawiadomienie na adres podany we wniosku o wydanie decyzji,
 • właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości objętych wnioskiem, zawiadomienie zostanie doręczone na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości),
 • pozostałe strony zostaną zawiadomione o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu wojewódzkiego, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na planowaną lokalizację sieci szerokopasmowej i w prasie lokalnej,
 • w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (nieruchomość, wobec której nie można ustalić osób, którym przysługuje prawo rzeczowe), zawiadomienia dokonuje się również w drodze obwieszczenia.