Regulamin Serwisu

Regulamin strony

Regulamin strony internetowej Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

 

§1 Wstęp

1. Właścicielem i podmiotem prowadzącym stronę internetową Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji zwaną dalej PIT jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą przy ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.
2. Niniejszy Regulamin PIT, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania.
3. Zalogowany użytkownik może korzystać z usług i treści dostępnych w PIT po wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Zgoda ta odnotowywana jest w atrybutach danych o użytkowniku po potwierdzeniu zapoznania się z jego treścią.

 

§2 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

PIT – strona internetowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji została udostępniona jako narzędzie komunikacji i baza wiedzy dla zalogowanych Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych - zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( Dz. U. 2016 r. poz. 1537 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą”).
Kategorie użytkowników PIT
Administrator Techniczny Podmiotu (ATP) – osoba upoważniona przez podmiot uprawniony do wprowadzania informacji oraz do wystąpienia w imieniu tego podmiotu o założenie konta ATP w PIT (za pośrednictwem formularza wypełnionego i podpisane na portalu e-Puap).
Administrator UKE - pracownik UKE upoważniony przez Prezesa UKE do wykonywania czynności administracyjnych w PIT.
Użytkownik niezalogowany – każdy użytkownik Internetu wchodzący na stronę PIT. Dla tej kategorii użytkowników dostępne są w PIT informacje ogólne związane z zasadami funkcjonowania PIT, zasadami uzyskiwania loginu i pierwszego hasła oraz opisem treści i informacjami w części nie wymagającej logowania.
Podmiotami uprawnionymi do wprowadzania informacji - w myśl Ustawy:
1) Operator sieci (fakultatywnie),
2) Operator sieci, któremu wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej,
3) Wójt,
4) Burmistrz,
5) Prezydent miasta niebędącego miastem na prawach powiatu,
6) Zarządca drogi.
Podmiotem uprawnionym do przeglądania danych są przedsiębiorcy telekomunikacyjni
Zalogowany użytkownik - Użytkownik PIT dla którego ATP założył konto uprawniające do przeglądania i wprowadzania danych do PIT w imieniu podmiotu uprawnionego.

 

§3 Korzystanie z usług i treści PIT

Użytkownik może korzystać z PIT i udostępnianych w ramach jego treści w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Użytkownik może korzystać z PIT za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem, poprzez przeglądarkę internetową.
Informacje publikowane w PIT są dostępne dla dwóch trybów pracy:
a) po zalogowaniu się użytkownika
b) nie wymagające trybu logowania się.
Uzyskanie loginu oraz pierwszego hasła do PIT jest możliwe po wypełnieniu i podpisaniu wniosku zamieszczonego na e-Puap, który jest podstawą do założenia konta ATP przez Administratora UKE.
Zasady logowania i zakładania kont w PIT są umieszczone w zakładce Pomoc.

 

§ 4 Odpowiedzialność za treści zamieszone w PIT

Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone w PIT.
Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
W PIT są umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiadają wyłącznie podmioty publikujące.
Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po potwierdzeniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Powyższe obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

 

§ 5 Prawa autorskie

Zawartość PIT, w tym jego treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, którym Rzeczpospolita Polska jest związana. Prawa do materiałów objętych prawem autorskim i zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela lub uprawnionych podmiotów, które wprowadziły informacje do PIT.
Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) lub ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.).

 

§ 6 Wskazówki techniczne

Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
Właściciel PIT dokłada wszelkiej staranności aby PIT działał poprawnie z wiodącymi przeglądarkami, w szczególności: Internet Explorer, Mozilla i Chrome.

 

§ 7 Ochrona prywatności

Właściciel PIT jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ) wprowadzonych do PIT.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu spełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności z Ustawy. Podanie przez użytkowników danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest obowiązkowe, w innym zakresie dobrowolne.
Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu z PIT, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, zgłaszania problemów oraz w celu technicznej administracji stroną.
Szczegółowe dane osobowe oraz inne informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres podmiotu, nazwa podmiotu, numer telefonu rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach przekazywania informacji Prezesowi UKE i ich udostępniania na podstawie i w granicach prawa.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych. Użytkownikowi przysługują także inne uprawnienia wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Właściciel udostępnia dane osobowe tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych organu do spraw ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
Właściciel stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę informacji i danych osobowych użytkowników, w tym:
Bazy danych zostały zabezpieczone w taki sposób, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony;
System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową,
Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie upoważnieni pracownicy właściciela w celach związanych z realizacją zadań służbowych;
Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do zapewniania bezpieczeństwa informacji i zasad ochrony danych osobowych, jak również zobowiązani do stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz wewnętrznych przepisów właściciela w tym zakresie.
Użytkownik zobowiązuje się do nie podawania hasła dostępu do strony innym osobom oraz do jego regularnej zmiany. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.
Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies” - pliki tekstowe są zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Powyższe służy pobieraniu danych statystycznych o korzystaniu ze strony, a także zapewnieniu możliwości właściwego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników.
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zwrócić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uke@uke.gov.pl.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

Właściciel dokładać będzie wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PIT oraz do zapewnienia by działał on bez zbędnych przerw i awarii.
Użytkownik może zgłaszać uwagi dotyczące funkcjonowania PIT poprzez skrzynkę e-mail: pit@uke.gov.pl.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony w PIT, a jego zmieniona wersja wymagać będzie ponownej akceptacji przez użytkowników.
Podmiot korzystający z PIT wyraża zgodę na otrzymanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej związanych z funkcjonowaniem PIT.
Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej właściciela.