Procedura uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie opiniowania warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. - Procedury środowiskowe

Wydawca treści

Procedura uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie opiniowania warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Procedura uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie opiniowania warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 


Nazwa procedury:
Procedura uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie opiniowania warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. ORGAN PROWADZĄCY / ORGAN GŁÓWNY: Wójt – Urząd Gminy. Burmistrz / Prezydent - Urząd Miasta. ORGAN UZGADNIAJĄCY: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

INFRASTRUKTURA:
Procedura może dotyczyć realizacji: wolnostojącego masztu telekomunikacyjnego z antenami, wolnostojącej wieży telekomunikacyjnej z antenami, konstrukcji wsporczej i instalacji radiokomunikacyjnych na obiekcie budowlanym.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) (dalej również "ustawa środowiskowa"),
- [3] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.),
- [4] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.),
- [5] ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 ze zm.),
- [6] ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49 ze zm.),
- [7] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.),
- [8] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883). OPŁATY: Procedura nie wymaga uiszczenia opłaty.

OPIS PROCEDURY:
Stosownie do treści art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy [2] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga m.in. opinii organu, o którym mowa w art. 78 ustawy [2], w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 22 ustawy [2]. Tym samym przedsięwzięcie polegające na budowie masztu telekomunikacyjnego/ wieży telekomunikacyjnej z antenami / instalacji radiokomunikacyjnych na obiekcie budowlanym, wymaga wyrażenia opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (tzn. organu wymienionego w art. 78 ust. 2 ustawy [2] środowiskowej),
w przypadku zakwalifikowania, jako przedsięwzięcie wymienione w rozporządzeniu [6] Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Z kolei w myśl ust. 7 tego artykułu do uzgodnień i opinii, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego. W doktrynie prawa administracyjnego wskazuje się, iż treść art. 77 ust. 7 ustawy [2] nie oznacza, że wydanie opinii przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, nie jest współdziałaniem na zasadach wynikających z art. 106 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, ustawodawca wyłączył bowiem obowiązywanie tego przepisu tylko w części, w jakiej wprowadził do ustawy autonomiczne rozwiązania procesowe. Choć organy współdziałające wydają postanowienia w trybie art. 106 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, to zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy [2] środowiskowej, wyłączona została możliwość wniesienia od nich zażalenia. Obowiązywanie art. 106 § 5 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, przewidującego możliwość wniesienia zażalenia od postanowienia organu współdziałającego, zostało w tym zakresie wyłączone. Ocena prawidłowości wydania takich postanowień dokonywana jest w postępowaniu odwoławczym oraz w trakcie sądowej kontroli decyzji określających uwarunkowania środowiskowe przedsięwzięć. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, wymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następuje zatem w formie postanowienia. Jednakże współdziałanie w procesie wydawania tego rodzaju decyzji, następuje zarówno w formie uzgodnienia, jak i zasięgnięcia opinii (art. 77 ust. 1 ustawy [2]). W związku z tym wskazanie, że tylko uzgodnienia przybierają formę postanowienia, może rodzić wątpliwości co do tego, w jakiej formie procesowej powinny być formułowane opinie. Biorąc pod uwagę fakt, że w myśl postanowień art. 123 § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania organ administracji wydaje postanowienia, należy stwierdzić, że również opinie wypowiadane w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przybierać będą formę postanowienia (K. Gruszecki, Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Komentarz do art. 77 ustawy, LEX/el. 2013). Niezależnie od tego, że opiniowanie jest formą współdziałania organów, jest to niewiążąca forma współdziałania. Organ główny prowadzący postępowanie, nie jest związany opinią wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.
 
Etap. Ustalenie wystąpienia przesłanki do współdziałania organów.
Stosownie do treści art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy [2] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji, zasięga m.in. opinii organu, o którym mowa w art. 78 ustawy [2], w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 22 ustawy [2]. Opinia wydawana jest na podstawie art. 3, art. 10 ust 2 ustawy [6] o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy [2] o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko oraz w oparciu o właściwy przepis rozporządzenia [7] Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Etap. Skompletowanie wniosku.
Organ główny występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku organ główny przedkłada: 1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, lub informację o jego braku.
 
Etap. Odebranie wniosku.
Odebranie wniosku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego rozpoczyna bieg 30 dniowego terminu na wydanie postanowienia.
 
Etap. Zawiadomienie stron.
Organ główny zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
 
Etap. Badanie właściwości.
Uzgodnienie prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, właściwy ze względu na miejsce położenia planowanego przedsięwzięcia.
 
Etap. Przekazanie zgodnie z właściwością.
W przypadku, w którym organ administracyjny ustali swoją niewłaściwość, przekazuje sprawę według właściwości innemu organowi.
 
Etap. Zwrot wniosku w formie postanowienia w przypadku braku możliwości ustalenia właściwości.
Odrębną kategorią są przypadki, w których organ nie może ustalić w sposób prawidłowy organu administracji. W takim przypadku dokonuje zwrotu wniosku w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
 
Etap. Sprawdzenie wymogów formalnych ewentualnie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Braki formalne wniosku dają w razie ich nieusunięcia podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Organ współdziałający bada kompletność wniosku. W przypadku ustalenia, że wniosek posiada braki, wzywa do jego uzupełnienia.
 
Etap. Uzupełnienie wniosku.
Wnioskodawca uzupełnia braki wniosku na podstawie przepisów ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.
 
Etap. Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
 
Etap. Ustalenie stron postępowania.
Stroną postępowania uzgodnieniowego są strony postępowania głównego. Przypomnieć więc należy, że w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony wyznaczone są zgodnie z art. 28 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, stroną jest więc każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Dla ustalenia stron postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, innych niż wnioskodawca, konieczne jest zaś prawidłowe ustalenie terenu objętego oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ustalając krąg postępowania, organ administracji powinien przy tym mieć na uwadze fakt, że o przyznaniu przymiotu strony, decyduje już sam fakt oddziaływania inwestycji na sąsiednie nieruchomości. Ustalenie obszaru oddziaływania inwestycji, ma więc zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zastosowania art. 28 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.
 
Etap. Badanie wystąpienia o uzgodnienie.
Organ współdziałający bada raport przedłożony przez wnioskodawcę, dokonuje analizy przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego lokalizacji, charakteru oraz dobranej technologii.
 
Etap. Sformułowanie opinii.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgadnia realizację inwestycji w formie postanowienia. W opinii odnosi się do zaproponowanych standardów realizacji przedsięwzięcia. Opinia ta wydana jest w trybie art. 77 ustawy [2] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i powinna mieć formę postanowienia pomimo, iż na postanowienie takie nie służy zażalenie. Opinia wydana w tym trybie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, nie jest wydawana w odrębnym samoistnym postępowaniu, lecz polega na zajęciu stanowiska w postępowaniu, prowadzonym przez inny organ (w tym przypadku organ główny prowadzący postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), przez co nie rozstrzyga samodzielnie o prawach i obowiązkach strony – o tym rozstrzyga, bowiem decyzja kończąca postępowanie główne.
 
Etap. Doręczenie postanowienia organowi głównemu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny doręcza postanowienie organowi głównemu, prowadzącemu postępowanie w sprawie oraz przesyła do wiadomości Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Organ uzgadniający zobowiązany jest do dokonania uzgodnienia w terminie 30 dni. W razie przekroczenia terminu, powstaje domniemanie wydania uzgodnienia pozytywnego.
 
Etap. Poinformowanie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Organ główny informuje strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, prowadzi analizę opinii oraz ustosunkowuje się do niej w treści rozstrzygnięcia.
 
Etap. Poinformowanie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Organ główny informuje strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, prowadzi analizę opinii oraz ustosunkowuje się do niej w treści rozstrzygnięcia.