Procedura uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Procedury lokalizacyjne

Wydawca treści

Procedura uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Procedura uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Nazwa procedury:
Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.ORGAN:
Wójt – Urząd Gminy. Burmistrz / Prezydent - Urząd Miasta.

INFRASTRUKTURA:
Procedura może dotyczyć każdej infrastruktury telekomunikacyjnej.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 ze zm.),
- [4] ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.). OPŁATY: Procedura może wymagać uiszczenia opłaty.

OPIS PROCEDURY:
Najważniejszym źródłem informacji o nieruchomości, na której ma zostać zlokalizowana infrastruktura telekomunikacyjna, jest dokument wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 ustawy [2] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego, oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. Przepis ten przyznaje powszechne prawo podmiotowe w kwestii możliwości uzyskania informacji planistycznych, a tryb wyłącza możliwość wydania w zakresie treści planu zaświadczeń w trybie art. 217 i art. 218 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego (zobacz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.10.2015 r. sygn. II OSK 381/14 - Wyrok NSA).


Etap. Ustalenie, jakiego rodzaju informacji przedsiębiorca oczekuje od organu planistycznego. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może wnioskować, o przedstawienie następujących informacji: - wglądu do studium zagospodarowania przestrzennego, - wglądu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - wydania wypisu i wyrysu ze studium zagospodarowania przestrzennego, - wydania wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego, Oczywiście największą doniosłość będzie miało pozyskanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż informacja taka jest niezbędna dla prawidłowego prowadzenia procesów budowlanych. Wskazać również należy, że plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, dlatego też cechuje się jawnością oraz powszechną dostępnością dla wszystkich zainteresowanych.

Etap. Skompletowanie wniosku.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest jedynie do przedłożenia wniosku i precyzyjnego opisania nieruchomości, dla której organ ma przygotować wypis i wyrys z planu miejscowego, podając następujące dane: arkusz mapy, miejscowość (obręb) wraz z ewentualnym adresem, a także numerem ewidencyjnym nieruchomości.

Etap. Złożenie wniosku.
Złożenie wniosku, nie inicjuje postępowania administracyjnego, a jedynie czynności sprawdzające organu administracyjnego (czy wniosek jest prawidłowo podpisany, opłacony, ewentualnie czy na wniosku znajduje się adres pocztowy (elektroniczny) wnioskodawcy). Organ nie jest uprawniony do weryfikowania interesu prawnego wnioskodawcy do pozyskania wypisu i wyrysu z planu miejscowego, nie może również weryfikować uprawnień wnioskodawcy do nieruchomości będącej w zainteresowaniu wnioskodawcy.

Etap. Wezwanie do uzupełnienia braków.
Organ bada spełnienie warunków przedłożonego wniosku oraz ewentualnie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Etap. Uzupełnienie wniosku.
Wnioskodawca uzupełnia braki wniosku na podstawie przepisów ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.

Etap. Opracowanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czynność organu gminy przedstawienia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi czynność informacyjną organu planistycznego. Wskazać w tym miejscu należy, że organ planistyczny nie prowadzi interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zarówno części graficznej jak i opisowej), takie czynności musi samodzielnie wykonać przedsiębiorca telekomunikacyjny, opierając się m.in. na postanowieniach przepisu art. 46 ustawy [5] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Organ ma 14 dnia na rozpatrzenie wniosku oraz wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, termin ten wynika z treści przepisu art. 13 ust. 1 ustawy [4] o dostępie do informacji publicznej

Etap. Doręczenie wnioskodawcy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Organ doręcza wnioskodawcy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następuje to w sposób oraz formie zgodnej z wnioskiem, co wynika z art. 14 ustawy [4] o dostępie do informacji publicznej.