Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu. - Procedury drogowe

Wydawca treści

Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.
Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.
 


Nazwa procedury:
Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.

Zarządca drogi: spółka, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych, albo spółka specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia,

INFRASTRUKTURA:
Kanał technologiczny.
 
OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675 ze zm.),
- [4] rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680),
- [5] rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 poz. 957),
- [6] ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (Dz.U. 2007 nr 23 poz. 136 ze zm.).

OPIS PROCEDURY:
Wejście w życie ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ukonstytuowało nowy obowiązek zarządcy drogi związany z budową, zarządzaniem, utrzymaniem kanału technologicznego, a także poborem opłat za udostępniony kanał technologiczny w pasie drogowym. Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, jest jednym z modeli pozyskania prawa drogi na potrzeby telekomunikacji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 a ustawy [1] o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przepisy ustawy [1] o drogach publicznych, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci rozporządzenia [4] Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, określają sposób realizacji kanałów technologicznych, ich udostępniania oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Wyróżniamy trzy modele udostępnienia kanału technologicznego: (A) udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (który zgłosił zainteresowanie objęciem takiego kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji związanej z budową lub przebudową drogi) w drodze decyzji administracyjnej, (B) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej, (C) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu. Niniejsza procedura dotyczy modelu (C). Model ten jest realizowany w przypadku, gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu.
 
 
Etap. Złożenie wniosku do zarządcy drogi o podjęcie negocjacji celem ustalenia warunków udostępnienia kanału technologicznego.
Z inicjatywą podjęcia negocjacji występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wniosek taki kieruje do spółki, która pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej (art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych), albo spółki drogowej specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.
 
Etap. Prowadzenie negocjacji.
Warunki udostępnienia kanału technologicznego określane są przez strony w drodze umowy najmu bądź dzierżawy.
 
Etap. Zawarcie umowy.
Najważniejsze elementy umowy, tj. sposób ustalenie opłaty za udostępnienie kanału technologicznego określa się zgodnie z przepisami art. 39 ust. 7h i 7i ustawy [1] o drogach publicznych, przy czym wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, w stosunku do rodzaju i rozmiarów rur/mikrorur wchodzących w skład kanału, określona została w zał. nr. 2 do rozporządzenia [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego. Ustalenie wszystkich elementów umowy kończy negocjacje stron i umożliwia zawarcie umowy.
 
Etap. Wystąpienie do Prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej umowę w sprawie udostępnienia kanału technologicznego.
Stosownie do treści art. 39 ust. 7aa ustawy [1] o drogach publicznych, w przypadku nie zawarcia umowy najmu, bądź dzierżawy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE, z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia tego kanału. Do postępowania przed Prezesem UKE stosuje się przepis art. 22 ust. 1 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.