Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej - Procedury drogowe

Wydawca treści

Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej
Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej
 


Nazwa procedury:
Udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej.ORGAN:
W zależności od kategorii dróg publicznych - art. 19 ustawy [1] o drogach publicznych zarządcami dróg publicznych są dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
2) wojewódzkich - zarząd województwa
3) powiatowych - zarząd powiatu
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

INFRASTRUKTURA:
Kanał technologiczny.
 
OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675 ze zm.),
- [4] rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680),
- [5] rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 poz. 957).

OPIS PROCEDURY:
Wejście w życie ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ukonstytuowało nowy obowiązek zarządcy drogi związany z budową, zarządzaniem, utrzymaniem kanału technologicznego, a także poborem opłat za udostępniony kanał technologiczny w pasie drogowym. Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, jest jednym z modeli pozyskania prawa drogi na potrzeby telekomunikacji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 a ustawy [1] o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przepisy ustawy [1] o drogach publicznych, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci rozporządzenia [4] Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, określają sposób realizacji kanałów technologicznych, ich udostępniania oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Wyróżniamy trzy modele udostępnienia kanału technologicznego: (A) udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (który zgłosił zainteresowanie objęciem takiego kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji związanej z budową lub przebudową drogi) w drodze decyzji administracyjnej, (B) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej, (C) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu. Niniejsza procedura dotyczy modelu (B).

Etap. Skompletowanie wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o udostępnienie kanału technologicznego.
Wskazać należy, że udostępnianie kanału technologicznego, w większości przypadków następuje w drodze decyzji administracyjnej zarządcy drogi, określającej warunki udostępnienia tego kanału Wyjątkiem jest udostępnianie kanału technologicznego przez spółki drogowe specjalnego przeznaczenia, bądź spółki będące zarządcami autostrad płatnych, w drodze umowy dzierżawy lub najmu kanału technologicznego. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest posłużyć się wzorem wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych, określonym rozporządzeniem [6] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego. Do wniosku, przedsiębiorca telekomunikacyjny dołącza: 1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału technologicznego, który ma być udostępniony, lub w skali 1:2000 w przypadku, gdy możliwe będzie jednoznaczne oznaczenie przebiegu kanału technologicznego; 2) oświadczenie, że udostępniony kanał technologiczny zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy [1] o drogach publicznych; 3) pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.
 
Etap. Odebranie wniosku.
Dzień doręczenia organowi wniosku o wydanie decyzji, stanowi datę wszczęcia postępowania w sprawie administracyjnej o udostępnienie kanału technologicznego.
 
Etap. Badanie właściwości organu.
Zarządcą drogi może być zarówno organ jednostki samorządowej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu bądź zarząd województwa) jak i organ administracji rządowej, jakim jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Zarządy dróg zawierają również porozumienia o przekazywaniu sobie kompetencji i zadań w sprawie zarządu. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad jest prezydent miasta.
 
Etap. Badanie wymogów formalnych wniosku.
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2015 r., sygn. II OSK 352/15, braki formalne mogą powodować prawną bezskuteczność podania, a więc cyt.: „(…) niemożność w ogóle wszczęcia postępowania administracyjnego.” Do takich braków należą brak adresu wnioskodawcy i niemożność jego ustalenia (art. 64 § 1 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego). Pozostałe braki podlegają usunięciu w trybie art. 63 § 2 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego i w tym trybie organ kontroluje, czy przedsiębiorca telekomunikacyjny przedłożył wraz z wnioskiem o wydanie decyzji niezbędne załączniki.
 
Etap. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Jeżeli wniosek o wydanie decyzji nie zawierał adresu wnioskodawcy i nie istnieją możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych przez organ danych, a także w razie nieuzupełnienia braków wniosku pomimo wezwania, organ pozostawia wniosek bez rozpoznania.
 
Etap. Badanie możliwości wszczęcia postępowania w sprawie.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: „wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną”, to druga z przesłanek „inne uzasadnione przyczyny” może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez „inne uzasadnione przyczyny” należy rozumieć takie stany faktyczne bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.
 
Etap. Ustalenie stron postępowania.
Strony postępowania ustala się zgodnie z normą art. 28 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego.
 
Etap. Ocena merytoryczna wniosku.
Decyzja w przedmiocie udostępnienia kanału technologicznego nie ma charakteru decyzji "uznaniowej”. Ustalenie, że w kanale technologicznym, zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, występują wolne zasoby, obliguje zarządcę drogi do wydania decyzji o udostępnieniu kanału technologicznego. Wątpliwość może natomiast budzić sytuacja, w której o udostępnienie kanału technologicznego wystąpi więcej, aniżeli jeden przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wydaje się, że organ administracyjny winien rozpatrzeć wszystkie wnioski łącznie w jednym postępowaniu administracyjnym.
 
Etap. Wydanie decyzji w sprawie.
Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 7ab ustawy [1] o drogach publicznych, decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 2) lokalizację kanału technologicznego; 3) zakres udostępnienia kanału technologicznego; 4) planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 5) wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej uiszczania. Wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, w stosunku do rodzaju i rozmiarów rur/mikrorur wchodzących w skład kanału, określona została w zał. nr. 2 do rozporządzenia [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego. W przypadku wydania decyzji odmownej o udostępnieniu kanału technologicznego, organ winien szczegółowo uzasadnić przyczynę odmowy.
 
Etap. Doręczenie decyzji.
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu.