Procedura udostępnienia kanału technologicznego na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który zgłosił zainteresowanie objęcia kanału w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji związanej z budową lub przebudową drogi w drodze decyzji administracyjnej.  - Procedury drogowe

Wydawca treści

Procedura udostępnienia kanału technologicznego na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który zgłosił zainteresowanie objęcia kanału w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji związanej z budową lub przebudową drogi w drodze decyzji administracyjnej. 
Procedura udostępnienia kanału technologicznego na rzecz przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który zgłosił zainteresowanie objęcia kanału w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji związanej z budową lub przebudową drogi w drodze decyzji administracyjnej.  
 


Nazwa procedury:
Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który zgłosił zainteresowanie objęciem kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji, związanej z budową lub przebudową drogi w drodze decyzji administracyjnej.ORGAN:
Procedura dotyczy zarządców dróg: 1) wojewódzkich - zarząd województwa
3) powiatowych - zarząd powiatu
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

INFRASTRUKTURA:
Kanał technologiczny.
 
OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675 ze zm.),
- [4] rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680),
- [5] rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 poz. 957).

OPIS PROCEDURY:
Wejście w życie ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ukonstytuowało nowy obowiązek zarządcy drogi, związany z budową, zarządzaniem, utrzymaniem kanału technologicznego, a także poborem opłat za udostępniony kanał technologiczny w pasie drogowym. Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, jest jednym z modeli pozyskania prawa drogi na potrzeby telekomunikacji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 a ustawy [1] o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji: a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Przepisy ustawy [1] o drogach publicznych oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy w postaci rozporządzenia [4] Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, określają sposób realizacji kanałów technologicznych, ich udostępniania oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Wyróżniamy trzy modele udostępnienia kanału technologicznego: (A) udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (który zgłosił zainteresowanie objęciem takiego kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji związanej z budową lub przebudową drogi) w drodze decyzji administracyjnej, (B) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej (odrębna procedura),
(C) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu (odrębna procedura). Niniejsza procedura dotyczy modelu (A).

Etap. Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że zarządca drogi będącej w trakcie budowy, bądź przebudowy, każdorazowo obowiązany jest zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym dróg krajowych, natomiast w przypadku pozostałych dróg publicznych, jedynie w sytuacji zgłoszenia zainteresowania objęcia takiego kanału technologicznego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 6 a ustawy [1] o drogach publicznych, zarządca drogi zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, zamieścić na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
Etap. Zgłoszenie zainteresowania objęciem kanału technologicznego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.
Realizacja kanału technologicznego, w pasie drogowym drogi publicznej innej, niż droga krajowa, następuje po zgłoszeniu zainteresowania jego udostępnieniem. W przypadku, w którym przedsiębiorca telekomunikacyjny zgłosi zainteresowanie kanałem technologicznym a następnie nie złoży wniosku celem objęcia wybudowanego kanału, jest on obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
Etap. Informacja zarządcy o wybudowaniu kanału technologicznego.
Zarządca drogi informuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o wybudowaniu kanału technologicznego niezwłocznie po jego realizacji.
 
Etap. Informacja zarządcy o wybudowaniu kanału technologicznego.
Zarządca drogi informuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o wybudowaniu kanału technologicznego niezwłocznie po jego realizacji.
 
Etap. Skompletowanie wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o udostępnienie kanału technologicznego.
Udostępnianie kanału technologicznego, w większości przypadków następuje w drodze decyzji administracyjnej zarządcy drogi, określającej warunki udostępnienia tego kanału. Spółki drogowe specjalnego przeznaczenia, bądź spółki będące zarządcami autostrad płatnych, udostępniają kanały technologiczne w drodze umowy dzierżawy lub najmu. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest posłużyć się wzorem wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych, określonym rozporządzeniem [6] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego. Do wniosku, przedsiębiorca telekomunikacyjny dołącza: 1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału technologicznego, który ma być udostępniony, lub w skali 1:2000 w przypadku, gdy możliwe będzie jednoznaczne oznaczenie przebiegu kanału technologicznego; 2) oświadczenie, że udostępniony kanał technologiczny zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy [1] o drogach publicznych; 3) pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.
 
Etap. Odebranie wniosku.
Dzień doręczenia organowi wniosku o wydanie decyzji, stanowi datę wszczęcia postępowania w sprawie administracyjnej o udostępnienie kanału technologicznego.
 
Etap. Badanie właściwości organu.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny przedkłada wniosek zarządcy drogi publicznej, wobec którego uprzednio wyraził zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego.
 
Etap. Badanie wymogów formalnych wniosku.
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2015 r., sygn. II OSK 352/15, braki formalne mogą powodować prawną bezskuteczność podania, a więc cyt.: „(…) niemożność w ogóle wszczęcia postępowania administracyjnego.” Do takich braków należą brak adresu wnioskodawcy i niemożność jego ustalenia (art. 64 § 1 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego). Pozostałe braki podlegają usunięciu w trybie art. 63 § 2 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego i w tym trybie organ kontroluje, czy przedsiębiorca telekomunikacyjny przedłożył wraz z wnioskiem o wydanie decyzji niezbędne załączniki.
 
Etap. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Jeżeli wniosek o wydanie decyzji nie zawierał adresu wnioskodawcy i nie istnieją możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych przez organ danych, a także w razie nieuzupełnienia braków wniosku pomimo wezwania, organ pozostawia wniosek bez rozpoznania.
 
Etap. Badanie możliwości wszczęcia postępowania w sprawie.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: „wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną”, to druga z przesłanek „inne uzasadnione przyczyny” może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez „inne uzasadnione przyczyny” należy rozumieć takie stany faktyczne bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.
 
Etap. Ustalenie stron postępowania.
Strony postępowania ustala się zgodnie z normą art. 28 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego.
 
Etap. Ocena merytoryczna wniosku.
Decyzja w przedmiocie udostępnienia kanału technologicznego nie ma charakteru decyzji "uznaniowej”. Ustalenie, że w kanale technologicznym, zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, występują wolne zasoby, obliguje zarządcę drogi do wydania decyzji o udostępnieniu kanału technologicznego. Wątpliwość może natomiast budzić sytuacja, w której o udostępnienie kanału technologicznego wystąpi więcej, aniżeli jeden przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wydaje się, że organ administracyjny winien rozpatrzeć wszystkie wnioski łącznie w jednym postępowaniu administracyjnym.
 
Etap. Wydanie decyzji w sprawie.
Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 7ab ustawy [1] o drogach publicznych, decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności: 1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy; 2) lokalizację kanału technologicznego; 3) zakres udostępnienia kanału technologicznego; 4) planowany okres udostępnienia kanału technologicznego; 5) wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej uiszczania. Wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, w stosunku do rodzaju i rozmiarów rur/mikrorur wchodzących w skład kanału, określona została w zał. nr. 2 do rozporządzenia [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego. W przypadku wydania decyzji odmownej o udostępnieniu kanału technologicznego, organ winien szczegółowo uzasadnić przyczynę odmowy.
 
Etap. Doręczenie decyzji .
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu.