Procedura wydania zgody na remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. - Procedury drogowe

Wydawca treści

Procedura wydania zgody na remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
Procedura wydania zgody na remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
 


Nazwa procedury:
Procedura wydania zgody na remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.


ORGAN:
W zależności od kategorii dróg publicznych - art. 19 ustawy [1] o drogach publicznych, zarządcami dróg publicznych są, dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
2) wojewódzkich - zarząd województwa
3) powiatowych - zarząd powiatu
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja kablowa, telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna oraz podziemna, kabiny telekomunikacyjne, szafy i słupki telekomunikacyjne i inne podobne.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.).

OPIS PROCEDURY:
Przepis art. 38 ust. 1 ustawy [1] o drogach publicznych, reguluje dwa stany: (1) infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się w pasie drogowym przed wejście w życie ustawy, oraz (2) sytuację w której zarządca drogi buduje nową drogę i w konsekwencji obejmuje miejsca, w których zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy [1] o drogach publicznych, istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie. W stosunku do takich urządzeń uzyskiwanie zezwolenia nie było konieczne. Właściciel urządzenia jest natomiast (stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy [1] o drogach publicznych) zobowiązany, do uzyskania zgody zarządcy obiektu, w przypadku jego przebudowy lub remontu.

Etap. Złożenie wniosku do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na remont, bądź przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
W myśl art. 38 ust. 1 ustawy [1] o drogach publicznych, istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień w ruchu drogowym i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi mogą pozostawać w dotychczasowym stanie bez konieczności uzyskania zezwolenia. Przepis ten, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 1 grudnia 2008 r. o sygn. akt II GSK 476/08, dotyczy obiektów budowlanych i urządzeń, które były zlokalizowane w pasie drogowym w dniu wejścia w życie tej ustawy, bądź znalazły się w pasie drogowym w wyniku późniejszych zmian dotyczących samego pasa drogowego. Zawiera on więc swego rodzaju ustawowe, nielimitowane czasowo zezwolenie zajmowania pasa drogowego przez obiekty w nim opisane, nieobciążone opłatami za czasowe zajęcie pasa drogowego, przewidzianymi w tej ustawie. Przepis art. 38 ust. 1 ustawy [1] o drogach publicznych, dotyczy wyłącznie obiektów istniejących (uprzednio zlokalizowanych) w pasie drogowym, a nie obiektów zlokalizowanych (umieszczonych) w pasie drogowym w rozumieniu art. 40 ust.1 i ust. 2 ustawy. Dopiero w przypadku przebudowy lub remontu takiej infrastruktury, wymaga się uzyskania zgody zarządcy drogi, a gdy planowane są roboty objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również konieczne jest uzgodnienie projektu budowlanego ( art. 38 ust. 2 ustawy [1] o drogach publicznych). Zatem przepis ten stanowi uprawnienie do modyfikacji stanu obiektów budowlanych i urządzeń, warunkowo pozostawionych w pasie drogowym. Czynności te wymagają jednak każdorazowo zgody zarządcy drogi lub uzgodnienia z nim projektu budowlanego. Wykładnia ww. przepisu prowadzi do wniosku, że obowiązek uzyskania zgody zarządcy drogi, odnosi się jedynie do sytuacji przebudowy i remontu, a jednocześnie istnieje możliwość podjęcia przez organ postępowania celem zbadania, czy urządzenia nie powodują zagrożenia i utrudnień w ruchu drogowym i nie zakłócają wykonywanych przez zarządcę zadań.
 
Etap. Ustalenie stron postępowania.
Strony postępowania ustala się zgodnie z normą art. 28 ustawy [3] kodeks postępowania administracyjnego.
 
Etap. Doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
Organ zobowiązany jest powiadomić stronę o wszczęciu postępowania w sprawie.
 
Etap. Ustalenie czy zakres robót odpowiada remontowi bądź przebudowie.
Organ zobowiązany jest do ustalenia, czy zakres robót odpowiada definicji remontu, zawartej w art. 8 pkt 8 ustawy [3] prawo budowlane, ewentualnie definicji przebudowy, zawartej w art. 7 a ustawy [3] prawo budowlane.
 
Etap. Wydanie decyzji w sprawie.
Organ może skorzystać z przysługującego mu prawa do odmowy wyrażenia zgody na remont, bądź przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, wskazując że infrastruktura taka posadowiona w pasie drogowym, stanowi realne zagrożenie dla ruchu drogowego, a zgoda na jej remont bądź przebudowę spowodowałaby utrwalenie tej sytuacji na przyszłość oraz zakłóciłaby wykonywanie zadań zarządcy drogi. Decyzja winna spełniać wymogi określone przepisem art. 107 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego.
 
Etap. Doręczenie decyzji.
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję o wyrażeniu zgody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych, wyrażenie zgody, powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się, jako wyrażenie zgody. Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.