Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. - Procedury budowlane

Wydawca treści

Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.


Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.


Nazwa procedury:
Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.
ORGAN:
Decyzję wydaje organ, który prowadził postępowanie w sprawie zgłoszenia (jeżeli w sprawie toczyło się postępowanie odwoławcze w drugiej instancji wniosek składa się do organu, który miał wydać decyzję w pierwszej instancji). Tak więc postępowanie może toczyć się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest w pierwszej instancji starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta. W przypadku zgłoszenie budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, postępowanie toczy się przed wojewodą.

INFRASTRUKTURA:
Dotyczyć może:
(1) budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnych,
(2) budowy i przebudowy kanalizacji kablowej,
(3) budowy przyłącza (wskazać należy, że tego typu budowy możemy wykonywać zarówno po uprzednim zgłoszeniu, bez zgłoszenia jak i na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia budowlanego, np. w sytuacji gdy realizujemy budynek łącznie z przyłączami),

(4) wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych o wysokości powyżej 3 m,
(5) wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [2] prawo budowlane, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 23),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1537),
- [4] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539),
- [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. (Dz. U. poz. 1493).

OPŁATY:
złożenie wniosku może podlegać opłacie.

OPIS PROCEDURY:

Celem postępowania jest dokonanie przeniesienia uprawnienia, wynikającego ze zgłoszenia budowy, na nowego inwestora.
Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia w takiej sprawie stanowi art. 40 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane, który stanowi wyjątek od będącego zasadą na płaszczyźnie prawa publicznego zakazu sukcesji, a więc niedopuszczalności przeniesienia praw i obowiązków wynikających z aktu administracyjnego. Jak wskazuje J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 183 istotą aktu administracyjnego, jest jednostronne określenie przez kompetentny organ administracyjny, praw oraz obowiązków zindywidualizowanego adresata, w konkretnej sytuacji i na podstawie konkretnego stanu prawnego. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, które znajdują umocowanie w wyraźnej normie prawnej i taką właśnie normę statuuje art. 40 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane. Powołany przepis ustala warunki przeniesienia praw i obowiązków, wynikających ze zgłoszenia oraz określa komu przysługuje przymiot strony w takiej sprawie. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych nie może być przeniesiona w drodze cywilnoprawnej także wówczas, gdy przeniesiono prawo własności do nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana. Stosowanie art. 40 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane, rodzi skutki materialnoprawne sukcesji praw i obowiązków, wynikających ze zgłoszenia.

Etap. Zmiana właściciela inwestycji telekomunikacyjnej.
Zmiana właściciela realizowanej (w trakcie budowy) infrastruktury telekomunikacyjnej, ewentualnie zmiana własności nieruchomości i infrastruktury, może implikować konieczność uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Pamiętać bowiem należy, że poprzez nabycie prawa własności do nieruchomości wraz z infrastrukturą, ewentualnie nabycie własności samej infrastruktury telekomunikacyjnej, przedsiębiorca telekomunikacyjny dokonujący takiego nabycia, nie wchodzi w prawa i obowiązki inwestora, wynikające ze zgłoszenia. Do tego konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków, wynikających ze zgłoszenia. Brak uzyskania takiej decyzji, uniemożliwi nabywcy ubieganie się o użytkowanie obiektu budowlanego, realizowanego w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 19 a ustawy [2] prawo budowlane (zawiadomienie o zakończeniu budowy może złożyć wyłącznie inwestor).
Zgodnie zaś z treścią art. 41 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane, zmiana przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, wymaga zgody strony, na rzecz której decyzja została wydana.

Etap. Wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych
Istotnym wymogiem , jest złożenie wraz z wnioskiem:
- oświadczenia nabywcy infrastruktury / nabywcy nieruchomości, o przyjęciu wszystkich warunków i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
- oświadczenia nabywcy infrastruktury / nabywcy nieruchomości, o prawie do dysponowania nieruchomością, zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem [5] Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- oświadczenia strony, która skutecznie złożyła zgłoszenie, o zgodzie na przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy.

Etap. Badanie właściwości organu
Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta.

Etap. Przekazanie zgodnie z właściwością
Organ administracyjny stwierdziwszy brak swojej właściwości w sprawie, zobowiązany jest przekazać wniosek organowi właściwemu.

Etap. Badanie wniosku
Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych wniosku, złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wniosek winien być również podpisany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [1] kodeksu postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:
- wskazanie wnioskodawcy i jego adresu,
- żądanie wnioskodawcy oraz
- czynić zadość innym wymaganiom określonych przepisami prawa i opisanym w procedurze.
Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Etap. Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ architektoniczno-budowlany wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: "wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną", to druga z przesłanek: „inne uzasadnione przyczyny”, może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez: "inne uzasadnione przyczyny" należy rozumieć takie stany faktyczne, bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.

Etap. Ustalenie stron postępowania
Stronami postępowania są jedynie dotychczasowy adresat decyzji oraz podmiot starający się o przeniesienie na własną rzecz.

Etap. Badanie ważności decyzji podlegającej przeniesieniu
Organ rozpoznający sprawę ustala, czy zgłoszenie jest ważne, czy zgłoszenie nie wygasło oraz czy nie złożono wobec niego skutecznie sprzeciwu.
Jeżeli inwestor nie rozpoczął robót budowlanych, dla skutecznego przeniesienia zgłoszenia wymagane jest, aby od dnia zgłoszenia, nie upłynął okres 3 lat.
Zgłoszenie budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, może być przeniesione jedynie na podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Etap. Wydanie decyzji w sprawie.
Stosownie do art. 40 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane, do wydania decyzji w sprawie stosuje się odpowiednio przepis art. 40 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane; organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 ustawy [2] prawo budowlane, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] prawo budowlane. W art. 28 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, mowa jest o decyzji o pozwoleniu na budowę. Z kolei oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] prawo budowlane, to składane pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Tym samym przeniesienie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, wymaga w myśl art. 40 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, spełnienia łącznie trzech warunków: (1) dotychczasowy podmiot (adresat decyzji) musi wyrazić zgodę na jej przeniesienie; (2) "nowy" podmiot musi złożyć oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji; (3) "nowy" podmiot musi złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Spełnienie powyższych warunków ma nie tylko aspekt formalny, ale i przede wszystkim materialnoprawny (zobacz wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 27 maj 2015 roku sygn. II SA/Kr 357/15).
W przypadku spełnienia warunku ważności zgłoszenia oraz załączenia do wniosku wszystkich wymaganych oświadczeń, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do wydania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Etap. Doręczenie decyzji dotychczasowemu adresatowi oraz nowemu podmiotowi
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję stronom. Doręczenie odpisu decyzji, w sprawie następuje zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego - w trybie art. 39 ww. ustawy to jest przez pocztę, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy za pokwitowaniem bądź przez zastępcze formy doręczenia z uwzględnieniem stosownych domniemań w tym zakresie (zob.: art. 43 i 44 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego oraz procedurę dotyczącą doręczania pism w postępowaniu administracyjnym).
Organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, o ile przedsiębiorca zwrócił się do organu z takim wnioskiem.