Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego celem przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez ciek wodny. - Procedury budowlane

Wydawca treści

Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego celem przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez ciek wodny.
Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego celem przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez ciek wodny.Nazwa procedury:
Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego celem przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez ciek wodny.ORGAN:
starosta / prezydent miasta na prawach powiatu.

INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja kablowa, telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna oraz podziemna i inne podobne.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.),
- [4] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. 2003 nr 16 poz. 149). OPŁATY: złożenie wniosku może podlegać opłacie.

OPIS PROCEDURY:
Pozyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane jedynie w przypadku przejścia przez wody powierzchniowe (cieki wodne będące rzekami). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 ustawy [3] prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych (a więc i art. 122 ust. 3 ustawy [3] prawo wodne),
stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. W opinii autorów niniejszego opracowania, wody w rowach melioracyjnych nie stanowią wód powierzchniowych, a więc nie ma tu mowy o "odpowiednim stosowaniu" przepisów ustawy, czyli pozwolenie wodnoprawne nie jest tu konieczne. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest jednak, pozyskać warunki przejścia przez taki rów melioracyjny, wydawane przez właściciela tej infrastruktury melioracyjnej. Rowy melioracyjne nie są bowiem ciekami naturalnymi, w myśl art. 9 ust.1 pkt 1c ustawy [3] prawo wodne i nie są uwzględniane w rozporządzeniu [4] Rady Ministrów w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną. Autorzy niniejszego opracowania polecają, by w pracach projektowych posługiwać się pomocniczo opracowaniem pt. „Atlas podziału hydrograficznego Polski” praca zespołowa pod kierunkiem Haliny Czarneckiej przygotowanym przez IMGW Warszawa 2005.


Etap. Ustalenie czy roboty budowlane związane z realizację infrastruktury telekomunikacyjnej, wymagają pozyskania pozwolenia wodnoprawnego. Obowiązek pozyskania dla inwestycji telekomunikacyjnej pozwolenia wodnoprawnego, wynika z przepisu art. 122 ustawy [3] prawo wodne. Zgodnie, bowiem z ust. 1 pkt. 4 oraz 5 art. 122 ustawy [3] prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. dla: - prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów oraz - prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych. Jednocześnie zgodnie z ust. 2 pkt. 2 art. 122 ustawy [3] prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego wymaga wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 ustawy [3] prawo wodne. W przypadku pozytywnego ustalenia, że inwestycja należy do wymienionego katalogu robót bądź, że jest prowadzona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozytywne ustalenie w tym względzie obligują przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do przeprowadzenia postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na marginesie zauważyć należy, że jeżeli ciek wodny nie stanowi śródlądowej drogi wodnej, przejście napowietrznymi liniami telekomunikacyjnymi nad wodami, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi, możliwe jest w trybie zgłoszenia, przewidzianego przepisem art. 123 a ustawy [3] prawo wodne. Analogicznie w trybie zgłoszenia możliwe jest również przejście liniami telekomunikacyjnymi pod wodami innymi, niż śródlądowe drogi wodne.

Etap. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia cieku wodnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, umożliwiającego przejście przez ciek wodny. Istotnym wymogiem wniosku jest złożenie wraz z wnioskiem: 1) operatu wodnoprawnego, 2) opisu prowadzenia zamierzonej działalności, sporządzonego w języku nietechnicznym.

Etap. Badanie wniosku.
Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 2015 r., sygn. II OSK 352/15, braki formalne mogą powodować prawną bezskuteczność podania, a więc cyt.: „(…) niemożność w ogóle wszczęcia postępowania administracyjnego.” Do takich braków należą brak adresu wnioskodawcy i niemożność jego ustalenia (art. 64 § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego). Stosownie zaś do art. 64 § 2 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku, w którym wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym przepisami prawa, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Pozostałe braki podlegają usunięciu w trybie art. 63 § 2 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego i w tym trybie organ kontroluje, czy przedsiębiorca telekomunikacyjny przedłożył wymagane dokumenty i czy wniosek został opłacony.

Etap. Badanie właściwości organu rzeczowej oraz miejscowej.
Postępowanie toczy się przed starostą lub prezydentem miasta na prawach powiatu, właściwym ze względu na położenie inwestycji.

Etap. Przekazanie zgodnie z właściwością.
W przypadku, w którym organ administracyjny ustali swoją niewłaściwość, przekazuje sprawę według właściwości innemu organowi.

Etap. Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: „wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną”, to druga z przesłanek: „inne uzasadnione przyczyny” może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez: „inne uzasadnione przyczyny” należy rozumieć takie stany faktyczne, bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.

Etap. Ustalenie stron postępowania.
W postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego interes prawny powinien wynikać z przepisów ustawy [3] prawo wodne, natomiast normą, z której podmiot może wywodzić określone prawa lub obowiązki jest art. 127 ust. 7 ustawy [3] prawo wodne. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest: 1) wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego; 2) właściciel wody; 3) właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 4) właściciel istniejącego urządzenia wodnego znajdującego się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 5) władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych; 6) uprawniony do rybactwa w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Powołany wyżej przepis ma charakter przepisu proceduralnego, szczególnego wobec art. 28 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, z którego wypływa obowiązek organu prowadzącego postępowanie w pierwszej instancji, ustalenia wykazu stron. Stanowi również katalog zamknięty w odniesieniu do podmiotów, które mogą uczestniczyć w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Dodać również należy, że art. 123 ust. 2 ustawy [3] prawo wodne, stanowi, iż pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Etap. Doręczenie zawiadomień o wszczęciu postępowania.
Organ zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Do doręczenia zawiadomień stosuje się przepisy ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.

Etap. Doręczenie zawiadomień o wszczęciu postępowania.
Organ zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Do doręczenia zawiadomień stosuje się przepisy ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.

Etap. Rozpatrzenie wniosku.
Organ analizuje wniosek oraz operat przedłożony przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Przesłanki do wydania decyzji i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wynikają ze spełnienia warunków art. 125 ustawy [3] prawo wodne, gdyż pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać: - ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 38j ustawy [3] prawo wodne, lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni; - ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym; - ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy; - ustaleń krajowego programu ochrony wód morskich; - ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; - ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; - wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. Jednocześnie w przepisie art. 126 ustawy [3] prawo wodne, określono, że wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli: 1) projektowany sposób korzystania z wody narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 125 pkt 1-2 ustawy [3] prawo wodne, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 125 pkt 3 ustawy [3] prawo wodne; 2) projektowany sposób korzystania z wody dla celów energetyki wodnej, nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Z powołanych przepisów wynika, jak podkreśla się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, że jako regułę przyjmuje się wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w ustawie, natomiast odmowa jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w art. 126 ustawy [3] prawo wodne (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r., IV SA/Wa 1094/12, Lex nr 1338551). Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II OSK 749/05, Lex nr 209509): odmowa udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przypadku spełnienia przez stronę, która ubiega się o wydanie takiego pozwolenia, warunków przewidzianych w art. 131 p.w. dopuszczalna jest wyłącznie wówczas, gdy zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 126 p.w. Prawidłowa jest wykładnia art. 126 p.w., przez przyjęcie, że uregulowanie to statuuje obowiązek wydania pozwolenia wodnoprawnego, o ile zostaną spełnione wymagania przewidziane w ustawie, a odmowa może nastąpić tylko wówczas, gdy ujawnione zostaną okoliczności określone w art. 126 ustawy, który z kolei odsyła do art. 125 p.w. Do tych okoliczności nie należy kwestia wpływu pozwolenia wodnoprawnego na inne przedsięwzięcia (zobacz. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20.01.2016r. sygn. II SA/Po 980/15).

Etap. Wydanie decyzji w sprawie.
Organ rozstrzyga wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, poprzez wydanie decyzji. Decyzja winna zawierać elementy określone przepisem art. 107 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisu art. 128 ustawy [3] prawo wodne.

Etap. Doręczenie decyzji.
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, będącemu inwestorem. Organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, o ile przedsiębiorca zwrócił się do organu z takim wnioskiem.