Procedura doręczania pism w przypadku robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego. - Procedury administracyjne

Wydawca treści

Procedura doręczania pism w przypadku robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego.
Procedura doręczania pism w przypadku robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego.
 


Nazwa procedury:
Procedura doręczania pism w przypadku robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego.ORGAN:
Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta (wyjątki od tej zasady ogólnej przewiduje art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [2] prawo budowlane).

INFRASTRUKTURA:
Realizacje które wymagającej pozwolenia na budowę jak: - realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej liniowej, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście kanalizacji przez obszar Natura 2000),
- realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej liniowej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, - wykonywanie infrastruktury telekomunikacyjnej liniowej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.),
- [4] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675 ze zm.),
- [5] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539).

OPIS PROCEDURY:
Sposób doręczania pism w przypadku robót budowlanych, dotyczących obiektu liniowego, jest jednym z najważniejszych wyjątków od ogólnej procedury doręczania pism, regulowanej przepisami ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego. Zauważyć bowiem należy, że część przepisów związanych z procesem inwestycyjnym na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej, zawiera unormowania poświęcone kwestiom proceduralnym. Przepisy te są regulacjami o charakterze szczególnym wobec przepisów stosowanych przy wydawaniu decyzji administracyjnych z gruntu kodeksu postępowania administracyjnego. Przykładami takich regulacji są: - art. 5 a ustawy [2] prawo budowlane, - art. 52 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych bądź - art. 53 ustawy [3] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jako regulacje o charakterze szczególnym wyłączają one, poszerzają lub modyfikują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Najważniejsze pole zmiany w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego dotyczy odmiennych uregulowań w zakresie zawiadomień stron oraz doręczeń pism procesowych. Celem owych regulacje, jest zarówno uproszczenie prowadzenia postępowania, jak i przyśpieszenie czasu uzyskania decyzji. Jednym z podstawowych obowiązków organu, który prowadzi postępowanie, jest zawiadomienie wszystkich stron o jego wszczęciu (art. 61 § 4 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego). Obowiązek ten aktualizuje się z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji. W przypadku prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych liniowych, takich jak budowa kanalizacji kablowej, bądź budowa linii napowietrznej na podbudowie słupowej (ze względu na rozmiar przedsięwzięcia obejmującego szereg nieruchomości, przez które przebiega taka inwestycja),
ustawodawca przewidział ułatwienie związane ze sposobem doręczania pism. Ułatwienie to zarówno zapewnia dużej ilości stron czynny udział w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pozwolenia budowlanego, jak i ułatwia organowi sprawne jego przeprowadzenie. Uprawnienie dla organu administracyjnego dla zastosowania uproszczonej formy doręczania pism, wynika z art. 5 a ustawy [2] prawo budowlane.

Etap. Ustalenie, czy inwestycja dotyczy telekomunikacyjnego obiektu liniowego, realizowanego w ramach pozwolenia budowlanego.
Zastosowanie uproszczonej formy doręczania pism, uzależniona jest od ustalenia, czy roboty budowlane dotyczą telekomunikacyjnego obiektu liniowego realizowanego w ramach pozwolenia budowlanego. Należy tutaj nadmienić, że realizacja obiektu liniowego, tj. kanalizacji kablowej bądź linii kablowej napowietrznej / podziemnej, co do zasady nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. Z doświadczenia autorów niniejszej procedury wynika, że uzyskanie pozwolenia budowlanego dla takiego obiektu liniowego, najczęściej związana jest z: - koniecznością realizacji takich obiektów w reżimie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, - realizacji takich obiektów w na obszarach Natura 2000 ewentualnie, - realizacji takich obiektów w powiązaniu z realizacją budynku bądź budowli, na które inwestor uzyskał łącznie pozwolenie budowlane - realizacja takich obiektów w trybie art. 30 ust. 1a ustawy [2] prawo budowlane. Definicja obiektu liniowego określona została przepisem art. 3 pkt. 3 a ustawy [2] prawo budowlane. Ustawodawca uznaje, że zarówno kanalizacja kablowa, jak i linia kablowa nadziemna oraz umieszczona bezpośrednio w ziemi linia podziemna, stanowią obiekt liniowy.
 
Etap. Ustalenie, czy liczba stron w postępowaniu przekracza 20.
Możliwość zastosowania uproszczonej formy doręczenia możliwa jest po ziszczeniu się przesłanki przekroczenia 20 stron postępowania (organ nie może ww. liczbie uwzględnić inwestora, właściciela bądź zarządcy nieruchomości, na której prowadzone mają być roboty budowlane zgodnie z projektem).
 
Etap. Organ stosuje doręczenie pism na zasadach ogólnych.
Negatywne ustalenie w zakresie przesłanek: obiektu liniowego, bądź ilości stron postępowania powoduje konieczność stosowania doręczeń na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 39 – 48 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego).
 
Etap. Ustalenie, czy przebieg budowy określony został w planie miejscowym.
Kolejny warunek, który musi zostać spełniony, aby możliwe było zastosowanie uproszczonej procedury doręczenia, związany jest z ustaleniem, czy przebieg budowy obiektu liniowego określony został w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 
Etap. Ustalenie, czy inwestycja dotyczy innego zamierzenia, aniżeli budowy.
Inwestycja może polegać zarówno na budowie obiektu liniowego, jak i jego odbudowie, rozbudowie i nadbudowie. W tym drugim przypadku, nie ma konieczności ustalenia, czy inwestycja przebiega w planie miejscowym. Stanowisko takie jest zbieżne z tezą komentatorów prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, Tomasz Asman, Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Alicja Plucińska-Filipowicz, Jerzy Siegień (Komentarz Prawo budowlane red. CH Beck Warszawa 2015) wskazującą, iż cyt: „Biorąc pod uwagę sposób sformułowania komentowanego przepisu, należy przyjąć, że w przypadkach wykonywania robót budowlanych dotyczących istniejącego obiektu liniowego, innych niż "budowa" w rozumieniu art. 3 pkt 6, zawsze, gdy liczba stron przekracza 20, zastosowanie będzie miał tryb powiadamiania określony w art. 49 KPA, bez względu na to, czy określona inwestycja została ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czy też nie.”
 
Etap. Ustalenie, czy adresatem pisma jest inwestor, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości.
Dla szczególnej kategorii adresatów: inwestorowi oraz właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu i zarządcy nieruchomości, jeżeli na ich nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane, pisma doręcza się na zasadach ogólnych (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2016 roku sygn. II SA/Po 1132/05 za którym sąd zajął następujące stanowisko: „Przepis art. 5a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnia do stosowania przepisu art. 49 kpa i doręczania pism w drodze obwieszczenia w przypadku budowy obiektu liniowego. Wymienionego przepisu nie stosuje się jednak (ust. 2) do inwestora oraz właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców nieruchomości, jeżeli na tych nieruchomościach są lub będą wykonywane roboty budowlane. Pozwolenie na budowę jest rozstrzygnięciem administracyjnym zezwalającym na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 28 i art. 3 pkt 12 prawa budowlanego). Wydana w niniejszej sprawie decyzja o pozwoleniu na budowę jest, więc zezwoleniem na wykonywanie robót budowlanych (art. 3 pkt 7) związanych z budową przedmiotowej linii elektroenergetycznej, co wyklucza stosowanie doręczenia pism w drodze obwieszczenia w odniesieniu do właściciela przedmiotowej działki.”).
 
Etap. Doręczenie poprzez obwieszczenie.
W przypadku zaistnienia opisanych przesłanek, doręczenie następuje poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.