Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. - Procedury administracyjne

Wydawca treści

Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
 


Nazwa procedury:
Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

ORGAN:
Postępowanie toczy się przed wojewodą.

INFRASTRUKTURA:
Przypadki realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, wymagającej pozwolenia na budowę: - realizacja infrastruktury, dla której nie przewidziano wyłączeń w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [2] prawo budowlane (np. maszt telekomunikacyjny wolnostojący bądź wieża telekomunikacyjna wolnostojąca),
- realizacja infrastruktury, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście kanalizacji przez obszar Natura 2000),
- realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, - wykonywanie infrastruktury telekomunikacyjnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.),
- [4] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675 ze zm.).

OPIS PROCEDURY:
Sposób doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest jednym z najważniejszych wyjątków od ogólnej procedury doręczania pism regulowanej przepisami ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego. Zauważyć bowiem należy, że część przepisów związanych z procesem inwestycyjnym na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej, zawiera unormowania poświęcone kwestiom proceduralnym. Przepisy te są regulacjami o charakterze szczególnym wobec przepisów stosowanych przy wydawaniu decyzji administracyjnych z gruntu kodeksu postępowania administracyjnego. Przykładami takich regulacji są: - art. 5 a ustawy [2] prawo budowlane, - art. 52 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych bądź - art. 53 ustawy [3] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jako regulacje o charakterze szczególnym wyłączają one, poszerzają lub modyfikują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Najważniejsze pole zmiany w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego dotyczy odmiennych uregulowań w zakresie zawiadomień stron oraz doręczeń pism procesowych. Celem owych regulacje, jest zarówno uproszczenie prowadzenia postępowania, jak i przyśpieszenie czasu uzyskania decyzji. Jednym z podstawowych obowiązków organu, który prowadzi postępowanie, jest zawiadomienie wszystkich stron o jego wszczęciu (art. 61 § 4 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego). Obowiązek ten aktualizuje się z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji.
 
Etap. Ustalenie, czy inwestycja dotyczy regionalnej sieci szerokopasmowej oraz czy inwestor złożył wniosek o ustalenie lokalizacji takiej inwestycji.
Tryb lokalizowania inwestycji telekomunikacyjnych, jako regionalnych sieci szerokopasmowych, dedykowany jest jedynie dla podmiotów określonych w art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i jest trybem fakultatywnym. Szczególne zasady lokalizacji i realizacji regionalnych sieci szerokopasmowych, przewidują odstępstwa od ogólnie obowiązujących przepisów, w tym przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak i ustawy prawo budowlane.
 
Etap. Czy zachodzi koniczność doręczenia pisma.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, na wojewodzie ciąży obowiązek zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej oraz doręczania pism w toku postępowania. Zauważyć należy, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania, wojewoda zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora. Wojewoda określa strony tego postępowania ustalając podmioty, które mają w postępowaniu interes prawny, bądź obowiązek.
 
Etap. Czy pismo jest zawiadomieniem.
Wobec doręczanego pisma będącego zawiadomieniem, ustawodawca wprowadził specyficzne wymogi dotyczące jego treści. Wojewoda w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, umieszcza bowiem informację, dotyczącą wskazania nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, według ewidencji gruntów i budynków, jak również umieszcza informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.
 
Etap. Doręczenie.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 - 4 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pisma w postępowaniu przed wojewodą doręcza się w następujący sposób: - wnioskodawca powinien otrzymać zawiadomienie na adres podany we wniosku o wydanie decyzji, - właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości objętych wnioskiem, zawiadomienie zostanie doręczone na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), - pozostałe strony zostaną zawiadomione o wszczęciu postępowania w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu wojewódzkiego, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na planowaną lokalizację sieci szerokopasmowej i w prasie lokalnej, - w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (nieruchomość, wobec której nie można ustalić osób, którym przysługuje prawo rzeczowe), zawiadomienia dokonuje się również w drodze obwieszczenia.