Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. - Procedury administracyjne

Wydawca treści

Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 


Nazwa procedury:
Procedura doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

ORGAN:
Postępowanie toczy się przed Wójtem / Burmistrzem / Prezydentem Miasta.

INFRASTRUKTURA:
Najczęstsze przypadki realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wymagającej uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczą realizacji infrastruktury wymagającej jednocześnie pozwolenia na budowę, tj.: - realizacja infrastruktury, dla której nie przewidziano wyłączeń w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [2] prawo budowlane (np. maszt telekomunikacyjny wolnostojący bądź wieża telekomunikacyjna wolnostojąca),
- realizacja infrastruktury, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście linii kablowej, kanalizacji telekomunikacyjnej przez obszar Natura 2000),
- realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, - wykonywanie infrastruktury telekomunikacyjnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaga także, realizowana na zgłoszenie sieć telekomunikacyjna, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt. 19a ustawy [2] prawo budowlane.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.),
- [3] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.),
- [4] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675 ze zm.).

OPIS PROCEDURY:
Sposób doręczania pism w przypadku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jest jednym z najważniejszych wyjątków od ogólnej procedury doręczania pism, regulowanej przepisami ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego. Zauważyć bowiem należy, że część przepisów związanych z procesem inwestycyjnym na potrzeby infrastruktury telekomunikacyjnej, zawiera unormowania poświęcone kwestiom proceduralnym. Przepisy te są regulacjami o charakterze szczególnym wobec przepisów stosowanych przy wydawaniu decyzji administracyjnych z gruntu kodeksu postępowania administracyjnego. Przykładami takich regulacji są: - art. 5 a ustawy [2] prawo budowlane, - art. 52 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych bądź - art. 53 ustawy [3] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jako regulacje o charakterze szczególnym wyłączają one, poszerzają lub modyfikują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Najważniejsze pole zmiany w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego dotyczy odmiennych uregulowań w zakresie zawiadomień stron oraz doręczeń pism procesowych. Celem owych regulacje, jest zarówno uproszczenie prowadzenia postępowania, jak i przyśpieszenie czasu uzyskania decyzji. Jednym z podstawowych obowiązków organu, który prowadzi postępowanie, jest zawiadomienie wszystkich stron o jego wszczęciu (art. 61 § 4 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego). Obowiązek ten aktualizuje się z chwilą wniesienia wniosku o wydanie decyzji.
 
Etap. Ustalenie, czy inwestycja dotyczy inwestycji celu publicznego oraz czy inwestor złożył wniosek o ustalenie lokalizacji takiej inwestycji. Inwestycja celu publicznego, w sytuacji gdy istnieje dla danego terenu plan miejscowy, powinna przebiegać zgodnie z tym planem. W przypadku braku planu niezbędne jest uzyskanie dla takiej inwestycji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wyjątki od omawianej zasady opisane zostały min. w procedurze uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Etap. Ustalenie, czy zachodzi konieczność doręczenia pisma. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy [3] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawodawca odmiennie aniżeli w ustawie [1] kodeks postępowania administracyjnego, uregulował sprawy związane z zawiadamianiem stron o czynnościach procesowych. Zgodnie, bowiem z powołanym przepisem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Dodatkowo organ w postępowaniu nie ma obowiązku stosowania przepisu art. 31 § 4 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego i tym samym organ nie ma obowiązku powiadamiać o postępowaniu organizacji społecznych zainteresowanych sprawą.
 
Etap. Ustalenie, czy podmiot jest inwestorem, ewentualnie właścicielem, użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Pisemne doręczenie poprzez pocztę, pracowników organu lub inne upoważnione osoby przewidziane jest jedynie w odniesieniu do inwestora (właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, jeżeli inwestor nie jest jednocześnie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości).
 
Etap. Ustalenie, czy podmiot jest inną stroną. Pozostałe strony zawiadamia się poprzez obwieszczenie a także sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.