PIT

Ustawienia

Publikacje

  • Informacje ogólne

    12-03-2019

    Geneza

    Kompetentne organy państw członkowskich UE, odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój sfery telekomunikacji w swych krajach, zgodnie stwierdziły że: „Realizacja stacjonarnych i bezprzewodowych szybkich sieci łączności elektronicznej w całej Unii wymaga znaczących inwestycji, z których dużą część stanowią koszty robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej robót inżynieryjno-budowlanych. Poprzez pewne ograniczenie tych kosztownych robót inżynieryjno-budowlanych można by usprawnić realizację łączy szerokopasmowych”. Cytowane stwierdzenie znalazło się w tekście punktu 7 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dyrektywa kosztowa). Znaczną część tych kosztów generuje brak wykorzystywania w procesie realizacji sieci szerokopasmowych istniejącej infrastruktury pasywnej (np. przewodów, kanałów kablowych, studzienek, szafek ulicznych, słupów, masztów, anten, słupów kratowych i innych pomocniczych elementów infrastruktury). Ponadto wąskimi gardłami związanymi z inwestycjami w sieci szerokopasmowe są: koordynacja robót inżynieryjno-budowlanych, uciążliwe procedury administracyjne dotyczące udzielania zezwoleń oraz utrudnienia dotyczące rozmieszczania sieci wewnątrz budynków.

    Informacje ogólne