Podsumowanie kampanii zbierania danych w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Menu podsumowanie kampanii zbierania danych w punkcie informacyjnym ds. telekomunikacji w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Podsumowanie kampanii zbierania danych w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

W ramach kampanii zbierania danych, o których mowa w art.29b ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.), dalej „Megaustawa”, w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji (PIT) zgromadzono informacje o kilkunastu milionach obiektów infrastruktury technicznej.

Dane te są dostępne dla operatorów sieci, którzy zamierzają współkorzystać czy współinwestować w infrastrukturę pasywną.

System teleinformatyczny PIT został zaprojektowany, zbudowany i wdrożony jako narzędzie umożliwiające nie tylko gromadzenie, ale i wizualizację oraz analizę danych przestrzennych o:

 1. istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, a także o kanałach technologicznych, z określeniem:
  • ich lokalizacji i przebiegu,
  • rodzaju i aktualnego stanu oraz sposobu użytkowania,
  • danych kontaktowych w sprawach dostępu.
 2. planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych
 3. istniejących elementach sieci uzbrojenia terenu (np. z baz KGESUT, BDOT10K)
 4. warunkach zapewnienia dostępu do nieruchomości lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń
 5. adresach stron internetowych z informacją na temat warunków zapewnienia dostępu do nieruchomości lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń
 6. stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego
 7. elementach infrastruktury technicznej, na których lokowanie w pasie drogowym zarządca drogi udzielił zezwolenia
 8. elementach infrastruktury technicznej, dla budowy których zarządca drogi udzielił zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowy zakres danych został określony w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. poz. 1618).

Obecnie w Systemie PIT znajduje się następująca liczba obiektów w podziale na typ:

Nazwa warstwy Liczba obiektów
istniejąca infrastruktura punktowa 8 252 920
istniejąca infrastruktura liniowa 2 922 239
istniejąca infrastruktura powierzchniowa 3 294
planowana infrastruktura punktowa 4 422
planowana infrastruktura liniowa 31 713
planowana infrastruktura powierzchniowa 12
stawki za zajęcie pasa drogowego 1 097
dane o elementach infrastruktury technicznej z decyzji 3 401
warunki dostępu do nieruchomości 812

 

 

 

 

 

 

 

 

widok infrastruktury liniowej
(Widok infrastruktury liniowej)

widok infrastruktury punktowej
(Widok infrastruktury punktowej)

Widok JST które wprowadziły stawki opłat za zajęcie pasa drogowego
(Widok JST które wprowadziły stawki opłat za zajęcie pasa drogowego)

Na podstawie art. 29c-d megaustawy, do PIT dane przekazują następujące podmioty:

podmioty zobowiązane do przekazywania danych

Dotychczas dane o infrastrukturze do PIT przekazało 211 podmiotów, w tym największe firmy z branży telekomunikacyjnej (Orange Polska S.A., Netia S.A., Multimedia Polska S.A.) oraz energetycznej (tj. TAURON Dystrybucja S.A., Enea Operator sp. z o.o., PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna).

Ponadto 983 JST wprowadziło stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, a 159 zarządców dróg przekazało dane o decyzjach o których mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Statystyki odwiedzin

 

 

Portal informacyjny

wykres dotyczący odsłon portalu informacyjnego

 

 

Portal mapowy

wykres dotyczący odsłon portalu mapowego

 

Service desk oraz pomoc

Z myślą o obsłudze dużej liczby zapytań został zbudowany service desk umożliwiający prowadzenie korespondencji z zachowaniem wysokich standardów obsługi klienta. W ramach serwisu od początku roku zostało obsłużonych ponad 1700 zapytań oraz dodatkowo ponad 1000 rozmów telefonicznych. Większość zgłoszeń była realizowana w czasie poniżej 8h, a ponad 50% zgłoszeń rozwiązywana w czasie poniżej 24h.

Dodatkowym wsparciem procesu wprowadzania danych były instrukcje, prezentacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania umieszczone na stronie POMOC.

Wnioski końcowe

System PIT w pełni realizuje wytyczone cele znajdujące się w regulacjach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Zgodnie z tymi przepisami, rozwój sieci łączności elektronicznej będzie skuteczniejszy, jeśli przedsiębiorstwa dostarczające usługi telekomunikacyjne uzyskają dostęp do określonego minimum informacji dotyczących infrastruktury technicznej istniejącej na obszarze realizacji.

PIT to narzędzie ułatwiające skuteczne zaplanowanie realizacji inwestycji w infrastrukturę i sieci telekomunikacyjnej oraz dające szansę możliwie skutecznego wykorzystania infrastruktury już istniejącej. Dzięki zgromadzonym danym, jest instrumentem promującym wzajemną współpracę między operatorami z różnych branż i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ilość informacji zbieranych w systemie będzie się sukcesywnie powiększała, co przełoży się na wzrost użyteczności. Zapraszamy do aktywnego korzystania z zasobów PIT bezpośrednio w systemie oraz poprzez usługi sieciowe.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Nakrajnik
Publikujący: Justyna Nakrajnik
Publikacja informacji: 28.05.20 15:27
Aktualizacja informacji: 29.05.20 08:42