PIT w nowej odsłonie - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

PIT w nowej odsłonie

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zyskał nową odsłonę oraz szereg funkcjonalności, w tym: nowy portal informacyjny, portal mapowy, mechanizmy zbierania i przetwarzania danych przestrzennych oraz punkt pojedynczego logowania powiązany z Profilem Zaufanym.

Cele Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji:

 • zapewnienie informacji niezbędnych przy planowaniu inwestycji telekomunikacyjnej,
 • promowanie współpracy międzyoperatorskiej,
 • wydajne i racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury teletechnicznej i pasywnej,
 • osiąganie korzyści społecznych, ekologicznych i gospodarczych w wyniku redukcji zakresu osobnych inwestycji,
 • ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami, a jednostkami samorządu terytorialnego,
 • ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami z różnych branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej, kolejowej, drogowej.

Nowe Funkcjonalności Systemu

PIT umożliwia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do posiadanych przez Prezesa UKE informacji o:

1. Formalno-prawnej stronie realizacji inwestycji telekomunikacyjnych

W portalu udostępniono zbiór procedur mających za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym i innym zainteresowanym podmiotom podejmowanie działań inwestycyjnych poprzez zapoznanie się z opisami i formalnościami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

przykładowa procedura

 

2. Aktualnym stanie infrastruktury i jej lokalizacji

W ramach PIT został zbudowany System Informacji Przestrzennej, w którym prezentowane są dane przestrzenne o infrastrukturze, gromadzone w ramach Systemu. Zbudowanych zostało 6 warstw systemowych.

fragment mapy z zaznaczoną infrastrukturą

 

Zgonie z zasadą interoperacyjności, System PIT wykorzystuje również dane przestrzenne pochodzące z innych publiczne dostępnych serwisów m.in.

 • Państwowy Rejestr Granic - granice Jednostek Samorządu Terytorialnego, granice nadleśnictw oraz punkty adresowe niezbędne do stworzenia narzędzia do geokodowania danych.
 • gov.pl - ortofotomapa, baza danych obiektów ogólnogeograficznych oraz bazę danych obiektów topograficznych, warstwę UKE KGESUT oraz numeryczny model rzeźby terenu.
 • TERYT - Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju obejmuje systemy (TERC, SIMC, ULIC)
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - dane dotyczące nazw obiektów geograficznych położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
 • System Informacji dla linii kolejowych (SILK) - mapa linii kolejowych będących w administracji PKP PLK.
 • Bank Danych O Lasach. Lasy Państwowe - informacje o terenach leśnych
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - informacje o formach ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, natura 2000 [obszary siedliskowe i obszary ptasie])
 • Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, Sieci Uzbrojenia Terenu oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania przestrzennego - dane z powiatów (w temacie działek ewidencyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu) oraz gmin (w temacie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
 • LPIS (Land Parcel Information System) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – referencyjne dane o działkach

System PIT umożliwia podłączenie dowolnej mapowej usługi sieciowej zgodnej ze standardem OGC w tym – WMS, WFS, WMTS

3. Warunkach dostępu do infrastruktury

System PIT zbiera i udostępnia adresy stron internetowych informujących o dostępie do nieruchomości, dane te wprowadzają zarządcy nieruchomości. W PIT prezentowane są wybrane dane z K-GESUT.

Dodatkowo PIT umożliwia przekazywanie przez operatorów sieci w tym jednostki samorządu terytorialnego informacji o posiadanych przez nich sieciach lub kanałach technologicznych. Informacje te udostępniane są innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zainteresowanym inwestycjami na danym terenie.

4. Stawki za zajęcie pasa drogowego

Wprowadzanie stawek za zajecie pasa drogowego przez zarządców dróg odbywa się poprzez dedykowany formularz.

dane o stawakch za zajęcie pasa drogowego

Korzyści dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Szybszy dostęp do informacji o:

 • istniejącej infrastrukturze technicznej,
 • planach dotyczących infrastruktury,
 • kanałach technologicznych,
 • stawkach za zajęcie pasa drogowego.

Szybszy i łatwiejszy dostęp do danych w PIT pozwoli optymalizować proces podejmowania decyzji dotyczących rozpoczęcia inwestycji.

W kolejnej fazie projektu planowany jest rozwój Systemu oraz jego promocja i prezentacje dla użytkowników zewnętrznych.

 

Korzystanie z Systemu PIT wymaga założenia konta. Aby dowiedzieć się jak uzyskać dostęp do Platformy zapoznaj się z instrukcjami dostępnymi w linku poniżej:

https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/publikacje/jak-uzyskac-dostep-do-pit

Tagi

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Nakrajnik
Publikujący: Justyna Nakrajnik
Publikacja informacji: 24.04.19 12:05
Aktualizacja informacji: 01.09.20 15:05