Uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia


Nazwa procedury:
Procedura uzyskania opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie opiniowania warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.


ORGAN PROWADZĄCY / ORGAN GŁÓWNY: Wójt – Urząd Gminy. Burmistrz / Prezydent - Urząd Miasta.
ORGAN UZGADNIAJĄCY: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

INFRASTRUKTURA: Procedura może dotyczyć realizacji: wolnostojącego masztu telekomunikacyjnego z antenami, wolnostojącej wieży telekomunikacyjnej z antenami, konstrukcji wsporczej i instalacji radiokomunikacyjnych na obiekcie budowlanym.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej również "ustawa środowiskowa") (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 283),
- [3] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333),
- [4] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: (Dz.U. 2020 poz. 1219),
- [5] ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 55),
- [6] ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 59 z późn. zm.),
- [7] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839),
- [8] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 r. poz. 2448).

OPŁATY: Nie dotyczy.

OPIS PROCEDURY:
Stosownie do treści art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy [2] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji zasięga m.in. opinii organu, o którym mowa w art. 78 ustawy [2] środowiskowej, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27 ustawy [2] środowiskowej. Tym samym przedsięwzięcie polegające na budowie masztu telekomunikacyjnego/ wieży telekomunikacyjnej z antenami / instalacji radiokomunikacyjnych na obiekcie budowlanym, wymaga wyrażenia opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (tzn. organu wymienionego w art. 78 ust. 2 ustawy [2] środowiskowej), w przypadku zakwalifikowania, jako przedsięwzięcie wymienione w rozporządzeniu [6] Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Wskazać należy, że art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27 ustawy [2] środowiskowej, wyraźnie odwołuje się do decyzji określonych ww. przepisami. Nie odwołuje się jednak do przepisu art. 72 ust. 1 a ustawy[2] środowiskowej, który wskazuje, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy [3] - Prawo budowlane. W ocenie autorów niniejszego opracowania ustawodawca nie wymaga jednak takiej opinii, do realizacji przenośnych wolno stojących masztów antenowych. Zgodnie bowiem z przepisem art. 29 ust. 5 ustawy [3] - Prawo budowlane, przenośne wolnostojące maszty antenowe, gdy inwestorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny, nie wymagają pozyskania pozwolenia na budowę pomimo iż, mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z kolei w myśl art. 77 ust. 7 ustawy [2] środowiskowej, do uzgodnień i opinii, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 106 § 3, 5 i 6 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego. W doktrynie prawa administracyjnego wskazuje się, iż treść art. 77 ust. 7 ustawy [2] środowiskowej nie oznacza, że wydanie opinii przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, nie jest współdziałaniem na zasadach wynikających z art. 106 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, ustawodawca wyłączył bowiem obowiązywanie tego przepisu tylko w części, w jakiej wprowadził do ustawy autonomiczne rozwiązania procesowe. Choć organy współdziałające wydają postanowienia w trybie art. 106 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, to zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy [2] środowiskowej, wyłączona została możliwość wniesienia od nich zażalenia. Obowiązywanie art. 106 § 5 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, przewidującego możliwość wniesienia zażalenia od postanowienia organu współdziałającego, zostało w tym zakresie wyłączone. Ocena prawidłowości wydania takich postanowień dokonywana jest w postępowaniu odwoławczym oraz w trakcie sądowej kontroli decyzji określających uwarunkowania środowiskowe przedsięwzięć. Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, wymagającego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, następuje zatem w formie postanowienia. Jednakże współdziałanie w procesie wydawania tego rodzaju decyzji, następuje zarówno w formie uzgodnienia, jak i zasięgnięcia opinii (art. 77 ust. 1 ustawy [2]). W związku z tym wskazanie, że tylko uzgodnienia przybierają formę postanowienia, może rodzić wątpliwości co do tego, w jakiej formie procesowej powinny być formułowane opinie. Biorąc pod uwagę fakt, że w myśl postanowień art. 123 § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania organ administracji wydaje postanowienia, należy stwierdzić, że również opinie wypowiadane w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przybierać będą formę postanowienia (K. Gruszecki, Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Komentarz do art. 77 ustawy, LEX/el. 2013).
Niezależnie od tego, że opiniowanie jest formą współdziałania organów, jest to niewiążąca forma współdziałania.
Organ główny prowadzący postępowanie, nie jest związany opinią wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Ustalenie wystąpienia przesłanki do współdziałania organów.
Stosownie do treści art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy [2] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji, zasięga m.in. opinii organu, o którym mowa w art. 78 ustawy [2], w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27 ustawy [2]. Opinia wydawana jest na podstawie art. 3, art. 10 ust 2 ustawy [6] o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy [2] o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko oraz w oparciu o właściwy przepis rozporządzenia [7] Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Skompletowanie wniosku.
Organ główny występuje do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku organ główny przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, lub informację o jego braku.

Odebranie wniosku.
Odebranie wniosku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego rozpoczyna bieg 30-dniowego terminu na wydanie postanowienia.

Zawiadomienie stron.
Organ główny zawiadamia strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Badanie właściwości.
Uzgodnienie prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, właściwy ze względu na miejsce położenia planowanego przedsięwzięcia.

Przekazanie zgodnie z właściwością.
Organ administracyjny stwierdziwszy brak swojej właściwości w sprawie, zobowiązany jest przekazać wniosek organowi właściwemu.

Zwrot wniosku w formie postanowienia, w przypadku braku możliwości ustalenia właściwości.
Odrębną kategorią są przypadki, w których organ nie może ustalić w sposób prawidłowy organu administracji. W takim przypadku dokonuje zwrotu wniosku w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Sprawdzenie wymogów formalnych, ewentualnie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Braki formalne wniosku dają w razie ich nieusunięcia podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Organ współdziałający bada kompletność wniosku. W przypadku ustalenia, że wniosek posiada braki, wzywa do jego uzupełnienia.

Uzupełnienie wniosku.
Wnioskodawca uzupełnia braki wniosku na podstawie przepisów ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.

Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Ustalenie stron postępowania.
Stroną postępowania uzgodnieniowego są strony postępowania głównego. Przypomnieć więc należy, że w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony wyznaczone są zgodnie z normą art. 74 ust. 3 a ustawy [2] środowiskowej. Zgodnie z powołanym przepisem: Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
Wprowadzone zmiany sposobu definiowania stron postępowania, mają na celu jasne określenie stron postępowania oraz ujednolicenie dotychczasowego orzecznictwa, które często definiowało strony postępowania nazbyt szeroko, wskazując, że za stronę należy uznać właścicieli nieruchomości położonych w strefie każdego oddziaływania przedsięwzięcia, a nie tylko oddziaływania znaczącego (por. A. Siwkowska, Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia, Warszawa 2018)."

Badanie wystąpienia o uzgodnienie.
Organ współdziałający bada raport przedłożony przez wnioskodawcę, dokonuje analizy przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego lokalizacji, charakteru oraz dobranej technologii.

Sformułowanie opinii.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgadnia realizację inwestycji w formie postanowienia. W opinii odnosi się do zaproponowanych standardów realizacji przedsięwzięcia.
Opinia ta wydawana jest w trybie art. 77 ustawy [2] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i powinna mieć formę postanowienia pomimo, iż na postanowienie takie nie służy zażalenie.
Opinia wydana w tym trybie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, nie jest wydawana w odrębnym samoistnym postępowaniu, lecz polega na zajęciu stanowiska w postępowaniu, prowadzonym przez inny organ (w tym przypadku organ główny prowadzący postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko), przez co nie rozstrzyga samodzielnie o prawach i obowiązkach strony – o tym rozstrzyga, bowiem decyzja kończąca postępowanie główne.

Doręczenie postanowienia organowi głównemu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny doręcza postanowienie organowi głównemu, prowadzącemu postępowanie w sprawie oraz przesyła do wiadomości Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. Organ uzgadniający zobowiązany jest do dokonania uzgodnienia w terminie 30 dni. W razie przekroczenia terminu, powstaje domniemanie wydania uzgodnienia pozytywnego.

Opracowanie informacji dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Organ główny informuje strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, prowadzi analizę opinii oraz ustosunkowuje się do niej w treści rozstrzygnięcia.