Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia z RDOŚ. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia z RDOŚ.

Nazwa procedury:

Uzgadnianie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia z RDOŚ.

ORGAN PROWADZĄCY / ORGAN GŁÓWNY:

Wójt – Urząd Gminy. Burmistrz / Prezydent - Urząd Miasta.

ORGAN UZGADNIAJĄCY:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

INFRASTRUKTURA:

Procedura może dotyczyć realizacji: wolnostojącego masztu telekomunikacyjnego z antenami, wolnostojącej wieży telekomunikacyjnej z antenami, konstrukcji wsporczej i instalacji radiokomunikacyjnych na obiekcie budowlanym.

AKTY PRAWNE:

  • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
  • [2] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej również "ustawa środowiskowa") (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),
  • [3] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
  • [4] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
  • [5] ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1614),
  • [6] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 71),
  • [7] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883),

OPŁATY:

Procedura nie wymaga uiszczenia opłaty.

OPIS PROCEDURY:

W myśl art. 77 ust. 1 ustawy [2] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:
1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego;
1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z ministrem właściwym do spraw środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze parku narodowego - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar parku narodowego;
1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze rezerwatu przyrody - w przypadku inwestycji liniowych celu publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody;
2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22 ustawy [2] środowiskowej;
3) zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy [4] Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.
Z ust. 2 tego artykułu wynika, że organ występujący o uzgodnienie lub opinię, o których mowa w ust. 1, przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w drodze postanowienia (ust. 3).
W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - dyrektor urzędu morskiego:
1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji;
2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy [2].
Uzgodnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1b, dokonuje się oraz opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 ustawa [1] Kodeksu postępowania administracyjnego, stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy [2], jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:
1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy [2];
2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.
Zauważyć jednak należy, że opinia wydawana w toku postępowania, środowiskowego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) ma charakter niewiążący dla organu prowadzącego, natomiast uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), determinuje treść decyzji organów orzekających w sprawach "środowiskowych".
Wynika to z tego, że organy współdziałające z organem wydającym decyzję, mogą działać w różnych formach prawnych, tj. wyrażając opinię, udzielając zgody lub wyrażając stanowisko w innej formie (tak jak w przypadku RDOŚ w drodze postanowienia), jednakże owo zajęcie stanowiska może mieć różną moc prawną. W ramach współdziałania organ wyraża opinię lub uzgodnienie. W przeciwieństwie do opinii, uzgodnienie jest formą o znaczeniu stanowczym, bowiem wiąże organ decydujący w postępowaniu głównym. Treść stanowiska zajętego przez organ uzgadniający może przesądzić o treści decyzji, która wydawana jest po uzgodnieniu przez organ decydujący. Stanowisko takie jest szeroko podzielane tak przez doktrynę, jak i judykaturę i nie budzi już wątpliwości brak mocy wiążącej opinii organu w ramach współdziałania. A skoro tak, to opinia taka nie musi być zbieżna z poglądem organu, który wystąpił o jej wydanie, ani wnioskiem strony postępowania.

Ustalenie wystąpienia przesłanki do współdziałania organów.

W świetle art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy [2] środowiskowej, współdziałanie między regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a organem wydającym decyzję środowiskową wymaga uzgodnienia, czyli konsensusu, co do warunków realizacji konkretnego przedsięwzięcia, którym ostatni z wymienionych organów jest związany w zakresie kwestii środowiskowych i praktycznie decyzję środowiskową kształtuje (por. wyrok NSA z dnia 21 lutego 2012 r., sygn. akt II OSK 2544/11, opubl. w Lex nr 1138181).

Skompletowanie wniosku.

Organ główny występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku organ główny przedkłada:
1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
2) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, lub informacja o jego braku.
Uwaga:
Realizacją inwestycji liniowych np. kanalizacji kablowych: (1) na terenie parku narodowego wymaga uzgodnienia ministrem właściwym do spraw środowiska (wniosek kierowany jest za pośrednictwem dyrektora parku narodowego) (2) na terenie rezerwatu przyrody wymaga uzgodnienia z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (wniosek kierowany jest za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska).

Odebranie wniosku.

Odebranie wniosku przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska rozpoczyna bieg 30 dniowego terminu na wydanie postanowienia.

Zawiadomienie stron

Organ główny zawiadamia strony postępowania, o wystąpieniu do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Badanie właściwości.

Uzgodnienie prowadzi regionalny dyrektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na miejsce położenia planowanego przedsięwzięcia.

Przekazanie zgodnie z właściwością.

W przypadku, w którym organ administracyjny ustali swoją niewłaściwość, przekazuje sprawę według właściwości innemu organowi.

Zwrot wniosku w formie postanowienia, w przypadku braku możliwości ustalenia właściwości.

Odrębną kategorią są przypadki, w których organ nie może ustalić w sposób prawidłowy organu administracji. W takim przypadku dokonuje zwrotu wniosku w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Sprawdzenie wymogów formalnych, ewentualnie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Braki formalne wniosku dają w razie ich nieusunięcia podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Organ współdziałający bada kompletność wniosku. W przypadku ustalenia, że wniosek posiada braki, wzywa do jego uzupełnienia.

Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania.

Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Uzupełnienie wniosku.

Wnioskodawca uzupełnia braki wniosku na podstawie przepisów ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.

Ustalenie stron postępowania.

Stroną postępowania uzgodnieniowego są strony postępowania głównego. Przypomnieć więc należy, że w sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony wyznaczone są zgodnie z normą art. 74 ust. 3 a ustawy [2] środowiskowej. Zgodnie z powołanym przepisem: "Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się: 1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie; 2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska; 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem."
Nowy sposób definiowania stron postępowania obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i ma na celu jasne określenie stron postępowania oraz ujednolicenie dotychczasowego orzecznictwa, które często definiowało strony postępowania nazbyt szeroko, wskazując, że za stronę należy uznać właścicieli nieruchomości położonych w strefie każdego oddziaływania przedsięwzięcia, a nie tylko oddziaływania znaczącego (por. A. Siwkowska, Decyzje środowiskowe. Opinie i uzgodnienia, Warszawa 2018).

Merytoryczne badanie wniosku.

Organ współdziałający bada raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożony przez wnioskodawcę, dokonuje analizy przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego lokalizacji, charakteru oraz dobranej technologii. Badanie to pozwala regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska stwierdzić, czy należy spodziewać się znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne, w tym przyrodę i ekosystemy. Pamiętać należy, że nie wszystkie oddziaływania dyskwalifikują dane przedsięwzięcie, ale jedynie takie, o których możemy powiedzieć, że są znacząco negatywne. Wymóg badania znacząco negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 statuuje ustawodawca w przepisie art. 33 ust. 1 ustawy [5] o ochronie przyrody.

Badanie przesłanek określonych przepisem art. 34 ustawy [5] o ochronie przyrody.

Stosownie do treści art. 34 ustawy [5] o ochronie przyrody, organ administracji może wydać zezwolenie na realizację przedsięwzięcia, które może mieć negatywny wpływ na siedlisko przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 w przypadku, gdy zachodzi jedna z przesłanek określonych w tym przepisie i brak jest rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych zawartych w planowanym lub projektowanym przedsięwzięciu. Przy czym organ administracji musi rozważyć istnienie faktycznych rozwiązań alternatywnych, czyli uwzględniających także koszty środowiskowe, czy społeczne realizacji alternatywnych rozwiązań. Zatem istnienie alternatywnego rozwiązania należy rozważać, mając na uwadze nie tylko szczególną potrzebę ochrony dóbr objętych specjalnymi formami ochrony przyrody (np. obszarów o znaczeniu międzynarodowym objętych siecią "Natura 2000"), ale także potrzeby racjonalnego równoważenia racji ochrony tych obszarów z innymi względami (m.in. społecznymi, czy zachowania zasobów przyrody nieobjętych szczególnymi formami ochrony), nie pomijając zasady zrównoważonego rozwoju (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie sygn. II SA/Ol 821/11).

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia realizację inwestycji w formie postanowienia. Treść postanowienia: (1) wskazuje warunki realizacji przedsięwzięcia oraz uzgadnia realizację przedsięwzięcia, (2) przesądza o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (z tym zastrzeżeniem, że w przypadku realizacji inwestycji zawsze znacząco oddziaływującej na środowisko, obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjny).

Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Również odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia następuje w formie postanowienia. Przedsiębiorca telekomunikacyjny może zaskarżyć takie postanowienie, w ramach odwołania od decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
Uwaga: Postanowienia wydawane przez ministra właściwego do spraw środowiska (inwstycje liniowe na terenie parku narodowego) bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (inwestycje liniowe na terenie rezerwatu przyrody) są zaskarżalne w formie zażalenia

Doręczenie postanowienia organowi głównemu.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska doręcza postanowienie organowi głównemu, prowadzącemu postępowanie w sprawie. Organ uzgadniający zobowiązany jest do dokonania uzgodnienia w terminie 30 dni.

Opracowanie informacji dla stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o stanowisku regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Organ główny informuje strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o stanowisku regionalnego dyrektora ochrony środowiska.