Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy tel., który zgłosił zainteresowanie objęciem kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji, związanej z budową lub przebudową drogi w drodze dec. adm. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy tel., który zgłosił zainteresowanie objęciem kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji, związanej z budową lub przebudową drogi w drodze dec. adm.

Nazwa procedury:

Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który zgłosił zainteresowanie objęciem kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji, związanej z budową lub przebudową drogi w drodze decyzji administracyjnej.

ORGAN:

Procedura dotyczy zarządców dróg:
1) wojewódzkich - zarząd województwa;
3) powiatowych - zarząd powiatu;
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

INFRASTRUKTURA:

Kanał technologiczny.

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

AKTY PRAWNE:

  • [1] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068),
  • [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
  • [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2062),
  • [4] rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680),
  • [5] rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 poz. 957).

OPIS PROCEDURY:

Do zarządcy drogi należy zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat za ich udostępnienie a także ich lokalizowanie w pasie drogowym.
Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, jest jednym z modeli pozyskania prawa drogi na potrzeby telekomunikacji.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 a ustawy [1] o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Przepisy ustawy [1] o drogach publicznych oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy w postaci rozporządzenia [4] Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, określają sposób realizacji kanałów technologicznych, ich udostępniania oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wyróżniamy trzy modele udostępnienia kanału technologicznego:
(A) udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (który zgłosił zainteresowanie objęciem takiego kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji związanej z budową lub przebudową drogi) w drodze decyzji administracyjnej,
(B) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej (odrębna procedura),
(C) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu (odrębna procedura).
Niniejsza procedura dotyczy modelu (A).

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zarządca drogi będącej w trakcie budowy, bądź przebudowy, każdorazowo obowiązany jest zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym dróg krajowych, natomiast w przypadku pozostałych dróg publicznych, jedynie w sytuacji zgłoszenia zainteresowania objęcia takiego kanału technologicznego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.
Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 6 a ustawy [1] o drogach publicznych, zarządca drogi zobowiązany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, zamieścić na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zgłoszenie zainteresowania objęciem kanału technologicznego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.

Realizacja kanału technologicznego, w pasie drogowym drogi publicznej innej, niż droga krajowa, następuje po zgłoszeniu zainteresowania jego udostępnieniem. W przypadku, w którym przedsiębiorca telekomunikacyjny zgłosi zainteresowanie kanałem technologicznym a następnie nie złoży wniosku celem objęcia wybudowanego kanału, jest on obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Informacja zarządcy o wybudowaniu kanału technologicznego.

Zarządca drogi informuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o wybudowaniu kanału technologicznego niezwłocznie po jego realizacji.

Skompletowanie wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o udostępnienie kanału technologicznego.

Udostępnianie kanału technologicznego, w większości przypadków następuje w drodze decyzji administracyjnej zarządcy drogi, określającej warunki udostępnienia tego kanału. Spółki drogowe specjalnego przeznaczenia, bądź spółki będące zarządcami autostrad płatnych, udostępniają kanały technologiczne w drodze umowy dzierżawy lub najmu.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest posłużyć się wzorem wniosku o udostępnienie kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych, określonym rozporządzeniem [6] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.
Do wniosku, przedsiębiorca telekomunikacyjny dołącza:
1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału technologicznego, który ma być udostępniony, lub w skali 1:2000 w przypadku, gdy możliwe będzie jednoznaczne oznaczenie przebiegu kanału technologicznego;
2) oświadczenie, że udostępniony kanał technologiczny zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy [1] o drogach publicznych;
3) pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej.

Odebranie wniosku.

Dzień doręczenia organowi wniosku o wydanie decyzji, stanowi datę wszczęcia postępowania w sprawie administracyjnej o udostępnienie kanału technologicznego.

Badanie właściwości organu.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny przedkłada wniosek zarządcy drogi publicznej, wobec którego uprzednio wyraził zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego.

Badanie wymogów formalnych wniosku.

Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych, złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wniosku.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wniosek winien być również podpisany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [2] kodeksu postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:

  • wskazanie wnioskodawcy i jego adres,
  • żądanie wnioskodawcy oraz
  • czynić zadość innym wymaganiom określonych przepisami prawa i opisanym w procedurze.

Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek o wydanie decyzji nie zawierał adresu wnioskodawcy i nie istnieją możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych przez organ danych, a także w razie nieuzupełnienia braków wniosku pomimo wezwania, organ pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Badanie możliwości wszczęcia postępowania w sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: „wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną”, to druga z przesłanek „inne uzasadnione przyczyny” może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez „inne uzasadnione przyczyny” należy rozumieć takie stany faktyczne bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.

Ustalenie stron postępowania.

Strony postępowania ustala się zgodnie z normą art. 28 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego.

Ocena merytoryczna wniosku.

Decyzja w przedmiocie udostępnienia kanału technologicznego nie ma charakteru decyzji "uznaniowej”. Ustalenie, że w kanale technologicznym, zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, występują wolne zasoby, obliguje zarządcę drogi do wydania decyzji o udostępnieniu kanału technologicznego. Wątpliwość może natomiast budzić sytuacja, w której o udostępnienie kanału technologicznego wystąpi więcej, aniżeli jeden przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wydaje się, że organ administracyjny winien rozpatrzeć wszystkie wnioski łącznie w jednym postępowaniu administracyjnym.

Wydanie decyzji w sprawie.

Zgodnie z przepisem art. 39 ust. 7ab ustawy [1] o drogach publicznych, decyzja w sprawie udostępnienia kanału technologicznego określa w szczególności:
1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy;
2) lokalizację kanału technologicznego;
3) zakres udostępnienia kanału technologicznego;
4) planowany okres udostępnienia kanału technologicznego;
5) wysokość opłaty za udostępnienie kanału technologicznego oraz sposób jej uiszczania.
Wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, w stosunku do rodzaju i rozmiarów rur/mikrorur wchodzących w skład kanału, określona została w zał. nr. 2 do rozporządzenia [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.
W przypadku wydania decyzji odmownej o udostępnieniu kanału technologicznego, organ winien szczegółowo uzasadnić przyczynę odmowy.

Doręczenie decyzji.

Doręczenie odpisu decyzji, w sprawie następuje zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego - w trybie art. 39 ww. ustawy to jest przez pocztę, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy za pokwitowaniem bądź przez zastępcze formy doręczenia z uwzględnieniem stosownych domniemań w tym zakresie (zob.: art. 43 i 44 ustawy [2] kodeks postępowania administracyjnego oraz procedurę dotyczącą doręczania pism w postępowaniu administracyjnym).