Procedura zawarcia umowy o korzystanie z nieruchomości celem umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekom. w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekom. w budynku znajdującym się na tej nieruchomości - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura zawarcia umowy o korzystanie z nieruchomości celem umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekom. w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekom. w budynku znajdującym się na tej nieruchomości

Nazwa procedury:
Procedura zawarcia umowy o korzystanie z nieruchomości celem umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości (art. 33 ustawy [1])

ORGAN: nie dotyczy.

INFRASTRUKTURA: kanalizacja kablowa, podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych, telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna oraz podziemna, przyłącze telekomunikacyjne, kabiny telekomunikacyjne, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne podobne, w tym linia elektroenergetyczna niezbędna do zasilania urządzeń telekomunikacyjnych.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [3] ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.),
- [4] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

OPŁATY: Nie dotyczy.

OPIS PROCEDURY:
Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy [1] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany umożliwić operatorom, podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 ustawy [3] Prawo telekomunikacyjne, oraz jednostkom samorządu terytorialnego wykonującym działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy [1] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości. Przy czym korzystanie z nieruchomości jest odpłatne, chyba, że strony postanowią inaczej (art. 33 ust.2 ustawy [1] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).
Warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie, która zawierana jest na piśmie, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora z wnioskiem o jej zawarcie (art. 33 ust.3 ustawy [1] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Umowa, stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.
Jeżeli w tym terminie nie zostanie zawarta umowa, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 i art. 124a ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z art.33 ust.7 ustawy [1] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Natomiast zgodnie art. 2 pkt 27 ustawy [3] Prawo telekomunikacyjne, operatorem jest przedsiębiorca telekomunikacyjny lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług towarzyszących.

Złożenie wniosku do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości celem ustalenia warunków korzystania z nieruchomości.
Z inicjatywą podjęcia negocjacji występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wniosek taki kieruje do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości. Pamiętać należy o dokładnym dokumentowaniu przebiegu rokowań.

Prowadzenie negocjacji.
Warunki udostępnienia nieruchomości strony określają w drodze umowy cywilnej, która może stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Zawarcie umowy.
Ustalenie wszystkich elementów umowy kończy negocjacje stron i umożliwia zawarcie umowy.

Wystąpienie do Starosty o wydanie decyzji zastępującej umowę w sprawie korzystania z nieruchomości.
Stosownie do treści art. 33 ust. 7 ustawy [1] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia operatora z wnioskiem o jej zawarcie, każda ze stron może zwrócić się do starosty z wnioskiem o wydanie decyzji, tzw. administracyjnej służebności przesyłu (art. 124 ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami). Wystąpienie do starosty winno nastąpić w przypadku bezskuteczności przeprowadzenia rokowań. Udokumentowanie takiej okoliczności jest możliwe, np. poprzez zawarcie w ostatnim piśmie kierowanym do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości informacji, iż propozycja operatora telekomunikacyjnego jest ostateczna i kończy negocjację stron. Należy przy tym pamiętać, że przepis art. 124 ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami, nie określa formy prowadzenia rokowań. Spełnienie obowiązku ich przeprowadzenia, jako przesłankę wszczęcia postępowania o uzyskanie zezwolenia na zajęcie nieruchomości, oznacza taką sytuację, w której inwestor określił i zaproponował właścicielowi określone warunki uzyskania zgody na wykonanie prac, o jakich mowa w art. 124 ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami. Z kolei niemożność uzyskania zgody właściciela oznacza stan, gdy nie odpowiedział on na zaproszenie do rokowań, sprzeciwił się wyrażaniu zgody albo też strony postawiły sobie wzajemnie takie warunki, że uznały je za niemożliwe do przyjęcia (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 31 grudnia 2007 r., II SA/Go 579/07, LEX nr 357505) . W postępowaniu z art. 124 ust. 1 ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami, mamy do czynienia z dwiema stronami - właścicielem i podmiotem ubiegającym się o dostęp do nieruchomości, a zatem chodzi o zawarcie między stronami stosownej umowy. Wyrażenie bowiem zgody przez właściciela, w sprawie wejścia na teren, zastępuje pozwolenie, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami. Jeżeli zatem, mimo prowadzonych rokowań, nie doszło do umowy, to tym samym właściciel nie wyraził zgody na wykonywanie prac (wyrok NSA z dnia 5 października 2006 r., I OSK 1307/05, LEX nr 281429).
Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości, przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( art. 124 ust.1 ustawy [4]). W zakresie urządzeń łączności publicznej decyzję w sprawie zezwolenia wydaje się w uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Decyzja ta może być również wydana w przypadku braku planu miejscowego lub gdy decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana (art. 124 ust.1b ustawy [4]). Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami, powinno być poprzedzone rokowaniami z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, o uzyskanie zgody na wykonanie prac, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy [4]. Rokowania przeprowadza osoba lub jednostka organizacyjna zamierzająca wystąpić z wnioskiem o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty z przeprowadzonych rokowań ( art. 124 ust.3 ustawy [4] o gospodarce nieruchomościami).