Procedura wydania zgody na remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura wydania zgody na remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

Nazwa procedury:
Procedura wydania zgody na remont infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

ORGAN: W zależności od kategorii dróg publicznych - art. 19 ustawy [1] o drogach publicznych, zarządcami dróg publicznych są, dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich - zarząd województwa;
3) powiatowych - zarząd powiatu;
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

INFRASTRUKTURA: kanalizacja kablowa, podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych, telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna oraz podziemna, przyłącze telekomunikacyjne, kabiny telekomunikacyjne, a także wolnostojący maszt telekomunikacyjny z antenami, wolnostojąca wieża telekomunikacyjna z antenami, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne podobne.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 470 z późn. zm.),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [3] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333).

OPŁATY: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

OPIS PROCEDURY:
Przepis art. 38 ust. 1 ustawy [1] o drogach publicznych, reguluje dwa stany:
(1) infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się w pasie drogowym przed wejście w życie ustawy, oraz
(2) sytuację w której zarządca drogi buduje nową drogę (podejmuje uchwałę o objęciu danej drogi w poczet dróg publicznych) i w konsekwencji obejmuje miejsca, w których zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy [1] o drogach publicznych, istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotychczasowym stanie.
W stosunku do takich obiektów budowlanych lub urządzeń uzyskiwanie zezwolenia nie było konieczne, ale ich przebudowa lub remont wymaga (stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy [1] o drogach publicznych), uzyskania zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

Złożenie wniosku do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na remont, bądź przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych.
W myśl art. 38 ust. 1 ustawy [1] o drogach publicznych, istniejące w pasie drogowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień w ruchu drogowym i nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi, mogą pozostawać w dotychczasowym stanie bez konieczności uzyskania zezwolenia. Przepis ten, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 1 grudnia 2008 r. o sygn. akt II GSK 476/08, dotyczy obiektów budowlanych i urządzeń, które były zlokalizowane w pasie drogowym w dniu wejścia w życie tej ustawy, bądź znalazły się w pasie drogowym w wyniku późniejszych zmian dotyczących samego pasa drogowego. Zawiera on więc swego rodzaju ustawowe, nielimitowane czasowo zezwolenie zajmowania pasa drogowego przez obiekty w nim opisane, nieobciążone opłatami za czasowe zajęcie pasa drogowego, przewidzianymi w tej ustawie. Przepis art. 38 ust. 1 ustawy [1] o drogach publicznych, dotyczy wyłącznie obiektów istniejących (uprzednio zlokalizowanych) w pasie drogowym, a nie obiektów zlokalizowanych (umieszczonych) w pasie drogowym w rozumieniu art. 40 ust.1 i ust. 2 ustawy [1] o drogach publicznych.
Dopiero w przypadku przebudowy lub remontu takiej infrastruktury, wymaga się uzyskania zgody zarządcy drogi, a gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również konieczne jest uzgodnienie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (art. 38 ust. 2 ustawy [1] o drogach publicznych). Zatem przepis ten stanowi uprawnienie do modyfikacji stanu obiektów budowlanych i urządzeń, warunkowo pozostawionych w pasie drogowym. Czynności te wymagają jednak każdorazowo zgody zarządcy drogi lub dodatkowo uzgodnienia z nim projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.
Wykładnia ww. przepisu prowadzi do wniosku, że obowiązek uzyskania zgody zarządcy drogi, odnosi się jedynie do sytuacji przebudowy i remontu, a jednocześnie istnieje możliwość podjęcia przez organ postępowania celem zbadania, czy urządzenia nie powodują zagrożenia i utrudnień w ruchu drogowym i nie zakłócają wykonywanych przez zarządcę zadań.
Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 12.06.2018 r., sygn. III SA/Łd 280/18 cyt: "Ustawodawca zróżnicował obiekty istniejące już w pasie drogowym od tych, która zostaną tam zlokalizowane po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa. Uprawnienie do używania istniejącego obiektu czy urządzenia znajdującego się w pasie drogowym nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej, a obowiązek uzyskania zgody zarządcy dotyczy jedynie przypadku przebudowy lub remontu urządzeń, co będzie się wiązać z zajęciem pasa na jego powierzchni.

Ustalenie stron postępowania.
Strony postępowania ustala się zgodnie z normą art. 28 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego.

Doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
Organ zobowiązany jest powiadomić stronę o wszczęciu postępowania w sprawie.

Ustalenie czy zakres robót odpowiada remontowi bądź przebudowie.
Organ zobowiązany jest do ustalenia, czy zakres robót odpowiada definicji remontu, zawartej w art. 8 pkt 8 ustawy [3] Prawo budowlane, ewentualnie definicji przebudowy, zawartej w art. 7 a ustawy [3] Prawo budowlane.

Wydanie decyzji w sprawie.
Organ może skorzystać z przysługującego mu prawa do odmowy wyrażenia zgody na remont, bądź przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej, wskazując że infrastruktura taka posadowiona w pasie drogowym, stanowi realne zagrożenie dla ruchu drogowego, a zgoda na jej remont bądź przebudowę spowodowałaby utrwalenie tej sytuacji na przyszłość oraz zakłóciłaby wykonywanie zadań zarządcy drogi.
Decyzja winna spełniać wymogi określone przepisem art. 107 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego.

Doręczenie decyzji.
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję o wyrażeniu zgody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu. Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych, wyrażenie zgody, powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się, jako wyrażenie zgody.
Odmowa wyrażenia zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Doręczenie odpisu decyzji, w sprawie następuje zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego - w trybie art. 39 ww. ustawy, to jest przez pocztę, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy za pokwitowaniem, bądź przez zastępcze formy doręczenia z uwzględnieniem stosownych domniemań w tym zakresie (zob.: art. 43 i 44 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego oraz procedurę dotyczącą doręczania pism w postępowaniu administracyjnym).