Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.

Nazwa procedury:

Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.

Zarządca drogi: spółka, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych, albo spółka specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia,

INFRASTRUKTURA:

Kanał technologiczny.

OPŁATY:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

AKTY PRAWNE:

  • [1] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068),
  • [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
  • [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2062),
  • [4] rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680),
  • [5] rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 poz. 957).
  • [6] ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2093).

OPIS PROCEDURY:

Do zarządcy drogi należy zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat za ich udostępnienie a także ich lokalizowanie w pasie drogowym.
Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, jest jednym z modeli pozyskania prawa drogi na potrzeby telekomunikacji.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 a ustawy [1] o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Przepisy ustawy [1] o drogach publicznych, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci rozporządzenia [4] Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, określają sposób realizacji kanałów technologicznych, ich udostępniania oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wyróżniamy trzy modele udostępnienia kanału technologicznego:
(A) udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (który zgłosił zainteresowanie objęciem takiego kanału, realizowanego w ramach dokonywanej przez zarządcę drogi inwestycji związanej z budową lub przebudową drogi) w drodze decyzji administracyjnej,
(B) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej,
(C) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.
Niniejsza procedura dotyczy modelu (C). Model ten jest realizowany w przypadku, gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, kanały technologiczne udostępnia się za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu.

Złożenie wniosku do zarządcy drogi o podjęcie negocjacji celem ustalenia warunków udostępnienia kanału technologicznego.

Z inicjatywą podjęcia negocjacji występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wniosek taki kieruje do spółki, która pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej (art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych), albo spółki drogowej specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

Prowadzenie negocjacji.

Warunki udostępnienia kanału technologicznego określane są przez strony w drodze umowy najmu bądź dzierżawy.

Zawarcie umowy.

Najważniejsze elementy umowy, tj. sposób ustalenie opłaty za udostępnienie kanału technologicznego określa się zgodnie z przepisami art. 39 ust. 7h i 7i ustawy [1] o drogach publicznych, przy czym wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, w stosunku do rodzaju i rozmiarów rur/mikrorur wchodzących w skład kanału, określona została w zał. nr. 2 do rozporządzenia [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.
Ustalenie wszystkich elementów umowy kończy negocjacje stron i umożliwia zawarcie umowy.

Wystąpienie do Prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej umowę w sprawie udostępnienia kanału technologicznego.

Stosownie do treści art. 39 ust. 7aa ustawy [1] o drogach publicznych, w przypadku nie zawarcia umowy najmu, bądź dzierżawy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE, z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia tego kanału.
Do postępowania przed Prezesem UKE stosuje się przepis art. 22 ust. 1 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.