Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.

Nazwa procedury:
Procedura udostępnienia istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.

Zarządca drogi: spółka, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych, albo spółka specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

INFRASTRUKTURA: Kanał technologiczny.


AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 470 z późn. zm.),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. z 2020 r. poz. 256),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [4] rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 r. poz. 680),
- [5] rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.U. 2016 r. poz. 957),
- [6] ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1348).

OPŁATY: Nie dotyczy.

OPIS PROCEDURY:
Do zarządcy drogi należy zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych oraz pobieranie opłat za ich udostępnienie, a także ich lokalizowanie w pasie drogowym.
Udostępnienie kanału technologicznego przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, jest jednym z modeli pozyskania prawa drogi na potrzeby telekomunikacji.
Zgodnie z art. 4 ust. 15a ustawy [1] o drogach publicznych, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Przepisy ustawy [1] o drogach publicznych, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy w postaci rozporządzenia [4] Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne, określają sposób realizacji kanałów technologicznych, ich udostępniania oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Wyróżniamy dwa modele udostępnienia kanału technologicznego:
(A) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze decyzji administracyjnej,
(B) udostępnienie istniejącego kanału technologicznego w drodze umowy dzierżawy lub najmu.
Niniejsza procedura dotyczy modelu (B).
Model ten jest realizowany w przypadku, gdy funkcję zarządcy autostrady płatnej pełni spółka, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych, albo funkcję zarządcy drogi pełni drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Kanały technologiczne w takim przypadku udostępnia się za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu. Przy czym zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy [1] o drogach publicznych, zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
1) budowy dróg publicznych;
2) przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny.

Złożenie wniosku do zarządcy drogi o podjęcie negocjacji celem ustalenia warunków udostępnienia kanału technologicznego.
Z inicjatywą podjęcia negocjacji występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny. Wniosek taki kieruje do spółki, która pełni funkcję zarządcy autostrady płatnej (art. 19 ust. 3 ustawy [1] o drogach publicznych), albo spółki drogowej specjalnego przeznaczenia, o której mowa w ustawie [6] o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

Prowadzenie negocjacji.
Warunki udostępnienia kanału technologicznego, określane są przez strony w drodze umowy najmu bądź dzierżawy.

Zawarcie umowy.
Najważniejszy element umowy, tj. sposób ustalenia opłaty za udostępnienie kanału technologicznego, określa się zgodnie z przepisami art. 39 ust. 7h i 7i ustawy [1] o drogach publicznych, przy czym wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego, w stosunku do rodzaju i rozmiarów rur/mikrorur wchodzących w skład kanału, określona została w zał. nr. 2 do rozporządzenia [5] Ministra Cyfryzacji w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.
Ustalenie wszystkich elementów umowy kończy negocjacje stron i umożliwia zawarcie umowy.

Wystąpienie do Prezesa UKE o wydanie decyzji zastępującej umowę w sprawie udostępnienia kanału technologicznego.
Stosownie do treści art. 39 ust. 7aa ustawy [1] o drogach publicznych, w przypadku nie zawarcia umowy najmu, bądź dzierżawy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie kanału technologicznego, każda ze stron może zwrócić się do Prezesa UKE, z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie udostępnienia tego kanału.
Do postępowania przed Prezesem UKE stosuje się przepis art. 22 ust. 1 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.