Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Nazwa procedury:
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

ORGAN: Wojewoda.

INFRASTRUKTURA: Najczęstsze przypadki realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, wymagającej uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dotyczą realizacji infrastruktury wymagającej jednocześnie pozwolenia na budowę. Pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wymaga tym samym realizacja:
- masztu telekomunikacyjnego wolnostojącego,
- wieży telekomunikacyjnej wolnostojącej,
- infrastruktury, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście kanalizacji przez obszar Natura 2000),
- infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
- infrastruktury telekomunikacyjnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [4] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 293),
- [5] ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 65, z późn. zm.),
- [6] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej również "ustawa środowiskowa") (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 283),
- [7] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 470),
- [8] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1219),
- [9] ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1662),
- [10] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 282),
- [11] ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1463),
- [12] ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1161),
- [13] ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 310),
- [14] ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1064),
- [15] ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: (Dz.U. 2019 r. poz. 710, 1979 oraz z 2020 r. poz. 400, 462),
- [16] ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 55).


OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.


OPIS PROCEDURY:
W obowiązującym systemie prawnym rozróżniamy trzy sposoby lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej, służącej zapewnieniu łączności:
- na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego,
- na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
- na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Przesłanki wyboru właściwego trybu, bądź zwolnienia z obowiązku lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej, omówione zostały w odrębnej procedurze.
W stosunku do regionalnych sieci szerokopasmowych wskazać należy, że:
(1) W przypadku, w którym roboty budowlane dotyczące infrastruktury telekomunikacyjnej, realizowanej w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej, nie wymagają pozwolenia na budowę, inwestor nie jest zobowiązany do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
(2) Nie wymagają również uzyskania decyzji o ustaleniu regionalnej sieci szerokopasmowej roboty budowlane, polegające na rozbudowie lub przebudowie sieci, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany formy architektonicznej, a także nie są zaliczane do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
(3) Procedura dotycząca lokalizowania regionalnych sieci szerokopasmowych stanowi lex specialis wobec uregulowań zawartych w ustawie [2] Prawo budowlane oraz wobec zasad planowania i zagospodarowania przestrzennego, zawartych w ustawie [4] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nie stosuje się w sprawach dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
(4) Inwestor nie jest obowiązany do stosowania procedury lokalizowania regionalnej sieci szerokopasmowej. Prawodawca pozostawił inwestorowi wybór prawnej procedury, mającej na celu realizację sieci szerokopasmowej. Możliwość tego wyboru pojawiła się wraz z nowelizacją ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, poprzez wprowadzenie do jej treści z dniem 16 grudnia 2012 r. artykułu 49a. Regionalna sieć szerokopasmowa jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy [5] o gospodarce nieruchomościami. Obowiązujący od 16 grudnia 2012 roku art. 49a ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, stanowi natomiast, że regionalna sieć szerokopasmowa może być realizowana przez inwestora, bez konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, na warunkach określonych w ustawie [4] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie [2] Prawo budowlane (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 kwietnia 2016 roku sygn. akt II SA/Ke 31/16). Przyjąć należy, że wybór następuje poprzez zgłoszenie wniosku w odpowiednim trybie. Organ rozpatrujący wniosek, jest związany wyborem trybu, dokonanym przez Inwestora, tj. trybem o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę wydawanego przez wojewodę), bądź trybem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę wydanego przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu). W kwestii dotyczącej trybu procesu budowlanego bez uprzedniego wydania decyzji lokalizacyjnej, wypowiedział się min. prof. nadz. dr hab. Marek Szydło w Komentarzu do ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2013 praca zbiorowa: Tomasz Grossmann, Wacław Knopkiewicz, Joanna Sebzda-Załuska, prof. nadzw. dr hab. Marek Szydło, Jacek Wilczewski, cyt: „W takiej sytuacji warunki „szczególne” (WspRozwTelU), przewidują zwolnienie z wymogu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (art. 50 ust. 6 pkt 2 WspRozwTelU), a warunki „ogólne” z wymogu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 50 ust. 2 pkt 2 PlZagospPrzestrzU), tym samym nie jest wymagana żadna decyzja dotycząca lokalizacji i może zachodzić wątpliwość, w jaki sposób inwestor może dokonać wyboru realizacji sieci na warunkach „szczególnych” lub „ogólnych”. Należy przyjąć, że wybór jest dokonywany poprzez odpowiednie dokonanie zgłoszenia - wybierając warunki „szczególne”, inwestor powinien dokonać zgłoszenia do właściwego wojewody, wskazując, że przedmiot zgłoszenia dotyczy regionalnej sieci szerokopasmowej realizowanej na warunkach określonych w rozdziale 6 WspRozwTelU, a zwolnienie z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę przewiduje art. 50 ust. 6 pkt 2 WspRozwTelU, natomiast wybierając warunki „ogólne”, inwestor powinien dokonać zgłoszenia do właściwego starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu).”
(5) Inwestor może dokonać podziału inwestycji realizowanych w ramach województwa i uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jedynie na tą część inwestycji, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę,
(6) Aby inwestor mógł złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu regionalnej sieci szerokopasmowej zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:
- wniosek dotyczy sieci szerokopasmowej lub infrastruktury telekomunikacyjnej,
- inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego (podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych),
- inwestycja realizowana jest w ramach programów operacyjnych.
(7) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla regionalnej sieci szerokopasmowej, wydawana jest dla obszarów, dla których nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dla potrzeb lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, która jest inwestycją celu publicznego. W sytuacji braku planu, decyzja taka rozstrzyga o dopuszczalności realizacji takiego zamierzenia inwestycyjnego w konkretnym miejscu, z punktu widzenia przepisów prawa. Jej rolą jest bowiem gwarantowanie, że planowane zagospodarowanie przestrzeni nie narusza prawa.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dotyczy fazy projektowania zmiany zagospodarowania przestrzeni, nie zaś fazy realizacji samej inwestycji.

Postępowanie wyjaśniające.
Przepisy art. 51 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych oraz art. 63 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, określają wymaganą treść składanego wniosku.
Treścią wniosku jest ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, która może być podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Treść ta uzupełniona jest o dane jednostki samorządu terytorialnego, wykonującej działalność telekomunikacyjną. Ewentualne braki wniosku podlegają uzupełnieniu po uprzednim wezwaniu.
Ten etap obejmuje zasadniczo badanie właściwości oraz podstawy do wydania decyzji.
Inwestor musi posiadać status określony przepisem art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy [3] o wpieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych. Jeżeli wniosek składa podmiot nie będący stroną postępowania, należy wydać postanowienie w trybie art. 61a ust. 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, o odmowie wszczęcia postępowania.
Wojewoda prowadzi postępowanie w oparciu o przepisy ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (wyłączenie stosowania np. art. 31 ust. 4 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego).
Wojewoda w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, dokonuje analizy kompletnego wniosku inwestora celem ustalenia:
1/ warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
2/ stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Na tym etapie organ bada również, czy w odniesieniu do nieruchomości nie wydano już uprzednio decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Analiza ta prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, w oparciu o prawidłowo zgromadzony materiał dowodowy sprawy.

Wymogi wniosku.
Wniosek winien spełnić wymogi określone przepisem art. 51 ust. 1 i 2 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, przedstawionych na mapie zasadniczej lub w przypadku jej braku - na mapie ewidencyjnej, przedstawiającej istniejące uzbrojenie terenu oraz proponowany przebieg regionalnej sieci szerokopasmowej, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych tej sieci;
2) określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
3) analizę powiązania inwestycji z istniejącym uzbrojeniem terenu;
4) charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie:
a) zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie opisowej i graficznej,
c) istotnych parametrów technicznych inwestycji oraz jej wpływ na środowisko.
Przez uzbrojenie terenu należy rozumieć wybudowanie urządzeń, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy [5] o gospodarce nieruchomościami, tj. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, do wniosku dołącza się:
1) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną zgodnie z ustawą [6] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
2) uzgodnienie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej z właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów pasa drogowego lub obszarów w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogowej, określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a także obszarów przyległych do pasa drogowego;
3) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych,
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów morskich, obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
d) właściwego organu administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
e) organów właściwych w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne,
f) dyrektora parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i jego otuliny,
g) właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w lit. f obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
h) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
i) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
j) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków chronionych na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
k) właściwego zarządcy terenów kolejowych - w odniesieniu do obszarów kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy [15] o transporcie kolejowym ,
l) właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących do realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt. 3 i art. 48 ustawy [4] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w odniesieniu do terenów nieobjętych planami zagospodarowania przestrzennego,
m) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Wskazać należy, że inwestor sam uzyskuje opinie, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 oraz uzgodnienia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 art. 51 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji.

Ustalenie spełnienia wymagań oraz sformułowanie rozstrzygnięcia.
Organ bada merytorycznie wniosek inwestora w oparciu o art. 54 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, analizując przepisy prawa dotyczące obszaru, na którym ma być realizowana regionalna sieć szerokopasmowa oraz charakteru inwestycji infrastruktury telekomunikacyjnej.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej ma odmienny charakter, aniżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż uprawnia inwestora do objęcia gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, na potrzeby realizacji inwestycji.
W przypadku decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej w postaci inwestycji liniowej (kanalizacja kablowa, bądź linia kablowa napowietrzna /podziemna), która ze względu na swój charakter przebiega przez szereg nieruchomości, bądź oddziałuje na szereg nieruchomości, niestanowiących własności inwestora, decyzja taka powinna określać warunki i zasady zagospodarowania terenu w sposób na tyle precyzyjny, aby właściciel nieruchomości objętej taką decyzją nie miał wątpliwości, co do zakresu ingerencji w jego własność w przypadku późniejszego uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to kwestia istotna dla zapewnienia ochrony interesów osób trzecich. Organ w postępowaniu nie bada jednak zasadności, celowości czy opłacalności planowanej inwestycji. Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji regionalnych sieci szerokopasmowych, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.
Zadaniem organu prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, jest dokonanie konkretyzacji warunków, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w stosunku do planowanej inwestycji, która ma być zrealizowana na wskazanym przez inwestora terenie. W postępowaniu, organ prowadzi analizę warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację infrastruktury telekomunikacyjnej. Decyzja odmowna wydawana jest po stwierdzeniu niezgodności realizacji przedsięwzięcia z konkretnym przepisem prawa administracyjnego materialnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dokonuje się zgodnie z przepisem art. 52 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Ustalenie rodzaju inwestycji telekomunikacyjnej.
Na zasadzie art. 54 ust. 2 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, organ zobowiązany jest do wskazania kategorii zamierzenia budowlanego, jakie zamierza zrealizować inwestor. Dodatkowo decyzja określa warunki techniczne realizacji inwestycji.

Określenie warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.
Przepis art. 54 ust. 2 pkt. 3 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, określa elementy obligatoryjne treści decyzji, warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
- ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ochrony przyrody oraz ochrony zabytków, (w działalności telekomunikacyjnej kluczowe znaczenie mają następujące akty prawne: ustawa [8] Prawo ochrony środowiska, ustawa [9] o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, ustawa [10] o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawa [16] o ochronie przyrody, ustawa [11] o lasach, ustawa [12] o ochronie gruntów rolnych i leśnych - akty te wskazują na tereny ograniczonego użytkowania, rejestry zabytków, a tym samym wpływają na możliwości zagospodarowania terenu),
- obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji (jako istotne akty w tej materii wymienić należy ustawę o drogach publicznych, ustawę prawo budowlane, prawo wodne),
- wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich (instrumentem takiej ochrony jest przyznanie takim podmiotom możliwości uczestniczenia w postępowaniu),
- ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych (regulują je przepisy ustawy [14] Prawo geologiczne i górnicze).

Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji.
Wydając decyzję, organ obowiązany jest w części graficznej decyzji, oznaczyć linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie zasadniczej lub w przypadku jej braku na mapie ewidencyjnej, co wynika z przepisu art. 54 ust. 4 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Ustawodawca nie wskazuje, jakimi skalami mapy należy się posłużyć. Powinna to być kopia mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – kopia mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Załącznik do decyzji powinien odpowiadać takim samym wymogom, jak sama decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. Część graficzna decyzji powinna również odpowiadać części graficznej samego wniosku inwestora. Część graficzna obejmuje zarówno teren samej inwestycji, jak i obszaru oddziaływań.

Ustalenie składników decyzji zgodnie z art. 107 ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 107 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, ale też odmowa ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, powinny zawierać: oznaczenie organu który ją wydał, datę wydania, oznaczenie stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie czy i w jakim trybie służy odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania, ewentualnie także pouczenie o możliwości wniesienia powództwa lub skargi.
Decyzja winna również spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych, np. ustawy [6] środowiskowej.
Odnosząc się natomiast do uzasadnienia decyzji, powinno ono zawierać w szczególności: wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
Dodatkowo uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

Doręczenie i odebranie decyzji.
Przepis art. 57 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zawiera w swej treści normy dotyczące doręczenia decyzji w sprawie. Organ zawiadamia wnioskodawcę o wydaniu decyzji w sprawia, natomiast pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu wojewódzkiego oraz urzędów gminnych, właściwych ze względu na lokalizację inwestycji, a także w prasie lokalnej. W odniesieniu do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane sieci regionalne szerokopasmowe, sformułowany jest natomiast wymóg zawiadomienia na piśmie, co należy rozumieć, jako doręczenie stronie decyzji w trybie art. 39 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego. Doręcza się na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub katastrze nieruchomości.
Zgodnie z art. 59 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, pozytywna decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Inwestor, wojewoda oraz projektant uprawniony do projektowania w telekomunikacji, związani są parametrami planowanego przedsięwzięcia, określonymi decyzją o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Decyzja negatywna (odmawiająca lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej), nie tworzy uprawnienia, bądź obowiązku dla inwestora.