Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Nazwa procedury:

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

ORGAN:

W przypadku wydania pozwolenia na budowę przez starostę (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, składa się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W przypadku pozwolenia na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych, wydanego przez wojewodę, ewentualnie innych przypadkach, w których wojewoda był organem pierwszej instancji w postępowaniu o wydanie pozwolenia budowlanego (zobacz art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [2] prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze w postaci rozporządzenia [3] Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego).
Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane, zagrożone jest wyłącznie sankcją karną określoną w art. 93 tej ustawy [2].

INFRASTRUKTURA:

Każdorazowo w przypadku realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, w odniesieniu do której wymagane było pozyskanie pozwolenia na budowę, a także zgłoszenie sieci telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 19 a ustawy [2] prawo budowlane.

AKTY PRAWNE:

  • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
  • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
  • [3] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539),
  • [4] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1231),
  • [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1130),
  • [6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 ze zm.),
  • [6a] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773).
  • [7] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

OPŁATY:

Nie wymaga uiszczenia opłaty.

OPIS PROCEDURY:

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy [2] prawo budowlane, do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, rozpoczęcie budowy, następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Zgodnie natomiast z ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane, inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 19a ustawy [2] prawo budowlane: właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi).

Ustalenie, czy inwestycja wymaga zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.

Z treści przepisu art. 41 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane wynika, że inwestor, który zamierza rozpocząć roboty budowlane, dla których wymagane jest: (1) pozwolenie budowlane, (2) zgłoszenie budowy, o której mowa w przepisie art. 29 ust. 1 pkt. 19 a ustawy [2] (sieci telekomunikacyjne), powinien dokonać zawiadomienia: (1) nadzoru budowlanego, (2) projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.
Brak zawiadomienia, nie czyni wykonanych robót nielegalnymi, bowiem o legalności robót świadczy posiadanie zgłoszenia bądź pozwolenia budowlanego, jednak naraża inwestora na sankcje określone przepisem art. 93 ustawy [2] prawo budowlane.

Skompletowanie wniosku.

Dokumenty niezbędne, które winny być załączone do zawiadomienia o rozpoczęciu robót:
1 Wniosek Inwestora / Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, objętych pozwoleniem budowlanym, bądź zgłoszeniem budowy sieci telekomunikacyjnych.
2. Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków mogących wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie.
3. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie inspektora na listę członków mogących wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie.
4 Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy [2] prawo budowlane (wymóg ten nie dotyczy obiektów liniowych, w praktyce najczęściej związany będzie z budową masztu bądź wieży telekomunikacyjnej).
Zauważyć jednak należy, że oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie ma charakteru obligatoryjnego. Wymóg sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wynika z treści art. 21a ustawy [2] prawo budowlane, natomiast szczegółowość samego planu reguluje rozporządzenie [7] Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ należy wykonać w odniesieniu do konkretnej planowanej budowy.

Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu robót.

Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu robót, nie inicjuje postępowania administracyjnego, a jedynie czynności sprawdzające organu administracyjnego. Zgodnie z tezą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 roku sygn. II SA/Wr 195/08 cyt.: „Przepis art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wprawdzie nakłada na inwestora obowiązek zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ, jednakże niedopełnienie tego obowiązku w ogóle lub w terminie wyżej przewidzianym zagrożone jest jedynie sankcją karną, określoną w art. 93 Prawa budowlanego. Nie wywołuje natomiast bezpośrednio skutków prawnych w sferze oceny legalności rozpoczętej budowy. O tym przesądzać będzie spełnienie wymogu posiadania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz prowadzenie robót zgodnie z tym pozwoleniem (zgłoszeniem)".

Wezwanie do uzupełnienia braków.

Organ bada kompletność przedłożonych dokumentów oraz ich stan. Najczęściej popełniane błędy, związane są z brakami zaświadczeń, wydanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzających wpisanie kierownika budowy lub ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile został powołany), na listę członków mogących wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie. Zaświadczenia te muszą mieć określony termin ważności.

Uzupełnienie braków.

Brak wymaganych załączników zawiadomienia, wymienionych w ust. 4 art. 41 ustawy [2] prawo budowlane, nie czyni zawiadomienia bezskutecznym. Zobowiązuje natomiast organ nadzoru budowlanego do żądania ich uzupełnienia i dopiero, gdy inwestor prawidłowo wezwany, tego nie uczyni, rodzi skutki, o których mowa w art. 93 ustawy [2] prawo budowlane (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 roku sygn. II SA/Wr 195/08).

Rejestracja zawiadomienia o rozpoczęciu budowy.

Złożone przez inwestora zawiadomienie, nie inicjuje postępowania administracyjnego, stanowi jedynie czynność techniczną, podlegającą rejestracji przez organ nadzoru. Rejestracja zgłoszenia, następuje na podstawie rozporządzenia [5] Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.