Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Nazwa procedury:
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

ORGAN: W przypadku wydania pozwolenia na budowę przez starostę (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, składa się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W przypadku pozwolenia na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych, wydanego przez wojewodę, ewentualnie innych przypadkach, w których wojewoda był organem pierwszej instancji w postępowaniu o wydanie pozwolenia budowlanego (zobacz art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [2] - Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze w postaci rozporządzenia [3] Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego).
Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane, zagrożone jest wyłącznie sankcją karną określoną w art. 93 tej ustawy [2] - Prawo budowlane.

INFRASTRUKTURA: Każdorazowo w przypadku realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, w odniesieniu do której wymagane było pozyskanie pozwolenia na budowę.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020  r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [3] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 r. nr 235 poz. 1539),
- [4] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. 2003 r. nr 132 poz. 1231),
- [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1130),
- [6] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 r. nr 219 poz. 1864 ze zm.),
- [6a] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 r. nr 115 poz. 773),
- [7] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1126).

OPŁATY: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

OPIS PROCEDURY:
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy [2] - Prawo budowlane, do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, rozpoczęcie budowy, następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę: organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie
1) informację wskazującą imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcję:
a) kierownika budowy,
b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony
- oraz w odniesieniu do tych osób dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności;
2) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.
W tym miejscu należy wyjaśnić wątpliwości jakie mogą się pojawić w związku z brakiem w ujęcia w przepisie art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy [2] - Prawo budowlane, sieci telekomunikacyjnych. Aby prawidłowo odczytać intencję ustawodawcy związaną z brakiem ujęcia w tym przepisie sieci telekomunikacyjnych należy sięgnąć do uzasadnienia Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) uzasadnienie dostępne na stronie internetowej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3484. Jak wskazuje uzasadnienie do ustawy przywoływanie w przepisie art. 29 ustawy [2] - Prawo budowlane sieci telekomunikacyjnych nie znalazł praktycznego zastosowania, a co najwyżej był źródłem szeregu wątpliwości interpretacyjnych, związanych przede wszystkim z tym, iż poszczególne elementy sieci telekomunikacyjnej, takie jak przyłącze telekomunikacyjne, telekomunikacyjna linia kablowa czy kanalizacja kablowa były już wskazane w innych punktach art. 29 ust. 1 ustawy [2] – Prawo budowlane, a co więcej – tak jak np. telekomunikacyjna linia kablowa – jako obiekty niewymagające nawet zgłoszenia. W związku z powyższym występowały wątpliwości co do klasyfikacji poszczególnych typów inwestycji telekomunikacyjnych, co miało istotne znaczenie praktyczne dla określenia trybu realizacji inwestycji. Powyższe nie oznacza w żadnym wypadku, iż po tej zmianie, w przypadku realizacji sieci telekomunikacyjnej, wymagane jest pozwolenie na budowę. Właściwe organy dokonując odpowiedniej kwalifikacji danego zamierzenia budowlanego nie powinny bowiem kwalifikować jako sieci telekomunikacyjnej jej różnych elementów wprost wskazanych w poszczególnych przepisach ustawy [2] - Prawo budowlane.

Ustalenie, czy inwestycja wymaga zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
Obowiązki zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót będą się aktualizować zgodnie treścią przepisu art. 41 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane w przypadku w którym przedsiębiorcy telekomunikacyjni zamierzają rozpocząć roboty budowlane, dla których wymagane jest pozwolenie budowlane. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, powinien dokonać zawiadomienia: (1) nadzoru budowlanego, (2) projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem.
Brak zawiadomienia, nie czyni wykonanych robót nielegalnymi, bowiem o legalności robót świadczy posiadanie pozwolenia budowlanego, jednak naraża inwestora na sankcje określone przepisem art. 93 ustawy [2] - Prawo budowlane.

Skompletowanie wniosku.
Dokumenty niezbędne, które winny być załączone do zawiadomienia o rozpoczęciu robót:
1. Wniosek Inwestora / Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, objętych pozwoleniem budowlanym.
2. Informacja wskazująca imiona i nazwiska osób, które będą sprawować funkcje techniczne na budowie: Kierownik budowy (robót) / Inspektor nadzoru inwestorskiego:
3. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności – dotyczy kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego.

Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu robót.
Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu robót, nie inicjuje postępowania administracyjnego, a jedynie czynności sprawdzające organu administracyjnego. Zgodnie z tezą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 roku sygn. II SA/Wr 195/08 cyt.: „Przepis art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wprawdzie nakłada na inwestora obowiązek zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ, jednakże niedopełnienie tego obowiązku w ogóle lub w terminie wyżej przewidzianym, zagrożone jest jedynie sankcją karną, określoną w art. 93 Prawa budowlanego. Nie wywołuje natomiast bezpośrednio skutków prawnych w sferze oceny legalności rozpoczętej budowy. O tym przesądzać będzie spełnienie wymogu posiadania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz prowadzenie robót zgodnie z tym pozwoleniem (zgłoszeniem)".

Wezwanie do uzupełnienia braków.
Organ bada kompletność przedłożonych dokumentów oraz ich stan. Najczęściej popełniane błędy, związane są z brakami zaświadczeń, wydanych przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzających wpisanie kierownika budowy lub ewentualnie inspektora nadzoru inwestorskiego (o ile został powołany), na listę członków mogących wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie. Zaświadczenia te muszą mieć określony termin ważności.

Uzupełnienie braków.
Brak wymaganych załączników zawiadomienia, wymienionych w ust. 4a art. 41 ustawy [2] - Prawo budowlane, nie czyni zawiadomienia bezskutecznym. Zobowiązuje natomiast organ nadzoru budowlanego do żądania ich uzupełnienia i dopiero, gdy inwestor prawidłowo wezwany, tego nie uczyni, rodzi skutki, o których mowa w art. 93 ustawy [2] Prawo budowlane (zobacz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 roku sygn. II SA/Wr 195/08).

Rejestracja zawiadomienia o rozpoczęciu budowy.
Złożone przez inwestora zawiadomienie, nie inicjuje postępowania administracyjnego, stanowi jedynie czynność techniczną, podlegającą rejestracji przez organ nadzoru. Rejestracja zgłoszenia, następuje na podstawie rozporządzenia [5] Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.