Zawiadomienie inspektora pracy o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Zawiadomienie inspektora pracy o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Nazwa procedury:
Zawiadomienie inspektora pracy o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

ORGAN: Okręgowy Inspektor Pracy.

INFRASTRUKTURA: Procedura może dotyczyć każdej infrastruktury telekomunikacyjnej.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [3] ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: (Dz.U. 2019 r. poz. 59),
- [4] ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1320),
- [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

OPŁATY: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

OPIS PROCEDURY:
Przedsiębiorca telekomunikacyjny (inwestor), zobowiązany jest zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy o rozpoczęciu robót (budowa / rozbiórka) i jest to obowiązek o charakterze prewencyjnym, którego realizacja służyć ma likwidacji zagrożeń, występujących w środowisku pracy oraz ochronie takich wartości, jak zdrowie i życie pracowników oraz osób postronnych. Zadaniem organów inspekcji pracy jest nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z normą art. 11 pkt. 1 ustawy [3] o Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli organ inspekcji pracy dostrzega naruszenia przez pracodawcę przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obliguje ten organ do decyzyjnego nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie. Dlatego też organ inspekcji pracy musi uzyskać wiedzę o prowadzonych pracach, angażujących pracowników w dużym wymiarze i zakresie. Przesłanki zawiadomienia organu określone zostały w § 3 rozporządzenia [5] Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Ustalenie czy inwestycja wymaga zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
Zgodnie z rozporządzeniem [5] Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy (Państwowa Inspekcja Pracy) na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych, trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osób albo, na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Skompletowanie zawiadomienia.
Inwestor zobowiązany jest jedynie do przedłożenia wniosku. Rozporządzenie [5] Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie precyzuje zawartości takiego wniosku, wskazując jedynie na termin jego przedłożenia oraz przesłanki, jakie mają zaistnieć, aby złożyć wniosek.

Złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.
Złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu robót, nie inicjuje postępowania administracyjnego, a jedynie czynności sprawdzające organu administracyjnego. Zawiadomienie nie wywołuje bezpośrednio skutków prawnych w sferze oceny legalności rozpoczętej budowy. O tym przesądzać będzie spełnienie wymogu posiadania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz prowadzenie robót zgodnie z tym pozwoleniem (zgłoszeniem).
Pamiętać jednak należy, że na pracodawcy zgodnie z art. 207 ustawy [4] Kodeks pracy, spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, bez względu na zakres odpowiedzialności pracowników, czy też powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednocześnie zgodnie z art. 304 § 4 ustawy [4] Kodeks pracy, w razie prowadzenia prac w miejscu, do którego mają dostęp osoby niebiorące udziału w procesie pracy, pracodawca jest obowiązany zastosować środki niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia tym osobom. Cele te, należy realizować poprzez odpowiednie zorganizowanie robót budowlanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia [5] w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Teren tych robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

Wezwanie do uzupełnienia braków.
Organ bada spełnienie warunków przedłożonego zawiadomienia oraz ewentualnie wzywa zawiadamiającego do uzupełnienia zawiadomienia.

Uzupełnienie zawiadomienia.
Zawiadamiający uzupełnia braki wniosku na podstawie przepisów ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.

Rejestracja zawiadomienia o rozpoczęciu robót.
Złożone przez inwestora zawiadomienie, nie inicjuje postępowania administracyjnego, stanowi jedynie czynność techniczną podlegającą rejestracji przez organ nadzoru. Organ może również zorganizować kontrolę wykonywanych robót.