Procedura zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia budowlanego. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia budowlanego.

Nazwa procedury:
Procedura zmiany decyzji o udzieleniu pozwolenia budowlanego.

ORGAN: Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta (wyjątki od tej zasady ogólnej przewiduje art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [2] Prawo budowlane). Właściwość organu ustala się według miejsca położenia nieruchomości objętej wnioskiem.

INFRASTRUKTURA: Procedura może dotyczyć realizacji każdej infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanej w drodze pozwolenia budowlanego.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333).

OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

OPIS PROCEDURY:
Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, jest instytucją bardzo często wykorzystywaną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w toku procesu inwestycyjnego.
Wniosek inicjujący taką procedurę, można złożyć zarówno przed rozpoczęciem procesu budowlanego, jak i w trakcie realizacji prac budowlanych. Wnioskodawca musi jednak zachować rygor złożenia wniosku, przed przystąpieniem do wykonania robót objętych wnioskiem o zmianę pozwolenia budowlanego (przed odstąpieniem od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego).
Budowa obiektu z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę bez uzyskania decyzji, o której mowa w art. 36a ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, stanowi samowolę budowlaną, w części dotyczącej tych odstępstw. W konsekwencji, w celu doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, zastosowanie znajduje przepis art. 36a ust. 2 ustawy [2] - Prawo budowlane, na mocy którego uchylić należy decyzję o pozwoleniu na budowę, gdyż poprzez stan zgodny z prawem rozumieć należy stan zgodny z obowiązującymi na dzień orzekania przepisami prawa (patrz wyrok WSA w Poznaniu z 12.10.2011 r., sygn. akt II SA/Po 525/11, LEX nr 1153111).

Wyrażenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien zwrócić się do projektanta, celem ustalenia, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego należy zakwalifikować, jako „istotne odstąpienie”.
Kwalifikacja odbywa się na podstawie art. 36 a ust. 5 ustawy [2] - Prawo budowlane.

Wniosek o wydanie decyzji o zmianę pozwolenia na budowę.
Postępowanie inicjuje wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Istotny jest termin złożenia wniosku, który winien nastąpić, przed dokonaniem istotnego odstępstwa. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizujący inwestycję wspólnie (jako współinwestorzy), podpisują wniosek łącznie.

Doręczenie wniosku organowi administracyjnemu.
Dzień złożenia wniosku w organie administracyjno-budowlanym, bądź u operatora pocztowego wyznaczonego, staje się datą wszczęcia postępowania. Organ prowadzi postępowanie na podstawie przepisów ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy [2] - Prawo budowlane.
Organ administracyjny związany jest terminem instrukcyjnym na wydanie decyzji, który wynosi 65 dni, zgodnie z przepisem art. 35 ust. 8 ustawy [2] - Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, że termin ten nie obowiązuje w postępowaniach, dotyczących przejścia kanalizacji kablowej przez obszary Natura 2000, ewentualnie w sprawach zmiany pozwolenia budowlanego infrastruktury masztowej, bądź wieżowej (obejmującego przeprowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko).

Ustalenie właściwości organu.
Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest w pierwszej instancji starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta.
Właściwość miejscowa organu ustalana jest według położenia nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. W przypadku realizacji obiektu liniowego, tj.: linii kablowej naziemnej i umieszczonej bezpośrednio w ziemi lub kanalizacji kablowej (przy założeniu, że taka realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę), przebiegających przez obszar właściwości kilku organów, sprawę prowadzić winien organ, na terenie którego znajduje się większa część obiektu (nieruchomości, przez które przebiega obiekt liniowy).

Przekazanie organowi właściwemu.
Organ administracyjny stwierdziwszy brak swojej właściwości w sprawie, zobowiązany jest przekazać wniosek organowi właściwemu.

Badanie wymogów formalnych.
Organ bada, czy spełnione są wymogi formalne wniosku. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia naruszenia. Wezwanie do usunięcia naruszenia, powinno nastąpić w terminie nie późniejszym, jak 14 dni. Organ badając wymogi formalne, nie bada wniosku pod względem merytorycznym. Ocena merytoryczna może być dokonana, jedynie wobec prawidłowo złożonego wniosku.

Pozostawienie bez rozpoznania.
W razie nieuzupełnienia braków formalnych wniosku, pomimo wezwania, organ pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ architektoniczno-budowlany wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: „wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną”, to druga z przesłanek: „inne uzasadnione przyczyny”, może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez: „inne uzasadnione przyczyny” należy rozumieć takie stany faktyczne bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne, udzielenie pozwolenia w innym postępowaniu.

Ustalenie stron postępowania.
Krąg stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, ustalany jest na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy [2] - Prawo budowalne.
Zgodnie z tym przepisem stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
W przypadku postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę, krąg stron postępowania ustalany jest w oparciu o obszar oddziaływania zmian. Tym samym organ administracyjny ponownie ustala strony postępowania. Dla przykładu zmiana pozwolenia budowlanego dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej masztu wolnostojącego, poprzez dowieszenie dodatkowej anteny kierunkowej, spowoduje ustalenie stron postępowania, zgodnie z oddziaływaniem takiej dodatkowej anteny.

Doręczenie zawiadomień o wszczęciu postępowania.
Organ kieruje do stron zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Kontrola merytoryczna wniosku.
Ocena merytoryczna wniosku opiera się na podstawie przepisów art. 32 – 35 ustawy [2] - Prawo budowlane.
Do wniosku przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest dołączyć tylko te dokumenty, które uległy zmianie. Organ nie ocenia ponownie całego zamierzenia inwestycyjnego, ale jedynie te elementy, które objęte są odstępstwem.

Odmowa zmiany pozwolenia na budowę.
Decyzja odmowna opiera się na ustaleniach, poczynionych w oparciu o przepis art. 35 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane oraz art. 32 ust. 4 ustawy [2] Prawo budowlane.

Zezwolenie.
Decyzja pozytywna o zmianie pozwolenia na budowę ma charakter związany. W przypadku spełniania wymogów, o których mowa w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane, organ zobowiązany jest wydać decyzję pozytywną.

Doręczenie decyzji przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu oraz pozostałym stronom.
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, będącemu inwestorem oraz innym stronom postępowania.
Wydanie przez organ decyzji negatywnej nie czyni przeszkód do realizacji inwestycji na dotychczasowym pozwoleniu budowlanym.
Decyzja pozytywna zatwierdzająca odstępstwo, uprawnia do realizacji inwestycji w zakresie wnioskowanego odstępstwa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny aby przystąpić do robót obejmujących istotne odstępstwo, musi ustalić, czy decyzja uzyskała cechy ostateczności.