Procedura zlecenia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dla realizowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura zlecenia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dla realizowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nazwa procedury:
Procedura zlecenia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dla realizowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

ORGAN: nie dotyczy.

INFRASTRUKTURA: Maszty i wieże telekomunikacyjne wolnostojące, kanalizacja kablowa, telekomunikacyjna linia kablowa, przyłącze telekomunikacyjne, oraz inne elementy realizowane na zgłoszenie - fakultatywnie (może być nałożony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej obowiązek inwentaryzacji powykonawczej na mocy art. 43 ust. 2 ustawy [1] - Prawo budowlane). 

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [2] ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),
- [3] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429).

OPŁATA: Nie dotyczy.

OPIS PROCEDURY:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, a także obiekty o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 10, 23 lit. f oraz ust. 2 pkt. 17 ustawy [1] - Prawo budowlane, a więc m.in. maszt i wieża telekomunikacyjna wolnostojące, kanalizacja kablowa, telekomunikacyjna linia kablowa, oraz przyłącze telekomunikacyjne, po wybudowaniu podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W art. 2 ust. 7b ustawy [2] – Prawo geodezyjne i kartograficzne, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zdefiniowano, jako: wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę opatrzoną, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1 ustawy [2], klauzulą urzędową, o której mowa w art.40 ust. 3g    pkt 3 ustawy [2], stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust.1 ustawy [2],  w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.
Natomiast zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 54 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, powinno być poprzedzone zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (wyjątki od tej zasady zawiera art. 55 ustawy [1] - Prawo budowlane, określający przypadki, kiedy przystąpienie do użytkowania musi być poprzedzone decyzją administracyjną - pozwoleniem na użytkowanie). Decyzję taką wydaje organ nadzoru budowlanego na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli budowy w zakresie jej zgodności  z ustaleniami i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym, o której mowa w art. 59a ustawy [1] - Prawo budowlane.
Jednym z niezbędnych dokumentów, który winien być załączony do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy [1] - Prawo budowlane, jest dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym  mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy [2] – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe  w dziedzinie geodezji i kartografii.
Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej stanowi udokumentowanie geodezyjne procesu budowy oraz jego rezultatu i jest to dokumentacja, z którą zapoznaje się organ nadzoru budowlanego po zakończeniu proces budowlanego, a ponadto przekazywana jest do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na dokumentację geodezyjną inwentaryzację powykonawczą składają się wyniki wykonywanych w toku robót oraz po ich zakończeniu pomiarów geodezyjnych.

Ustalenie czy zrealizowana infrastruktura telekomunikacyjna należy do kategorii obiektów wymienionej w przepisie art. 43 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
Katalog czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa został określony w art. 2 ust. 2a ustawy [2] Prawo geodezyjne i kartograficzne, Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić na zasadach określonych w art. 12 ustawy [2] Prawo geodezyjne i kartograficzne, do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3 tejże ustawy [2], prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Artykuł 27 ust. 1 ustawy [2] Prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowi z kolei, że sieć uzbrojenia terenu podlega ewidencji, obejmującej informacje o projektowanych, znajdujących się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Ponadto trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 1 ustawy [2] Prawo geodezyjne i kartograficzne, to ustawa ta reguluje m.in. sprawy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (art. 1 pkt 3) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i koordynacji sytuowania tych sieci (art. 1 pkt. 8).
Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. - 1 pkt. 10 (kanalizacja kablowa), 23 lit. f (przyłącze telekomunikacyjne) oraz ust. 2 pkt. 17 (telekomunikacyjna linia kablowa) ustawy [1] - Prawo budowlane, podlegają po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.  Istotą pomiarów powykonawczych jest uwzględnienie stanu wybudowanej substancji na nieruchomości.

Brak obowiązku wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Ustalenie, że realizacja nie dotyczy obiektu wymagającego pozwolenia na budowę, bądź nie stanowi wyjątków, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane (z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 ustawy [1] - Prawo budowlane, a więc obiektów realizowanych na zgłoszenie, w odniesieniu do których nałożono obowiązek inwentaryzacji powykonawczej fakultatywnie), implikuje stwierdzenie, że nie ma obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ustalenie czy w trakcie prac obiekt bądź część obiektu podlegają zakryciu.
Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy [1] - Prawo budowlane, obiekty lub elementy obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w odniesieniu do obiektów, bądź elementów obiektów podlegających zakryciu.
Wykonanie prac polegających na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w odniesieniu do obiektów bądź elementów obiektów podlegających zakryciu należy odnotować w dzienniku budowy.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po wybudowaniu.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Rozwoju [3] w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomiar geodezyjny w toku budowy obejmuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub ich elementów.
Warto również zauważyć, że mapa stanowiąca część dokumentacji geodezyjnej stanowiącej załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie musi być opatrzona klauzulą urzędową (organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej) stanowiącą  potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo zawierać oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, co wynika z art. 2 pkt 7b ustawy [2] Prawo geodezyjne i kartograficzne.