Procedura zlecenia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dla realizowanej infrastruktury telekomunikacyjnej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura zlecenia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dla realizowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nazwa procedury:

Procedura zlecenia wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dla realizowanej infrastruktury telekomunikacyjnej.

ORGAN:

nie dotyczy.

INFRASTRUKTURA:

Maszty i wieże telekomunikacyjne wolnostojące, sieć telekomunikacyjna, przyłącze telekomunikacyjne (jeżeli nie można skorzystać z dobrodziejstwa art. 43 1a ustawy [1] ustawy prawo budowlane), kanalizacja kablowa, inne elementy realizowane na zgłoszenie fakultatywnie (może być nałożony obowiązek inwentaryzacji powykonawczej - takie jak telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna oraz podziemna).

AKTY PRAWNE:

  • [1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
  • [2] ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101),
  • [3] rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

OPIS PROCEDURY:

Zgodnie z zasadą sformułowaną w art. 54 ustawy [1] prawo budowlane, przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego powinno być poprzedzone zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Wyjątki od tej zasady zawiera art. 55 ustawy [1] prawo budowlane, określający przypadki, kiedy przystąpienie do użytkowania musi być poprzedzone decyzją administracyjną - pozwoleniem na użytkowanie. Decyzję taką wydaje organ nadzoru budowlanego na wniosek inwestora, po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a ustawy [1] prawo budowlane.
Jednym z niezbędnych dokumentów, który winien być załączony do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z art. 57 ust. 1-3 ustawy [1] prawo budowlane, jest dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej stanowi udokumentowanie geodezyjne procesu budowy oraz jego rezultatu i jest to dokumentacja, z którą zapoznaje się organ nadzoru budowlanego po zakończeniu proces budowlanego. Na dokumentację powykonawczą składają się wykonywane w toku robót pomiary geodezyjne oraz pomiary geodezyjne wykonane po ich zakończeniu.

Ustalenie czy zrealizowana infrastruktura telekomunikacyjna należy do kategorii obiektów wymienionej w przepisie art. 43 ust. 1 i 1 a ustawy Prawo budowlane.

Katalog przypadków, w których sporządza się dokumentację geodezyjną, został określony w art. 12 ustawy [2] prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którym wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3 tejże ustawy [2], prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Artykuł 27 ust. 1 ustawy [2] prawo geodezyjne i kartograficzne, stanowi z kolei, że sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Ponadto trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 1 ustawy [2] prawo geodezyjne i kartograficzne, to ustawa reguluje m.in. sprawy dotyczące geodezji i kartografii (art. 1 pkt 1) oraz inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu (art. 1 pkt. 4).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy [1] prawo budowlane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a-20b (z zastrzeżeniem art. 43 ust. 1a ustawy [1] prawo budowlane), podlegają po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Istotą pomiarów powykonawczych jest uwzględnienie stanu wybudowanej substancji na nieruchomości.

Brak obowiązku wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Ustalenie, że realizacja nie dotyczy obiektu realizowanego na pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia obiektu o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 19a-20b ustawy [1] ustawy prawo budowlane ( z zastrzeżeniem art. 43 ust. 1 a ustawy [1] prawo budowlane), ewentualnie obiektu w odniesieniu do którego nie nałożono obowiązku inwentaryzacji powykonawczej fakultatywnie, implikuje stwierdzenie, że nie ma obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ustalenie czy w trakcie prac obiekt bądź część obiektu podlegają zakryciu.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia [3] Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów lub elementów obiektów, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy [1] prawo budowlane, składa się na czynności geodezyjne w toku budowy.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w odniesieniu do obiektów, bądź elementów obiektów podlegających zakryciu.

Wykonanie prac polegających na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w odniesieniu do obiektów bądź elementów obiektów podlegających zakryciu należy odnotować w dzienniku budowy.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po wybudowaniu.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia [3] Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych, należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. W § 20 rozporządzenia [3] Minister wskazał, że dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do bazy ewidencji gruntów i budynków oraz do bazy ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a w § 21 rozporządzenia [3] nałożył na wykonawcę prac geodezyjnych, obowiązek przekazania do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginału dokumentacji, o której mowa w § 20 rozporządzenia [3], w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a kierownikowi budowy - kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.