Procedura zgłoszenia istotnej zmiany instalacji/urządzenia PEM lub przenośnego wolnostojącego masztu antenowego. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura zgłoszenia istotnej zmiany instalacji/urządzenia PEM lub przenośnego wolnostojącego masztu antenowego.

Nazwa procedury:
Procedura zgłoszenia istotnej zmiany instalacji/urządzenia PEM lub przenośnego wolnostojącego masztu antenowego.

ORGAN: Starosta, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wyjątki dotyczące właściwości określone przepisem art. 378 ust. 1  ustawy [1] Prawo ochrony środowiska..

INFRASTRUKTURA: Procedura może dotyczyć istnej zmiany: instalacji wolnostojącego masztu telekomunikacyjnego z antenami, instalacji wolnostojącej wieży telekomunikacyjnej z antenami, konstrukcji wsporczej i instalacji radiokomunikacyjnych na obiekcie budowlanym, a także przenośnego wolnostojącego masztu antenowego.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1219),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [3] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1510),
- [4] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333).

OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

OPIS PROCEDURY:
Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska, instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji (ust. 3) przy czym wyjątkiem od tak przyjętej zasady są istotne zmiany instalacji (urządzeń) PEM lub zgłoszenia przenośnych wolnostojących masztów antenowych w rozumieniu przepisów ustawy [4] - Prawo budowlane. Wyjątek określony został przepisem art. 152 ust. 4 c ustawy [1] Prawo ochrony środowiska. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji (urządzenia) PEM, zmienionego w sposób istotny lub będącego przenośnym wolnostojącym masztem antenowym, można przystąpić bezpośrednio po doręczeniu organowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska. W przypadku gdy organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wniesie sprzeciw w drodze decyzji w zakresie, o którym mowa w ust. 4a, prowadzący tę instalację lub użytkownik tego urządzenia wstrzymuje jego eksploatację. Organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Z kolei wg ust. 4a powołanego przepisu, sprzeciw o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem, powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska, bądź instalacja nie spełnia określonych wymagań ochrony środowiska. Regulacja ta znajduje rozwinięcie w art. 153 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska i przepisach wykonawczych.
Rodzaje instalacji wymagające zgłoszenia wymienione zostały w załączniku do rozporządzenia [3] Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Ujawnieniu w drodze zgłoszenia, jako nowej instalacji PEM, podlega również podmiot przejmujący instalację.

Ustalenie czy instalacja wymaga przeprowadzenia procedury zgłoszenia.
Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia [3] Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, przeprowadzeniu zgłoszenia podlegają instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowa wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.
Stosownie do brzmienia art. 152 ust. 4c ustawy [1] Prawo ochrony środowiska, do rozpoczęcia eksploatacji instalacji (urządzenia) PEM, zmienionego w sposób istotny lub będącego przenośnym wolnostojącym masztem antenowym można przystąpić bezpośrednio po doręczeniu organowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska.
Jak stanowi art. 3 pkt 7 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska, przez istotną zmianę instalacji rozumie się taką zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowę, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Zmiana instalacji ma dotyczyć sposobów funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowy. Stosownie do art. 3 ustawy [4] - Prawo budowlane, przez przenośny wolno stojący maszt antenowy - należy rozumieć wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Przygotowanie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.
W przypadku ustalenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, że dla rozpoczęcia użytkowania instalacji potrzebne jest zgłoszenie, przedsiębiorca ten opracowuje zgłoszenie, celem przedłożenia staroście. Zgłoszenie instalacji winno nastąpić przed rozpoczęciem jej eksploatacji. 
Przedsiębiorca telekomunikacyjny przedkłada zgłoszenie na urzędowym formularzu, określonym poprzez Załącznik nr 1 rozporządzenia [3] Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Istotnym elementem zgłoszenia, zgodnie z art. 152 ust. 2 pkt 9 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska, jest sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art.122a ust.1 pkt 1 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska, określające czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Przekazanie informacji Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest przekazać informację o instalacji Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Przyjęcie informacji o instalacji przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rejestruje informację o instalacji.

Złożenie zgłoszenia.
Starosta rejestruje zgłoszenie instalacji.

Badanie zgłoszenia przez starostę.
Starosta dokonuje badania zgłoszenia, czy spełnia ono wymogi określone rozporządzeniem [3] Ministra Środowiska w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, oraz przepisu art. 152 ust. 2 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska.

Zwrot zgłoszenia niespełniającego wymogów formalnych.
Organ zwraca zgłoszenie, które nie spełnia wymogów formalnych.

Rozpoczęcie użytkowania instalacji /urządzenia.
Złożenie zgłoszenia uprawnia przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, do rozpoczęcia użytkowania instalacji.

Ustalenie czy organ wniósł sprzeciw.
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji /urządzenia istotnie zmienionej lub przenośnego wolnostojącego masztu antenowego, można przystąpić, bezpośrednio po doręczeniu zgłoszenia organowi. Jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 152 ust. 4c ustawy [1] Prawo ochrony środowiska), przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do wstrzymania eksploatacji instalacji/urządzenia. Sprzeciw taki jest wnoszony, jeśli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem, powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska albo instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska.
Ustawodawca nie określił wprost, jaki charakter ma termin, w którym organ powinien się wypowiedzieć, co do wniesionego zgłoszenia. Dla rozstrzygnięcia tej kwestii, w ocenie komentatora  Krzysztofa Gruszeckiego  Komentarz do art. 152 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w opracowaniu, LEX 2011, należy sięgnąć do analogicznej instytucji uregulowanej w art. 30 ust. 5 ustawy [4] - Prawo budowlane. Dlatego w interpretacji postanowień art. 152 ust. 4 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska, uzasadnionym jest posiłkowe wykorzystanie poglądów wypracowanych na gruncie tego właśnie przepisu.
Trzydziestodniowy termin, określony w art. 152 ust. 4c ustawy [1] Prawo ochrony środowiska, jest terminem, którego zachowania oczekuje się od organu, co oznacza, że tylko w tak zakreślonych ramach czasowych organ administracji jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu.

Adnotacja organu o braku sprzeciwu.
Organ w przypadku, gdy nie wnosi sprzeciwu, wprowadza adnotację na zgłoszeniu o braku sprzeciwu. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy [1] Prawo ochrony środowiska, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

Wniesienie sprzeciwu.
Sprzeciw wniesiony przez organ w przewidzianym ustawowo terminie, wyraża brak zgody na rozpoczęcie eksploatacji instalacji.  Organ wnosi sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

Wstrzymanie eksploatacji instalacji/urządzenia.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do wstrzymania eksploatacji instalacji/urządzenia PEM istotnie zmienionego lub przenośnego wolnostojącego masztu antenowego w przypadku ustalenia, że organ wniósł sprzeciwu.