Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego celem przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez ciek wodny. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego celem przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez ciek wodny.

Nazwa procedury:
Procedura wydania pozwolenia wodnoprawnego, celem przeprowadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej przez ciek wodny.

ORGAN: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich.

INFRASTRUKTURA: Kanalizacja kablowa, telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna oraz podziemna i inne podobne.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333),
- [3] ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 310).

OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

OPIS PROCEDURY:
Zgodnie z art. 389 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy [3] Prawo wodne, pozyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane m.in. w przypadku prowadzenia przez:
- wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
- śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
W opinii autorów niniejszego opracowania, wody w rowach melioracyjnych nie stanowią wód powierzchniowych, a więc nie ma tu mowy o "odpowiednim stosowaniu" przepisów ustawy, czyli pozwolenie wodnoprawne nie jest tu konieczne. W takim przypadku przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest jednak, pozyskać warunki przejścia przez taki rów melioracyjny, wydawane przez właściciela takiej infrastruktury melioracyjnej. Rowy melioracyjne nie są bowiem ciekami naturalnymi.
Autorzy niniejszego opracowania polecają, by w pracach projektowych posługiwać się pomocniczo opracowaniem pt. „Atlas podziału hydrograficznego Polski” praca zespołowa pod kierunkiem Haliny Czarneckiej przygotowanym przez IMGW Warszawa 2005.

Ustalenie czy roboty budowlane związane z realizacją infrastruktury telekomunikacyjnej, wymagają pozyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Obowiązek pozyskania dla inwestycji telekomunikacyjnej pozwolenia wodnoprawnego, wynika z przepisu z art. 389 ust. 1 pkt. 9 i 10 ustawy [3] Prawo wodne. Pozyskanie decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane m.in. w przypadku prowadzenia przez:
- wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
- śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
Jednocześnie zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy [3] Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego wymaga wznoszenie nowy obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W przypadku pozytywnego ustalenia, że inwestycja należy do wymienionego katalogu robót, bądź że jest prowadzona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Na marginesie zauważyć należy, że jeżeli ciek wodny nie stanowi śródlądowej drogi wodnej, przejście napowietrznymi liniami telekomunikacyjnymi nad wodami, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi, możliwe jest w trybie zgłoszenia, przewidzianego przepisem art. 394 ustawy [3] Prawo wodne. Analogicznie w trybie zgłoszenia możliwe jest również przejście liniami telekomunikacyjnymi pod wodami innymi, niż śródlądowe drogi wodne.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest przedłożyć organowi właściwemu ze względu na miejsce położenia cieku wodnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, umożliwiającego przejście przez ciek wodny.
Istotnym wymogiem jest złożenie wraz z wnioskiem:
1) operatu wodnoprawnego,
2) opisu prowadzenia zamierzonej działalności, sporządzonego w języku nietechnicznym,
3) w wyjątkowych przypadkach:
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np. realizacja obiektu wieżowego /masztowego z antenami znacząco oddziałującego na środowisko w obszarze zagrożonym powodzią);
- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
5) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
6) dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Badanie właściwości organu rzeczowej oraz miejscowej.
Postępowanie toczy się przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich, właściwym ze względu na położenie inwestycji.

Przekazanie zgodnie z właściwością.
Organ administracyjny stwierdziwszy brak swojej właściwości w sprawie zobowiązany jest przekazać wniosek organowi właściwemu.

Badanie wniosku.
Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych, złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wniosku.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wniosek winien być również podpisany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:
- wskazanie wnioskodawcy i jego adres,
- żądanie wnioskodawcy oraz
- czynić zadość innym wymaganiom określonych przepisami prawa i opisanym w procedurze.
Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: „wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną”, to druga z przesłanek: „inne uzasadnione przyczyny” może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez: „inne uzasadnione przyczyny” należy rozumieć takie stany faktyczne, bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.

Ustalenie stron postępowania.
W postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, interes prawny powinien wynikać z przepisów ustawy [3] Prawo wodne, natomiast normą, z której podmiot może wywodzić określone prawa lub obowiązki, jest art. 401 ust. 1 ustawy [3] Prawo wodne.
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
Powołany wyżej przepis ma charakter przepisu proceduralnego, szczególnego wobec art. 28 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, z którego wypływa obowiązek organu prowadzącego postępowanie w pierwszej instancji, ustalenia wykazu stron. Stanowi również katalog zamknięty w odniesieniu do podmiotów, które mogą uczestniczyć w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Dodać również należy, że art. 393 ust. 3 ustawy [3] Prawo wodne, stanowi, iż pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Doręczenie zawiadomień o wszczęciu postępowania.
Organ zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Do doręczenia zawiadomień stosuje się przepisy ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Rozpatrzenie wniosku.
Organ analizuje wniosek oraz operat przedłożony przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Przesłanki do wydania decyzji i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, wynikają ze spełnienia warunków art. 396 ustawy [3] Prawo wodne, gdyż pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:
1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66 ustawy [3] Prawo wodne;
2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.
Jednocześnie w przypadku gdy została wydana ocena wodnoprawna, nie ocenia się zgodności pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Dodatkowo w art. 399 ust. 1 i 2 ustawy [3] Prawo wodne, określono, że wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli: projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy [3] Prawo wodne, lub nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy [3] Prawo wodne;
Wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się również, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego, nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.
W orzecznictwie sądowo-administracyjnym, jako regułę przyjmuje się wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w ustawie (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r., IV SA/Wa 1094/12, Lex nr 1338551).

Wydanie decyzji w sprawie.
Organ rozstrzyga wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, poprzez wydanie decyzji.
Decyzja winna zawierać elementy określone przepisem art. 107 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisu art. 403 ustawy [3] Prawo wodne.

Doręczenie decyzji.
Doręczenie odpisu decyzji, w sprawie następuje zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego - w trybie art. 39 ww. ustawy to jest przez pocztę, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy za pokwitowaniem bądź przez zastępcze formy doręczenia z uwzględnieniem stosownych domniemań w tym zakresie (zob.: art. 43 i 44 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego oraz procedurę dotyczącą doręczania pism w postępowaniu administracyjnym). Organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, o ile przedsiębiorca zwrócił się do organu z takim wnioskiem.