Procedura w sprawie legalizacji obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia, ewentualnie po zgłoszonym sprzeciwie. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura w sprawie legalizacji obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia, ewentualnie po zgłoszonym sprzeciwie.

Nazwa procedury:

Procedura w sprawie legalizacji obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia, ewentualnie po zgłoszonym sprzeciwie.

ORGAN:

Decyzję wydaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. W przypadku budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, postępowanie toczy się przed wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego.

INFRASTRUKTURA:

Procedura może dotyczyć realizacji każdej infrastruktury telekomunikacyjnej, realizowanej w drodze zgłoszenia z tym zastrzeżeniem, że procedura nie dotyczy legalizacji sieci telekomunikacyjnych, o których mowa w przepisie art. 29 ust. 1 pkt. 19 a ustawy [2] prawo budowlane.

AKTY PRAWNE:

 • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
 • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
 • [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2062),
 • [4] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945),
 • [5] ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1161),
 • [6] ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2129),
 • [7] ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1614),
 • [8] ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1056),
 • [9] ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 2120),
 • [10] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 799),
 • [11] ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2268),
 • [12] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2067),
 • [13] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539),
 • [14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493),
 • [15] rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

OPŁATY:

złożenie wniosku może podlegać opłacie.

OPIS PROCEDURY:

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem przepisu art. 29 – 31 ustawy [2] prawo budowlane.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy [2] prawo budowlane przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest dokonać zgłoszenia:

 • budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnych (Uwaga: niniejsza procedura nie dotyczy przypadku wymienionej infrastruktury),
 • budowy i przebudowy kanalizacji kablowej,
 • budowy przyłącza (wskazać należy, że tego typu budowy możemy wykonywać zarówno po uprzednim zgłoszeniu, bez zgłoszenia, jak i na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia budowlanego, np. w sytuacji gdy realizujemy budynek łącznie z przyłączami),
 • wykonywania robót budowlanych, polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych o wysokości powyżej 3 m,
 • wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [2] prawo budowlane, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Wykrycie obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia, nakłada na organ nadzoru budowlanego obowiązek działania, celem doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem (art. 49b ust. 2 i nast. ustawy [2] prawo budowlane).
Stosownie zaś do art. 49b ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, zasadniczą formą działania organu w sprawie wykrycia samowoli budowlanej, jest nakaz rozbiórki. Jednocześnie inwestor może uchylić się od orzeczenia o rozbiórce, korzystając z uprawnienia do legalizacji samowoli budowlanej.
Na marginesie powyższych rozważań zauważyć należy, że naruszenie wymagań ustawy określonych w art. 49b ustawy [2] prawo budowlane jest penalizowane zgodnie z art. 90 ustawy [2] prawo budowlane.

Wszczęcie postępowania w sprawie legalizacji.

Postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, wybudowanego lub będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu, wszczynane jest:

 • na wniosek inwestora (co najczęściej związane jest z chęcią zbycia obiektu budowlanego),
 • z urzędu w sytuacji, w której organ powziął informację o samowoli budowlanej,
 • w wyniku informacji przekazanych od innych organów,
 • w wyniku ustaleń własnych organu.

Badanie właściwości organu rzeczowej oraz miejscowej.

Postępowanie toczy się przed powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. W przypadku budowy regionalnych sieci szerokopasmowych bądź postępowań, w których organem pierwszej instancji jest wojewoda, postępowanie toczy się przed wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego.
Właściwość miejscową ustala się z uwzględnieniem położenia nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna.

Przekazanie zgodnie z właściwością.

Organ administracyjny stwierdziwszy brak swojej właściwości w sprawie zobowiązany jest przekazać wniosek organowi właściwemu.

Ustalenie stron postępowania.

Strony postępowania ustala się zgodnie z art. 28 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego. Organ zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie.

Badanie czy budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi aktami prawa miejscowego.

Na tym etapie mogą zaistnieć hipotetycznie następujące sytuacje:
Pierwsza, w której jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w takiej sytuacji organ bada, czy budowa znajduje się na terenie objętym takim planem oraz czy wybudowany obiekt jest zgodny z takim planem.
Druga z możliwych sytuacji to brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ bada zgodność inwestycji z zasadami dobrego sąsiedztwa, określonymi przepisami ustawy [4] o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oceniając na podstawie przepisów planistycznych, czy możliwa jest legalizacja obiektu. Organ w badaniu uwzględnia również inne przepisy planistyczne, m.in. ustawę [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawę [5] o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawę 6] o lasach, ustawę[7] o ochronie przyrody, ustawę [8] o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, ustawę [9] o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, ustawę [10] prawo ochrony środowiska, ustawę [11] prawo wodne, ustawę [12] o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Sprzeczność budowy z przepisami ww. ustaw czyni legalizację niedopuszczalną i implikuje obowiązek wydania przez organ decyzji, o której mowa w przepisie art. 49b ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, tj. decyzji nakazującej rozbiórkę.

Wydanie decyzji o nakazie rozbiórki na wstępnym etapie badania sprawy.

W przypadku ustalenia przez organ, że nie ma prawnych możliwości legalizacji obiektu, organ wydaje decyzję o nakazie rozbiórki. Adresatem decyzji jest inwestor, a jeżeli w dacie wydania decyzji doszło do zbycia obiektu, adresatem decyzji jest podmiot, który faktycznie włada obiektem budowlanym.
W przypadku sytuacji współwłasności infrastruktury telekomunikacyjnej, decyzja o nakazie rozbiórki wydawana jest wobec wszystkich współwłaścicieli.
Jeżeli realizacja obiektu nie napotyka przeszkód prawnych, tzn. nie jest sprzeczna z przepisami prawa, organ jest obowiązany do kontynuowania postępowania legalizacyjnego.

Wydanie postanowienia o nałożeniu obowiązków.

Jeżeli organ nie stwierdzi przeszkód dla legalizacji obiektu, wydaje postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązków. Obowiązki te polegają na ewentualnym wstrzymaniu robót oraz dostarczeniu przez inwestora w terminie 30 dni niezbędnych dokumentów, tj.:
1) zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (zgłoszenie to musi spełniać wymogi, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3 ustawy [2] prawo budowlane, dodatkowo zawierać opis rodzaju, zakres, sposobu wykonania robót budowlanych),
2) w przypadku przyłączy - projektu zagospodarowania działki lub terenu wykonanego przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia,
3) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przedłożonego na formularzu (zgodnie z przepisami rozporządzenia [14] Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego),
- zaświadczenia organu planistycznego ( wójta, burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. O wydanie takiej decyzji inwestor może starać się jedynie na podstawie postanowienia wydanego przez organ. Zaświadczenie przedstawia parametry planu aktualne na dzień wydania zaświadczenia. W przypadku wystąpienia przez inwestora o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, istnieje możliwość zawieszenia postępowania legalizacyjnego do czasu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie lokalizacji.
W przypadku, w którym organ wydał postanowienie o wstrzymaniu robót, ich dalsze kontynuowanie może rodzić istotne konsekwencje, m.in. wydanie decyzji o nakazie rozbiórki oraz złożenie przez organ zawiadomienia o popełnieniu występku, o którym mowa w przepisie art. 90 ustawy [2] prawo budowlane.
Inwestor może zwrócić się do organu z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania nałożonych obowiązków.

Badanie czy inwestor przedstawił wymagane dokumenty oraz wykonał obowiązki nałożone postanowieniem.

Organ bada zarówno terminowość wykonania nałożonych w postanowieniu obowiązków, kompletność dostarczonych dokumentów, jak i stan dokumentacji przedstawionej przez inwestora.
Jeżeli inwestor:

 • (1) przedstawia dokumenty w wykonaniu postanowienia o nałożeniu obowiązków, a nie doszło jeszcze do zakończenia budowy, to organ wydaje postanowienie zezwalające na dokończenie robót,
 • (2) przedstawia dokumenty w wykonaniu postanowienia o nałożeniu obowiązków w sytuacji, gdy roboty budowlane są wykonane, to legalizacja następuje poprzez tzw. milczącą zgodę organu.

Ustalenie wartości należnej opłaty legalizacyjnej.

W przypadku stwierdzenia, że zaistniały warunki określone przepisem art. 49b ust. 2 pkt. 1-3 ustawy [2] prawo budowlane, organ wydaje postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej. Postanowienie doręczane jest inwestorowi. Na postanowienie ustalające wartość opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie.

Uiszczenie opłaty legalizacyjnej.

Opłata legalizacyjna uiszczana jest na rachunek urzędu i stanowi dochód skarbu państwa oraz jest przesłanką do wydania postanowienia o dokończeniu robót, bądź do udzielenia legalizacji w drodze tzw. milczącej zgody.

Wydanie decyzji/postanowienia w sprawie.

Brak spełnienia wymagań art. 49b ust. 2 pkt. 1-3 ustawy [2] prawo budowlane, a także nieuiszczenie opłaty legalizacyjnej, implikuje wydanie decyzji, o której mowa w art. 49b ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane.
Uiszczenie opłaty legalizacyjnej oraz spełnienie wymagań postępowania, zobowiązuje organ do wydania postanowienia zezwalającego na dokończenie robót (jeżeli roboty były w toku), ewentualnie organ udziela legalizacji w drodze tzw. milczącej akceptacji.