Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Nazwa procedury:
Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

ORGAN: Decyzję wydaje organ, który prowadził postępowanie w sprawie zgłoszenia (jeżeli w sprawie toczyło się postępowanie odwoławcze w drugiej instancji, wniosek składa się do organu, który miał wydać decyzję w pierwszej instancji). Tak więc postępowanie może toczyć się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest w pierwszej instancji starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta. W przypadku zgłoszenie budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, postępowanie toczy się przed wojewodą.

INFRASTRUKTURA:
- budowa kanalizacji kablowej,
- budowa przyłącza (wskazać należy, że tego typu budowy możemy wykonywać zarówno po uprzednim zgłoszeniu, bez zgłoszenia, jak i na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia budowlanego, np. w sytuacji gdy realizujemy budynek łącznie z przyłączami),
- budowa podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
- budowa kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt. 15a ustawy [3] o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi,
- budowa przenośnych wolno stojących masztów antenowych,
- wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 metrów,
- wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 - 4 ustawy [2] - Prawo budowlane, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
- wykonywanie remontu dotyczącego budowli (np. maszt telekomunikacyjny wolnostojący lub wieża telekomunikacyjna wolnostojąca), których budowa wymaga pozwolenia na budowę - art. 29 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy [2] - Prawo budowlane.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1186 oraz z 2020 poz. 471),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [4] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 r. nr 235 poz. 1539),
- [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 r. poz. 1493).

OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

OPIS PROCEDURY:
Celem postępowania jest dokonanie przeniesienia uprawnienia, wynikającego ze zgłoszenia budowy, na nowego inwestora.
Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia w takiej sprawie stanowi art. 40 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane, który stanowi wyjątek od będącego zasadą na płaszczyźnie prawa publicznego zakazu sukcesji, a więc niedopuszczalności przeniesienia praw i obowiązków, wynikających z aktu administracyjnego. Jak wskazuje J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 183 istotą aktu administracyjnego, jest jednostronne określenie przez kompetentny organ administracyjny, praw oraz obowiązków zindywidualizowanego adresata, w konkretnej sytuacji i na podstawie konkretnego stanu prawnego. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, które znajdują umocowanie w wyraźnej normie prawnej i taką właśnie normę statuuje art. 40 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane. Powołany przepis ustala warunki przeniesienia praw i obowiązków, wynikających ze zgłoszenia oraz określa komu przysługuje przymiot strony w takiej sprawie. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych nie może być przeniesiona w drodze cywilnoprawnej także wówczas, gdy przeniesiono prawo własności do nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana. Stosowanie art. 40 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane, rodzi skutki materialnoprawne sukcesji praw i obowiązków, wynikających ze zgłoszenia.

Zmiana właściciela inwestycji telekomunikacyjnej.
Zmiana właściciela realizowanej (w trakcie budowy) infrastruktury telekomunikacyjnej, ewentualnie zmiana własności nieruchomości i infrastruktury, może implikować konieczność uzyskania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Pamiętać bowiem należy, że poprzez nabycie prawa własności do nieruchomości wraz z infrastrukturą, ewentualnie nabycie własności samej infrastruktury telekomunikacyjnej, przedsiębiorca telekomunikacyjny dokonujący takiego nabycia, nie wchodzi w prawa i obowiązki inwestora, wynikające ze zgłoszenia. Do tego konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków, wynikających ze zgłoszenia.
Zgodnie zaś z treścią art. 40 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane, zmiana przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, wymaga zgody strony, na rzecz której uprawnienia ze zgłoszenia przysługują.

Wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.
Istotnym wymogiem, jest złożenie wraz z wnioskiem:
- oświadczenia nabywcy infrastruktury / nabywcy nieruchomości, o przyjęciu wszystkich warunków i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,
- oświadczenia nabywcy infrastruktury / nabywcy nieruchomości, o prawie do dysponowania nieruchomością, zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem [5] Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- oświadczenia strony, która skutecznie złożyła zgłoszenie, o zgodzie na przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy.

Badanie właściwości organu.
Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta.

Przekazanie zgodnie z właściwością.
Organ administracyjny stwierdziwszy brak swojej właściwości w sprawie, zobowiązany jest przekazać wniosek organowi właściwemu.

Badanie wniosku.
Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych wniosku, złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wniosek winien być również podpisany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:
- wskazanie wnioskodawcy i jego adresu,
- żądanie wnioskodawcy oraz
- czynić zadość innym wymaganiom określonych przepisami prawa i opisanym w procedurze.
Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ architektoniczno-budowlany wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: "wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną", to druga z przesłanek: „inne uzasadnione przyczyny”, może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez: "inne uzasadnione przyczyny" należy rozumieć takie stany faktyczne, bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.

Ustalenie stron postępowania.
Stronami postępowania są jedynie dotychczasowy adresat decyzji oraz podmiot starający się o przeniesienie na własną rzecz.

Badanie ważności decyzji podlegającej przeniesieniu.
Organ rozpoznający sprawę ustala, czy zgłoszenie jest ważne, czy zgłoszenie nie wygasło oraz czy nie złożono wobec niego skutecznie sprzeciwu.
Jeżeli inwestor nie rozpoczął robót budowlanych, dla skutecznego przeniesienia zgłoszenia wymagane jest, aby od dnia zgłoszenia, nie upłynął okres 3 lat.
Zgłoszenie budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, może być przeniesione jedynie na podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Wydanie decyzji w sprawie.
Stosownie do art. 40 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane, do wydania decyzji w sprawie stosuje się odpowiednio przepis art. 40 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane; organ, który wydał decyzję określoną w art. 28 ustawy [2] - Prawo budowlane, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] - Prawo budowlane. W art. 28 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, mowa jest o decyzji o pozwoleniu na budowę. Z kolei oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] - Prawo budowlane, to składane pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Tym samym przeniesienie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, wymaga w myśl art. 40 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, spełnienia łącznie trzech warunków: (1) dotychczasowy podmiot (adresat decyzji) musi wyrazić zgodę na jej przeniesienie; (2) "nowy" podmiot musi złożyć oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji; (3) "nowy" podmiot musi złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Spełnienie powyższych warunków ma nie tylko aspekt formalny, ale i przede wszystkim materialnoprawny (zobacz wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 27 maj 2015 roku sygn. II SA/Kr 357/15).
W przypadku spełnienia warunku ważności zgłoszenia oraz załączenia do wniosku wszystkich wymaganych oświadczeń, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do wydania decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Doręczenie decyzji dotychczasowemu adresatowi oraz nowemu podmiotowi.
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję stronom. Doręczenie odpisu decyzji, w sprawie następuje zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego - w trybie art. 39 ww. ustawy to jest przez pocztę, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy za pokwitowaniem bądź przez zastępcze formy doręczenia z uwzględnieniem stosownych domniemań w tym zakresie (zob.: art. 43 i 44 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego oraz procedurę dotyczącą doręczania pism w postępowaniu administracyjnym).
Organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, o ile przedsiębiorca zwrócił się do organu z takim wnioskiem.