Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót.

Nazwa procedury:

Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót.

ORGAN:

Decyzję wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (organ który wydał decyzję o pozwoleniu na wznowieniu robót). W przypadku pozwolenia na wznowienie robót regionalnych sieci szerokopasmowych, postępowanie toczy się przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

INFRASTRUKTURA:

Procedura może dotyczyć realizacji każdej infrastruktury telekomunikacyjnej, realizowanej w drodze pozwolenia na wznowienie robót.

AKTY PRAWNE:

 • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
 • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
 • [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2062),
 • [4] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539),
 • [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).

OPŁATY:

złożenie wniosku może podlegać opłacie.

OPIS PROCEDURY:

Celem postępowania jest dokonanie przeniesienia uprawnienia wynikającego z decyzji o udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót.
Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia w takiej sprawie stanowi art. 40 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane, który stanowi wyjątek od będącego zasadą na płaszczyźnie prawa publicznego zakazu sukcesji, a więc niedopuszczalności przeniesienia praw i obowiązków, wynikających z aktu administracyjnego. W doktrynie wskazuje się, że istotą aktu administracyjnego jest bowiem jednostronne określenie, przez kompetentny organ administracyjny, praw oraz obowiązków zindywidualizowanego adresata, w konkretnej sytuacji i na podstawie konkretnego stanu prawnego (J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 183). Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, które znajdują umocowanie w wyraźnej normie prawnej i taką właśnie normę statuuje art. 40 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane. Powołany przepis ustala warunki przeniesienia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych oraz określa w ust. 3 komu przysługuje przymiot strony w takiej sprawie. Decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót nie może być przeniesiona w drodze cywilnoprawnej także wówczas, gdy przeniesiono prawo własności do nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana.

Zmiana właściciela inwestycji telekomunikacyjnej.

Zmiana właściciela realizowanej (w trakcie budowy) infrastruktury telekomunikacyjnej, ewentualnie zmiana własności nieruchomości i infrastruktury, wobec której organ nadzoru budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (wydaną w postępowaniu naprawczym w sprawie robót budowlanych, prowadzonych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę, bądź przepisach techniczno-budowlanych), może implikować konieczność uzyskania decyzji o przeniesieniu decyzji o wznowieniu robót budowlanych. Pamiętać bowiem należy, że poprzez nabycie prawa własności do nieruchomości, ewentualnie nabycie własności infrastruktury telekomunikacyjnej, przedsiębiorca telekomunikacyjny dokonujący takiego nabycia, nie wchodzi w prawa i obowiązki inwestora, wynikające z pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Do tego konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o przeniesieniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, wydanej w oparciu o art. 40 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane. Brak uzyskania takiej decyzji, uniemożliwi nabywcy ubieganie się o uzyskanie pozwolenie na użytkowanie, o które to wystąpić może wyłącznie inwestor.
Zgodnie zaś z treścią art. 41 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane zmiana przeniesienie decyzji o udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, wymaga zgody strony, na rzecz której decyzja została wydana.

Złożenie wniosku

Istotnym wymogiem wniosku, jest złożenie wraz z wnioskiem:

 • oświadczenia nabywcy infrastruktury / nabywcy nieruchomości, o przyjęciu wszystkich warunków i obowiązków, wynikających z decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • oświadczenia (nabywcy infrastruktury / nabywcy nieruchomości, o prawie do dysponowania nieruchomością, zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem [5] Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
 • oświadczenia strony decyzji o udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, o zgodzie na przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy.

Badanie właściwości organu rzeczowej oraz miejscowej.

Postępowanie toczy się przed organem, który wydał decyzję pozwolenia na wznowienie robót.

Przekazanie zgodnie z właściwością.

Organ administracyjny stwierdziwszy brak swojej właściwości w sprawie zobowiązany jest przekazać wniosek organowi właściwemu.

Badanie wniosku.

Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych wniosku, złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wniosek winien być również podpisany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [1] kodeksu postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:

 • wskazanie wnioskodawcy i jego adresu,
 • żądanie wnioskodawcy oraz
 • czynić zadość innym wymaganiom określonych przepisami prawa i opisanym w procedurze.

Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania.

Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: "wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną", to druga z przesłanek: „inne uzasadnione przyczyny”, może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez: "inne uzasadnione przyczyny" należy rozumieć takie stany faktyczne, bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.

Ustalenie stron postępowania.

Stronami postępowania są jedynie dotychczasowy adresat decyzji oraz podmiot starający się o przeniesienie na własną rzecz.

Badanie ważności decyzji podlegającej przeniesieniu.

Organ rozpoznający sprawę ustala, czy decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych jest decyzja ostateczną i czy pozwolenie na wznowienie robót budowlanych nie wygasło.
Dodatkowo dla skutecznego przeniesienia decyzji o udzieleniu pozwolenia na wznowienie robót budowlanych wymagane jest, aby prace budowlane objęte pozwoleniem nie były przerwane na okres dłuższy, aniżeli 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku o przeniesienie decyzji, a jeżeli prace budowlane nie były podejmowane, to aby od ostateczności decyzji, nie upłynęło więcej niż 3 lata. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do upływu terminu opisanego w zdaniu poprzednim, organ może zażądać przedłożenia dziennika budowy. Decyzja o wznowieniu robót budowlanych regionalnych sieci szerokopasmowych, może być przeniesiona jedynie na podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Wydanie decyzji w sprawie.

Stosownie do art. 40 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane, do wydania decyzji w sprawie stosuje się odpowiednio przepis art. 41 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, zgodnie z którym, organ który wydał decyzję określoną w art. 28 ustawy [2] prawo budowlane, jest obowiązany za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] prawo budowlane. W art. 28 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, mowa jest o decyzji o pozwoleniu na budowę. Z kolei oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] prawo budowlane, to składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Tym samym przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, wymaga w myśl art. 40 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, spełnienia łącznie trzech warunków: (1) dotychczasowy podmiot (adresat decyzji) musi wyrazić zgodę na jej przeniesienie; (2) "nowy" podmiot musi złożyć oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji; (3) "nowy" podmiot musi złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Spełnienie powyższych warunków ma nie tylko aspekt formalny, ale i przede wszystkim materialnoprawny (zobacz wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 27 maj 2015 roku sygn. II SA/Kr 357/15).
W przypadku spełnienia warunku ważności decyzji, podlegającej przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót oraz załączenia do wniosku wszystkich wymaganych oświadczeń, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Doręczenie decyzji dotychczasowemu adresatowi oraz nowemu podmiotowi.

Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, będącemu inwestorem oraz dotychczasowej stronie pozwolenia na budowę. Doręczenie odpisu decyzji, w sprawie następuje zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego - w trybie art. 39 ww. ustawy to jest przez pocztę, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy za pokwitowaniem bądź przez zastępcze formy doręczenia z uwzględnieniem stosownych domniemań w tym zakresie (zob.: art. 43 i 44 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego oraz procedurę dotyczącą doręczania pism w postępowaniu administracyjnym).
Organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, o ile przedsiębiorca zwrócił się do organu z takim wnioskiem.