Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

Nazwa procedury:
Procedura uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę.

ORGAN: Decyzję wydaje organ, który prowadził postępowanie i wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, (jeżeli w sprawie toczyło się postępowanie odwoławcze w drugiej instancji, wniosek składa się do organu, który miał wydać decyzję w pierwszej instancji). Tak więc postępowanie może toczyć się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest w pierwszej instancji starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta (wyjątki od tej zasady ogólnej przewiduje art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [2] - Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze rozporządzenia [4] Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda). W przypadku pozwolenia na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych, wydanego przez wojewodę, ewentualnie innych przypadkach, w których wojewoda był organem pierwszej instancji w postępowaniu o wydanie pozwolenia budowlanego, postępowanie toczy się przed wojewodą.

INFRASTRUKTURA: Procedura może dotyczyć realizacji każdej infrastruktury telekomunikacyjnej realizowanej w drodze pozwolenia budowlanego. Najczęstsze przypadki realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wymagającej pozwolenia na budowę to:
(1) realizacja infrastruktury, dla której nie przewidziano wyłączeń w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [2] - Prawo budowlane (np. maszt telekomunikacyjny, bądź wieża telekomunikacyjna),
(2) realizacja infrastruktury, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście kanalizacji przez obszar Natura 2000),
(3) realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
(4) wykonywanie infrastruktury telekomunikacyjnej, przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [4] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 r. nr 235 poz. 1539),
- [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 r. poz. 1493).OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

OPIS PROCEDURY:
Celem postępowania jest dokonanie przeniesienia uprawnienia, wynikającego z decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.
Materialno-prawną podstawę rozstrzygnięcia w takiej sprawie stanowi art. 40 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, który stanowi wyjątek od będącego zasadą na płaszczyźnie prawa publicznego zakazu sukcesji, a więc niedopuszczalności przeniesienia praw i obowiązków wynikających z aktu administracyjnego. Jak wskazuje J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 183, istotą aktu administracyjnego jest jednostronne określenie, przez kompetentny organ administracyjny, praw oraz obowiązków zindywidualizowanego adresata, w konkretnej sytuacji i na podstawie konkretnego stanu prawnego. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, które znajdują umocowanie w wyraźnej normie prawnej i taką właśnie normę statuuje art. 40 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane. Powołany przepis ustala warunki przeniesienia pozwolenia na budowę oraz określa komu przysługuje przymiot strony w takiej sprawie. Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być przeniesiona w drodze cywilnoprawnej także wówczas, gdy przeniesiono prawo własności do nieruchomości, na której inwestycja jest realizowana. Stosowanie art. 40 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, rodzi skutki materialnoprawne sukcesji praw i obowiązków, wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę (zobacz wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 27 maj 2015 roku sygn. II SA/Kr 357/15).

Zmiana właściciela inwestycji telekomunikacyjnej.
Zmiana właściciela realizowanej (w trakcie budowy) infrastruktury telekomunikacyjnej, ewentualnie zmiana własności nieruchomości i infrastruktury, może implikować konieczność uzyskania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Pamiętać bowiem należy, że poprzez nabycie prawa własności do nieruchomości wraz z infrastrukturą, ewentualnie nabycie własności samej infrastruktury telekomunikacyjnej, przedsiębiorca telekomunikacyjny dokonujący takiego nabycia, nie wchodzi w prawa i obowiązki inwestora, wynikające z pozwolenia na budowę. Do tego konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji, o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydanej w oparciu o art. 40 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane. Brak uzyskania takiej decyzji, uniemożliwi nabywcy ubieganie się o uzyskanie pozwolenie na użytkowanie, o które to wystąpić może wyłącznie inwestor.
Zgodnie zaś z treścią art. 41 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, przeniesienie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, wymaga zgody strony, na rzecz której decyzja została wydana.

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.
Istotnym wymogiem wniosku jest złożenie wraz z wnioskiem:
- oświadczenia nabywcy infrastruktury / nabywcy nieruchomości, o przyjęciu wszystkich warunków i obowiązków, wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę,
- oświadczenie nabywcy infrastruktury / nabywcy nieruchomości, o prawie do dysponowania nieruchomością, zgodnie z wzorem określonym rozporządzeniem [5] Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
- oświadczenia strony decyzji o udzieleniu pozwolenia budowlanego, o zgodzie na przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy. Stosownie natomiast do art. 40 ust. 1 a ustawy [2] - Prawo budowlane, zgoda, taka nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Badanie właściwości organu rzeczowej oraz miejscowej.
Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym jest w pierwszej instancji starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta.

Przekazanie zgodnie z właściwością.
W przypadku, w którym organ administracyjny ustali swoją niewłaściwość, przekazuje sprawę według właściwości innemu organowi.

Badanie wniosku.
Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych wniosku, złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wniosek winien być również podpisany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:
- wskazanie wnioskodawcy i jego adresu,
- żądanie wnioskodawcy oraz
- czynić zadość innym wymaganiom określonych przepisami prawa i opisanym w procedurze.
Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Ustalenie możliwości wszczęcia postępowania.
Zgodnie z przepisem art. 61a § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ architektoniczno-budowlany wydaje postanowieni o odmowie wszczęcia postępowania. O ile nie rodzi trudności ustalenie pierwszej przesłanki, tj.: "wniesienie wniosku przez osobę niebędącą stroną", to druga z przesłanek: „inne uzasadnione przyczyny”, może rodzić trudności interpretacyjne. Wydaje się, że przez: "inne uzasadnione przyczyny" należy rozumieć takie stany faktyczne, bądź prawne, które nie uzasadniają prowadzenia postępowania. Do przyczyn takich możemy więc zaliczyć, np.: toczące się w sprawie inne postępowanie administracyjne.

Ustalenie stron postępowania.
Stronami postępowania są: dotychczasowy adresat decyzji oraz wnioskodawca starający się o przeniesienie decyzji na własną rzecz.

Badanie ważności decyzji podlegającej przeniesieniu.
Organ rozpoznający sprawę ustala, czy decyzja o pozwoleniu na budowę jest decyzja ostateczną i czy pozwolenie na budowę nie wygasło.
Dla skutecznego przeniesienia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę wymagane jest, aby prace budowlane objęte pozwoleniem budowlanym, nie były przerwane na okres dłuższy, aniżeli 3 lata licząc od dnia złożenia wniosku o przeniesienie decyzji, a jeżeli prace budowlane nie były podejmowane, to aby od ostatecznej decyzji nie upłynęło więcej, niż 3 lata. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do upływu terminu opisanego w zdaniu poprzednim, organ może zażądać przedłożenia dziennika budowy. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych, może być przeniesiona jedynie na podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy [3] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Wydanie decyzji w sprawie.
Stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, organ który wydał decyzję określoną w art. 28 ustawy [2] - Prawo budowlane, , jest obowiązany za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] - Prawo budowlane. W art. 28 ust. 1 ustawy [2] Prawo budowlane, mowa jest o decyzji o pozwoleniu na budowę. Z kolei oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] - Prawo budowlane, to składane pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Tym samym przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, wymaga w myśl art. 40 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, spełnienia łącznie trzech warunków: (1) dotychczasowy podmiot (adresat decyzji) musi wyrazić zgodę na jej przeniesienie chyba że zachodzi przypadek o którym mowa w art. 40 ust. 1a ustawy [2] - Prawo budowlane; (2) "nowy" podmiot musi złożyć oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji; (3) "nowy" podmiot musi złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Spełnienie powyższych warunków ma nie tylko aspekt formalny, ale przede wszystkim materialnoprawny (zobacz wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z dnia 27 maj 2015 roku sygn. II SA/Kr 357/15).
W przypadku spełnienia warunku ważności decyzji, podlegającej przeniesieniu oraz załączenia do wniosku wszystkich wymaganych oświadczeń, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Doręczenie decyzji dotychczasowemu adresatowi oraz nowemu podmiotowi.
Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, będącemu inwestorem oraz dotychczasowej stronie pozwolenia na budowę.
Doręczenie odpisu decyzji w sprawie, następuje zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego - w trybie art. 39 ww. ustawy, to jest przez pocztę, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy za pokwitowaniem bądź przez zastępcze formy doręczenia z uwzględnieniem stosownych domniemań w tym zakresie (zob.: art. 43 i 44 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego oraz procedurę dotyczącą doręczania pism w postępowaniu administracyjnym).
Organ może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, o ile przedsiębiorca zwrócił się do organu z takim wnioskiem.