Procedura przejęcia przez właściciela, bądź zarządcę obiektu dokumentacji budowy. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura przejęcia przez właściciela, bądź zarządcę obiektu dokumentacji budowy.

Nazwa procedury:
Procedura przejęcia przez właściciela, bądź zarządcę obiektu dokumentacji budowy.

ORGAN: Nie dotyczy.

INFRASTRUKTURA: Może dotyczyć każdej realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333).

OPŁATA: Nie dotyczy.

OPIS PROCEDURY:
Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, ma bardzo istotny wymiar związany z realizacją infrastruktury w ramach programów operacyjnych. Większość decyzji zobowiązujących beneficjentów programów operacyjnych do zwrotu płatności, związanych jest z nieprawidłowym dokumentowaniem czynności nabywania środków trwałych, bądź usług. Dokumentacja budowy jest również przedmiotem kontroli, czy przedsiębiorca telekomunikacyjny wytworzył obiekt deklarowany we wniosku o pozyskanie finansowania.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, jest również obowiązkiem nałożonym ustawą [1] - Prawo budowlane.
Jak wynika bowiem z art. 63 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60 ustawy [1] - Prawo budowlane, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych, wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
Natomiast z art. 60 ustawy [1] - Prawo budowlane, wynika, że inwestor oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.
Z powołanych przepisów wynikają dwa obowiązki:
1. na inwestorze (o ile nie jest jednocześnie właścicielem obiektu) ciąży obowiązek przekazania dokumentacji budowy,
2. na właścicielu obiektu budowlanego lub zarządcy obiektu ciąży obowiązek przejęcia dokumentacji budowy od inwestora i przechowywania jej przez okres istnienia obiektu.

Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, ewentualnie złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót, od którego nie złożono sprzeciwu.
Zgodnie z treścią przepisu art. 54 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, do użytkowania obiektu budowlanego, co do którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Dodatkowo w art. 55 ustawy [1] - Prawo budowlane, ustawodawca określił te przypadki, w których przed przystąpieniem do użytkowania, niezbędne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia budowy) spoczywa na inwestorze.
Z momentem oddania obiektu do użytkowania, wobec inwestora powstaje obowiązek przekazania dokumentacji budowy i wynika on z treści przepisu art. 60 ustawy [1] - Prawo budowlane, cyt: „Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.”

Ustalenie, czy istnieje obowiązek przekazania dokumentacji budowy.
Głównym uczestnikiem procesu inwestycyjnego jest bez wątpienia inwestor, aczkolwiek ustawa [1] - Prawo budowlane, nie definiuje tego pojęcia. W art. 18 ustawy [1] - Prawo budowlane, określono obowiązki inwestora. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy [1] - Prawo budowlane, jest on jedną ze stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, które wszakże inicjowane jest jego wnioskiem. W myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy [1] - Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Przepis art. 57 ust. 1- 3 ustawy [1] - Prawo budowlane, wymienia dokumenty, które inwestor zobowiązany jest dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego. Inwestor obowiązany jest także do uczestniczenia w obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a ustawy [1] - Prawo budowlane. Wreszcie zgodnie z art. 60 ustawy [1] - Prawo budowlane, inwestor oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz inne wskazane dokumenty. W przypadku realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, najczęstszym przypadkiem będzie łączenie roli inwestora oraz późniejszego właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej przez ten sam podmiot.

Przystąpienie do przechowania dokumentacji budowy.
W przypadku, w którym inwestor organizujący proces budowy, jest jednocześnie właścicielem infrastruktury telekomunikacyjnej, implikuje stwierdzenie, że nie ma on obowiązku przekazywania dokumentacji budowy, a jedynie obowiązek jej przechowywania.

Przekazanie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej.
Wydanie obiektu przez inwestora na rzecz właściciela, bądź zarządcy implikuje również obowiązek inwestora, przekazania dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej. W myśl, bowiem art. 60 ustawy [1] - Prawo budowlane, inwestor oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji (np. anten telekomunikacyjnych) i urządzeń telekomunikacyjnych (np. nadajników) związanych z tym obiektem.
Zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy [1] - Prawo budowlane, dokumentacja budowy obejmuje:
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
- operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
- a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
Według ustawowej definicji dokumentacji powykonawczej, za taką należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (art. 3 pkt 14 ustawy [1] - Prawo budowlane).

Realizacja przez właściciela bądź zarządcę obiektu obowiązku przechowywania dokumentacji budowy.
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60 ustawy [1] - Prawo budowlane, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych, wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania (art. 63 ustawy [1] - Prawo budowlane).