Procedura pozyskania zaświadczenia na potrzeby postępowań legalizacyjnych, o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura pozyskania zaświadczenia na potrzeby postępowań legalizacyjnych, o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nazwa procedury:

Procedura pozyskania zaświadczenia na potrzeby postępowań legalizacyjnych, o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ORGAN:

Zaświadczenie wydaje Wójt/ Burmistrz /Prezydent Miasta.

INFRASTRUKTURA:

Procedura może dotyczyć realizacji każdej infrastruktury telekomunikacyjnej, wobec której toczy się postępowanie legalizacyjne.

AKTY PRAWNE:

  • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
  • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
  • [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2062),
  • [4] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1945).

OPŁATY:

złożenie wniosku może podlegać opłacie.

OPIS PROCEDURY:

Zgodnie z art. 48 ust. 3 lub art. 49b ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane, prowadzenie postępowań legalizacyjnych wymaga ustalenia przez organ administracyjny nadzoru budowlanego, zgodności legalizowanego obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalenie takie następuje na podstawie zaświadczenia przedkładanego przez inwestora do postępowań:
(1) legalizacyjnego dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego pozwolenia budowlanego,
(2) legalizacyjnego dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, lub pomimo wniesienia sprzeciwu. Obowiązek przedstawienia w ww. postępowaniach zaświadczenia organ budowlany nakłada postanowieniem.
W przypadku postępowania wymienionego w pkt. 1, na przedstawienie zaświadczenia organ stosuje termin instrukcyjny. Termin taki może być przedłużony na wniosek inwestora.
W przypadku natomiast postępowania wymienionego w pkt. 2, organ stosuje termin 30 dni, określony przepisami ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.

Wydanie postanowienia o nałożeniu obowiązków.

Jeżeli organ nie stwierdzi przeszkód dla legalizacji obiektu, wydaje postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązków. Obowiązki te polegają na ewentualnym wstrzymaniu robót oraz dostarczeniu przez inwestora zaświadczenia organu planistycznego ( wójta, burmistrza, prezydenta miasta), o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
O wydanie takiej decyzji inwestor może starać się jedynie na podstawie postanowienia wydanego przez organ. Zaświadczenie przedstawia parametry planu, aktualne na dzień wydania zaświadczenia.
Jeżeli nie ma dla obszaru inwestycji ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor zobowiązany jest przedłożyć ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku wystąpienia przez inwestora o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, istnieje możliwość zawieszenia postępowania legalizacyjnego do czasu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie lokalizacji.
Inwestor może zwrócić się do organu z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania nałożonych obowiązków.
W przypadku jednak postępowania legalizacyjnego, dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, lub pomimo wniesienia sprzeciwu, na wykonanie obowiązku ma zastosowanie termin 30 dniowy zawity, a nie instrukcyjny.
O właściwości miejscowej organu decyduje położenie nieruchomości, na której znajduje się legalizowany obiekt.

Badanie wniosku.

Organ ustala zgodność budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprawność formalną wniosku oraz kwestię uiszczenia opłaty od wniosku.

Wydanie zaświadczenia.

Organ rozstrzyga wniosek poprzez wydanie zaświadczenia, jeżeli budowa jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie doręczane jest przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zgodnie z przepisami ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.

Wydanie postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Organ wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w przypadku, gdy legalizowana budowa nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowienie doręczane jest przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zgodnie z przepisami ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.