Procedura pozyskania zaświadczenia na potrzeby postępowań legalizacyjnych, o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura pozyskania zaświadczenia na potrzeby postępowań legalizacyjnych, o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nazwa procedury:
Procedura pozyskania zaświadczenia na potrzeby postępowań legalizacyjnych, o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ORGAN: Zaświadczenie wydaje Wójt/ Burmistrz /Prezydent Miasta.

INFRASTRUKTURA: Procedura może dotyczyć realizacji każdej infrastruktury telekomunikacyjnej, wobec której toczy się postępowanie legalizacyjne.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [4] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 293).

OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

OPIS PROCEDURY:
Zgodnie z art. 48b ust. 2 pkt. 1 lub art. 48b ust. 3 pkt. 1 ustawy [2] Prawo budowlane, prowadzenie postępowań legalizacyjnych wymaga ustalenia przez organ nadzoru budowlanego, zgodności legalizowanego obiektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego. Ustalenie takie następuje na podstawie zaświadczenia przedkładanego przez inwestora do postępowań:
(1) legalizacyjnego dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego pozwolenia budowlanego,
(2) legalizacyjnego dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, lub pomimo wniesienia sprzeciwu. Obowiązek przedstawienia w ww. postępowaniach zaświadczenia, organ budowlany nakłada postanowieniem.
W przypadku postępowania wymienionego w pkt. 1, na przedstawienie zaświadczenia organ stosuje termin instrukcyjny. Termin taki może być przedłużony na wniosek inwestora.
W przypadku złożenia wniosku o legalizację organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze  postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych, w tym wymaganych zaświadczeń w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.

Wydanie postanowienia o nałożeniu obowiązków.
Jeżeli organ nie stwierdzi przeszkód dla legalizacji obiektu, wydaje postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązków. Obowiązki te polegają na ewentualnym wstrzymaniu robót oraz dostarczeniu przez inwestora zaświadczenia organu planistycznego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
O wydanie takiej decyzji inwestor może starać się jedynie na podstawie postanowienia wydanego przez organ. Zaświadczenie przedstawia parametry planu, aktualne na dzień wydania zaświadczenia.
Jeżeli nie ma dla obszaru inwestycji ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestor zobowiązany jest przedłożyć ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku wystąpienia przez inwestora o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, istnieje możliwość zawieszenia postępowania legalizacyjnego do czasu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie lokalizacji.
O właściwości miejscowej organu decyduje położenie nieruchomości, na której znajduje się legalizowany obiekt.

Badanie wniosku.
Organ ustala zgodność budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poprawność formalną wniosku oraz kwestię uiszczenia opłaty od wniosku.

Wydanie zaświadczenia.
Organ rozstrzyga wniosek poprzez wydanie zaświadczenia, jeżeli budowa jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie doręczane jest przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zgodnie z przepisami ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.

Wydanie postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
Organ wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia w przypadku, gdy legalizowana budowa nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postanowienie doręczane jest przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu zgodnie z przepisami ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.