Procedura orientacyjna wyboru właściwego trybu realizacji budowy - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura orientacyjna wyboru właściwego trybu realizacji budowy

Nazwa procedury:

Procedura orientacyjna wyboru właściwego trybu realizacji budowy.

A.TRYB OGÓLNY

ORGAN:

Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta (wyjątki od tej zasady ogólnej przewiduje art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [2] prawo budowlane).

INFRASTRUKTURA:

dotyczy całego katalogu infrastruktury telekomunikacyjnej.

AKTY PRAWNE:

 • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
 • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
 • [3] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068),
 • [4] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej również "ustawa środowiskowa") (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),
 • [5] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539).

OPIS PROCEDURY:

Artykuł 29 ustawy [2] prawo budowlane, zawiera katalog budów oraz robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Katalog ten stanowi listę wyjątków od zasady ogólnej opisanej poprzez art. 28 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, zgodnie, z którą istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Katalog ten, ma charakter zamknięty, w związku z czym nie może być interpretowany rozszerzająco.

Ustalenie, czy inwestycja określona została w art. 29 ustawy prawo budowlane.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 29 ustawy [1] prawo budowlane, zwolnienie od uzyskania pozwolenia na budowę, w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, dotyczy:
1. budowy:

 • wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych - art. 29 ust. 1 pkt. 7 ustawy [1] prawo budowlane,
 • sieci telekomunikacyjnych - art. 29 ust. 1 pkt. 19a ustawy [1] prawo budowlane,
 • przyłączy telekomunikacyjnych - art. 29 ust. 1 pkt. 20 ustawy [1] prawo budowlane,
 • telekomunikacyjnych linii kablowych - art. 29 ust. 1 pkt. 20a ustawy prawo budowlane,
 • kanalizacji kablowej - art. 29 ust. 1 pkt. 20b ustawy [1] prawo budowlane,
 • instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz użytkowanego budynku - art. 29 ust. 1 pkt. 27 ustawy [1] prawo budowlane,

2. wykonanie robót budowlanych polegających na:

 • remoncie obiektów budowlanych - art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy [1] prawo budowlane,
 • przebudowie wszystkich obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę- art. 29 ust. 2 pkt. 1a ustawy [1] prawo budowlane,
 • budowie kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt. 15 a ustawy [3] o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi - art. 29 ust. 2 pkt. 12a ustawy [1] prawo budowlane,
 • instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych - art. 29 ust. 2 pkt. 15 ustawy [1] prawo budowlane.

Ustalenie, czy inwestycja wymaga zgłoszenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy [1] prawo budowlane, przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest dokonać zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej:

 • budowy i przebudowy sieci telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy [1] prawo budowlane,
 • budowy i przebudowy kanalizacji kablowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20b ustawy [1] prawo budowlane,
 • budowy przyłącza telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy [1] prawo budowlane (wskazać należy, że tego typu budowy możemy wykonywać zarówno po uprzednim zgłoszeniu, bez zgłoszenia jak i na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, np. w sytuacji gdy realizujemy budynek łącznie z przyłączami),
 • wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych o wysokości powyżej 3m, na obiektach budowlanych,
 • wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [1] prawo budowlane, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
 • wykonywania remontu dotyczącego budowli, których budowa wymaga pozwolenia na budowę - art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy [1] prawo budowlane.

Tym samym przedsiębiorca telekomunikacyjny nie jest zobligowany do dokonywania zgłoszeń:

 • wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych o wysokości do 3 m na obiektach budowlanych,
 • budowy i przebudowy przyłączy (zobacz uwagi powyżej),
 • budowy i przebudowy linii kablowych,
 • budowy i przebudowy instalacji wewnątrzbudynkowych (o ile nie prowadzą do zmiany sposobu ich użytkowania),
 • remontu infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że infrastruktura taka nie jest budowlą wybudowaną po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Ustalenie, czy istnieje obowiązek pozyskania pozwolenia na budowę./ Ewentualnie decyzja przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, czy pozyskać pozwolenie na budowę fakultatywnie.

Wskazać należy, że pomimo bardzo szerokiego katalogu wyłączeń z obowiązku pozyskania pozwolenia na budowę, dla szeregu procesów inwestycyjnych w infrastrukturę telekomunikacyjną uzyskanie takiej decyzji będzie nieodzowne. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany będzie uzyskać pozwolenie na budowę w następujących przypadkach:

 • realizacji budów, które nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w przepisie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [1] prawo budowlane,
 • wszelkich przedsięwzięć, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy [4] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • wykonywania infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy prawo budowlane, przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, działając w oparciu o art. 30 ust. 1a ustawy [1] prawo budowlane, może również fakultatywnie wystąpić o pozwolenie na budowę dla inwestycji, która możliwa jest do przeprowadzenia na zasadach zgłoszenia. Zgodnie z wyjaśnieniem Komentarza do art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego w: Prawo budowlane z komentarzem pod red. Z.Niewiadomskiego, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015, str.357 cyt: „Zasadniczy walor tej regulacji polega na tym, że inwestorowi pozostawiono możliwość wyboru, czy w odniesieniu do budów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dokona ich zgłoszenia, czy też jednak wystąpi z wnioskiem o wydanie w tym zakresie decyzji o pozwoleniu na budowę. Z różnych bowiem względów niektórzy inwestorzy preferują procedowanie na zasadach ogólnych, tj. wolą wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę w myśl art. 28 ust. 1 PrBud, zamiast dokonywać zgłoszenia w trybie art. 30 PrBud.”
Zgłoszenie robót budowlanych, tak jak wniosek o pozwolenie na budowę, należy złożyć w starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), w odpowiednim wydziale architektoniczno-budowlanym. Wyjątki od powyższej zasady przewiduje rozporządzenie [5] Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

B.TRYB SZCZEGÓLNY DOTYCZĄCY REGIONALNYCH SIECI SZEROKOPASMOWYCH

ORGAN:

wojewoda.

INFRASTRUKTURA:

dotyczy całego katalogu infrastruktury telekomunikacyjnej.

AKTY PRAWNE:

 • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
 • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
 • [3] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068),
 • [4] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej również "ustawa środowiskowa") (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),
 • [5] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2062),
 • [6] ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 113),
 • [7] ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1834).

OPIS PROCEDURY:

 • Aby inwestor mógł skorzystać z trybu szczególnego muszą być spełnione łącznie trzy warunki:
  (1) wniosek dotyczy sieci szerokopasmowej lub infrastruktury telekomunikacyjnej,
  (2) inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność telekomunikacyjną (podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy [5] o wspieraniu rozwoju usługi i sieci telekomunikacyjnych tj. porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie komunalne, spółka kapitałowa lub spółdzielnia z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorca w rozumieniu ustawy [6] o koncesji na roboty budowlane lub usługi, albo partner prywatny w rozumieniu ustawy [7] o partnerstwie publiczno-prywatnym - dalej podmioty te określane będą łącznie „jednostka samorządu terytorialnego”,
  (3) inwestycja realizowana jest w ramach programów operacyjnych.
 • W przypadku inwestycji dotyczących regionalnych sieci szerokopasmowych inwestor może stosować również zgłoszenia, bądź wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę w trybie art. 60 ustawy [5] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zgłoszenie robót budowlanych tak jak wniosek o pozwolenie na budowę należy przedłożyć właściwemu miejscowo wojewodzie.
 • Ustawodawca przyznał jednostce samorządu terytorialnego wykonującej działalność telekomunikacyjną i realizującej regionalną sieć szerokopasmową w ramach programów operacyjnych, możliwość wyboru trybu realizacji inwestycji (w trybie ogólnym na podstawie ustawy [2] prawo budowlane, bądź szczególnym na podstawie ustawy [2] prawo budowlane zastrzeżeniem przepisu art. 60 ustawy [5] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). Przyjąć należy, że wybór następuje poprzez zgłoszenie wniosku w odpowiednim trybie. Organ rozpatrujący wniosek jest związany wyborem trybu dokonanym przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. trybem o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę wydawanego przez wojewodę) bądź trybem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę wdanego przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu).
 • Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę albo przyjmuje zgłoszenie regionalnej sieci szerokopasmowej, w zależności od zakresu określonego we wniosku albo zgłoszeniu inwestora, dla całej lub dla części inwestycji, w szczególności dla poszczególnych odcinków sieci lub linii, położonych na obszarze województwa.
  Artykuł 29 ustawy [1] prawo budowlane, zawiera katalog budów oraz robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Katalog ten stanowi listę wyjątków od zasady ogólnej opisanej poprzez art. 28 ust. 1 ustawy [1] prawo budowlane, zgodnie, z którą istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Katalog ten, ma charakter zamknięty, w związku z czym nie może być interpretowany rozszerzająco.

Ustalenie, czy inwestycja określona została w art. 29 ustawy prawo budowlane.

Opis jak w trybie ogólnym.

Ustalenie, czy inwestycja wymaga zgłoszenia.

Opis, jak w trybie ogólnym.

Ustalenie, czy istnieje obowiązek pozyskania pozwolenia na budowę. / Ewentualnie decyzja jednostki samorządu terytorialnego, czy pozyskać pozwolenie na budowę fakultatywnie.

Opis, jak w trybie ogólnym.