Procedura merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nazwa procedury:

Procedura merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

ORGAN:

Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta (wyjątki od tej zasady ogólnej przewiduje art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [2] prawo budowlane). W przypadku, w którym wniosek o udzielenie pozwolenia budowlanego dotyczy regionalnych sieci szerokopasmowych, organem pierwszej instancji będzie wojewoda.

INFRASTRUKTURA:

Najczęstsze przypadki realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wymagającej pozwolenia na budowę to:

 • realizacja infrastruktury, dla której nie przewidziano wyłączeń w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [2] prawo budowlane (np. maszt telekomunikacyjny wolnostojący bądź wieża telekomunikacyjna wolnostojąca),
 • realizacja infrastruktury, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście kanalizacji przez obszar Natura 2000),
 • realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • wykonywanie infrastruktury telekomunikacyjnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:

 • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
 • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
 • [3] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej również "ustawa środowiskowa") (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2081),
 • [4] ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 443),
 • [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.z 2016 r. poz. 1493).

OPŁATY:

Procedura może wymagać uiszczenia opłaty.

OPIS PROCEDURY:

Celem przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, jest ocena zamierzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego inwestorem, pod kątem jej zgodności z prawem, jeszcze przed rozpoczęciem jej realizacji.
Przepis art. 35 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, nakłada na organ obowiązek, aby przed wydaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, dokonał zbadania kompletności projektu budowlanego, zgodności projektu budowlanego z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy, a także zgodności projektu zagospodarowania terenu z innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
Przypomnieć należy, że na kompletność wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego składa się m.in.:

 • dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a dodatkowo
 • opinie, pozwolenia i uzgodnienia.

Na organach wydających pozwolenie na budowę, ciąży obowiązek wykazania, że spełnione zostały przez inwestora wymogi określone w art. 32 i 33 ustawy [2] prawo budowlane. Stosownie do zasad zawartych w art. 6-8 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji obowiązane są działać w taki sposób, by zostały wyjaśnione okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy.
Wydana decyzja administracyjna, posiadać powinna elementy określone poprzez art. 36 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane oraz art. 107 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.

Ocena merytoryczna wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o udzielenie pozwolenia budowlanego.

Przedsiębiorca składając wniosek o pozwolenie na budowę, posługuje się wzorem wniosku określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia [5] Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
Badanie formalne wniosku, opisane zostało szczegółowo w odrębnej procedurze. W tym miejscu przypomnieć należy, że przepis art. 33 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane, wymienia dalsze wymogi odnośnie dokumentów, jakie muszą być złożone łącznie z wnioskiem, natomiast przepis art. 34 ust. 1 -3 b ustawy [2] prawo budowlane, określa wymogi, jakie winien spełniać projekt budowlany.
Organ administracyjny przechodząc do badania merytorycznego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, w pierwszej kolejności weryfikuje przesłankę negatywną określoną w art. 35 ust. 5 ustawy [2] prawo budowlane, która mówi, że właściwy organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki. Zatem rozbiórka takiego obiektu budowlanego, musi być wykonana przed realizacją infrastruktury telekomunikacyjnej, objętej pozwoleniem na budowę.
Przepis art. 35 ustawy [2] prawo budowlane określa zakres sprawdzenia rozwiązań projektu budowlanego, jakiego dokonać musi organ architektoniczno-budowlany, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ sprawdza:

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy [3] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile zachodziła potrzeba wydania takiej decyzji,
 • zgodność projektu zagospodarowania działki (ewentualnie terenu inwestycji) z przepisami prawa, a w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi – wskazać należy, że zgodność samego projektu architektoniczno-budowlanego podlega ocenie zgodnie z art. 20 ustawy [2] prawo budowlane (obowiązkiem projektanta jest zapewnić zgodność projektu z przepisami techniczno-budowlanymi),
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych w świetle art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy [2] prawo budowlane: opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, a także informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • czy projekt sporządziła osoba, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy [2] prawo budowlane (wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego).
 • w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane, czy osoba sprawdzająca projekt, posiada stosowne uprawnienia budowlane w danej specjalności i legitymuje się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
  Ewentualne braki lub niezgodności w projekcie budowlanym, stanowią wady materialne wniosku o udzielenie pozwolenia budowlanego, a sposób ich usunięcia określa przepis art. 35 ust. 3 ustawy [2] prawo budowlane. Organ architektoniczno-budowlany wydaje postanowienie, w którym nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin na ich usunięcie.
  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu, a co się z tym wiąże – także odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Ustalenie przez organ spełniania wymagań wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Organ architektoniczno-budowlany sprawdza wymagania, opisane w art. 34 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane (wymagania wobec projektu budowlanego) oraz art. 32 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane (wymagania wobec inwestora). Spełnienie opisanych wymagań powoduje, że organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ustalenie przez organ braku spełniania wymagań wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

W przypadku stwierdzenia przez organ, że wymagania wniosku przedsiębiorcy telekomunikacyjnego nie zostały spełnione, organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy [2] prawo budowlane, zatwierdzenie projektu budowlanego ma miejsce w decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest jednak możliwość wydania poprzedzającej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy [2] prawo budowlane.
Stosownie do postanowień art. 35 ust. 4-5 ustawy [2] prawo budowlane, w przypadku spełnienia wszystkich wymagań organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ustalenie treści decyzji zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy prawo budowlane.

Organ administracyjny, zaopatruje decyzję w następujące elementy określone art. 107 § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego:
1) wskazanie organu administracji publicznej wydającego decyzję,
2) datę wydania decyzji,
3) oznaczenie strony lub stron decyzji,
4) powołanie podstawy prawnej decyzji,
5) rozstrzygnięcie dotyczące przedmiotu decyzji,
6) uzasadnienie faktyczne oraz podstawę prawną,
7) pouczenie dotyczące trybu odwołania od decyzji,
8) podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji lub jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
9) pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub powództwa do sądu powszechnego.
Przepis art. 36 ustawy [2] prawo budowlane, upoważnia organ do zamieszczenia dodatkowych elementów decyzji, tj.:
1) szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
2) czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
3) terminu rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych,
4) szczegółowych wymagań, dotyczących nadzoru na budowie,
5) informacji o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55 ustawy [2] prawo budowlane, określających warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
Wprowadzenie opisanych powyżej dodatkowych warunków, uzależnione jest ochroną ważnych interesów społecznych, bądź podmiotów trzecich, tj.: ochroną zdrowia i życia, ochroną środowiska, ochroną zabytków, ochroną mienia.

Sporządzenie uzasadnienia decyzji oraz podpisanie decyzji.

Obligatoryjnym składnikiem decyzji powinno być uzasadnienie, zarówno w sferze faktów, jak i prawa, co wynika z treści art. 107 ust. 3 ustawy [2] prawo budowlane.
Decyzja winna być również opatrzona podpisem osoby uprawnionej, tj. bądź sprawującej funkcję organu, bądź przez pracownika upoważnionego przez tą osobę, do wydawania decyzji.

Doręczenie decyzji.

Organ zobowiązany jest doręczyć decyzję przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, będącemu inwestorem oraz innym stronom postępowania. Doręczenie odpisu decyzji, w sprawie następuje zgodnie z przepisami działu I rozdziału 8 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego - w trybie art. 39 ww. ustawy to jest przez pocztę, przez pracowników organu lub przez inne upoważnione osoby lub organy za pokwitowaniem bądź przez zastępcze formy doręczenia z uwzględnieniem stosownych domniemań w tym zakresie (zob.: art. 43 i 44 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego oraz procedurę dotyczącą doręczania pism w postępowaniu administracyjnym).
Przedsiębiorca telekomunikacyjny, może rozpocząć realizację inwestycji jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę ( zgodnie z ustawą [4] o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, decyzja nie musi posiadać cech ostateczności, aby umożliwić rozpoczęcie budowy, oczywiście ryzyko takiego działania obciąża przedsiębiorcę telekomunikacyjnego).
W przypadku uzyskania decyzji negatywnej, nie ma przeszkód do ponownego złożenia wniosku wolnego od wad, celem uzyskania pozwolenia budowlanego.