Procedura merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej.

Nazwa procedury:
Procedura merytoryczna kontrola wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej.


ORGAN: Postępowanie toczy się przed wojewodą.

INFRASTRUKTURA: Najczęstsze przypadki realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wymagającej pozwolenia na budowę to:
- realizacja infrastruktury, dla której nie przewidziano wyłączeń w art. 29 ust. 1 - 4 ustawy [2] Prawo budowlane (np. maszt telekomunikacyjny wolnostojący, bądź wieża telekomunikacyjna wolnostojąca),
- realizacja infrastruktury, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście kanalizacji przez obszar Natura 2000),
- realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
- wykonywanie infrastruktury telekomunikacyjnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [3] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej również "ustawa środowiskowa") (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 283),
- [4] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [5] ustawa z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1528),

- [6] ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 711),
- [7] ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 443),
- [8] rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 r. poz. 1493).

OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

OPIS PROCEDURY:
Procedura udzielenia pozwolenia na budowę z gruntu ustawy [2] Prawo budowlane, w przypadku regionalnych sieci szerokopasmowych została zmodyfikowana przepisami ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Aby inwestor mógł skorzystać z trybu szczególnego, muszą być łącznie spełnione trzy warunki:
(1) wniosek dotyczy sieci szerokopasmowej lub infrastruktury telekomunikacyjnej,
(2) inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność telekomunikacyjną (podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tj.: porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie komunalne, spółka kapitałowa lub spółdzielnia z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorca w rozumieniu ustawy [5] o koncesji na roboty budowlane lub usługi, albo partner prywatny w rozumieniu ustawy [6] o partnerstwie publiczno-prywatnym, dalej podmioty te określane będą łącznie, jako „jednostka samorządu terytorialnego” lub „inwestor”,
(3) inwestycja realizowana jest w ramach programów operacyjnych.
Inwestor nie jest zobligowany, do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia budowlanego w ramach procedury budowy regionalnych sieci szerokopasmowych. Ustawodawca przyznał Inwestorowi możliwość wyboru trybu realizacji inwestycji. Przyjąć należy, że wybór następuje poprzez złożenie wniosku w odpowiednim trybie. Organ rozpatrujący wniosek jest związany wyborem trybu, dokonanym przez Inwestora, tj.: trybem o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę wydawanego przez wojewodę lub dokonaniem zgłoszenia do wojewody,) bądź trybem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej określonych w ustawie [2] - Prawo budowlane).
Celem przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, jest ocena zamierzenia inwestora, pod kątem zgodności z prawem, jeszcze przed rozpoczęciem realizacji.
Przepis art. 35 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, nakłada na organ obowiązek, aby przed wydaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, dokonał zbadania kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej z innymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Dodatkowo organ bada fakultatywne elementy wniosku, które mogą być w nim zawarte, określone przepisem art. 60 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Przypomnieć należy, że na kompletność wniosku inwestora składa się m.in.: dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z wymogami prawa budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a dodatkowo opinie, pozwolenia i uzgodnienia.
Na organach wydających decyzję o pozwoleniu na budowę, ciąży obowiązek wykazania, że spełnione zostały przez inwestora wymogi, określone w art. 32 i 33 ustawy [2] - Prawo budowlane. Stosownie do zasad zawartych w art. 6-8 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji obowiązane są działać w taki sposób, aby zostały wyjaśnione istotne dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności.
Wydana decyzja administracyjna posiadać powinna elementy, określone poprzez art. 36 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane oraz art. 107 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.

Ocena merytoryczna wniosku inwestora o udzielenie pozwolenia budowlanego regionalnych sieci szerokopasmowych.
Inwestor przedkładając wniosek o pozwolenie na budowę, posługuje się wzorem wniosku określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia [8] Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
W art. 60 ust. 3 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawodawca przewidział dodatkowe elementy wniosku, do których należą:
(1) obowiązek rozbiórki za uprzednią zgodą właściciela wyrażoną w formie pisemnej, istniejących obiektów budowlanych oraz określenie jej terminu;
(2) obowiązek dokonania przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu;
(3) określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 1 i 2, lub innych niezbędnych do wykonania regionalnej sieci szerokopasmowej.
Badanie formalne wniosku opisano szczegółowo w odrębnej procedurze. W tym miejscu przypomnieć należy, że przepis art. 33 ust. 2 ustawy [2] - Prawo budowlane, wymienia dalsze wymogi odnośnie dokumentów, jakie muszą być złożone łącznie z wnioskiem, natomiast przepis art. 34 ust. 1 -3 d ustawy [2] - Prawo budowlane, określa wymogi, jakie winien spełniać projekt budowlany.
Wojewoda przechodząc do badania merytorycznego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, w pierwszej kolejności weryfikuje przesłankę negatywną określoną w art. 35 ust. 5 ustawy [2] - Prawo budowlane, co oznacza, że obiekt objęty nakazem rozbiórki, istniejący na działce objętej wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę, musi być usunięty, przed realizacją infrastruktury telekomunikacyjnej objętej tym pozwoleniem na budowę.
Przepis art. 35 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, określa zakres sprawdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, jakiego dokonać musi wojewoda, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę regionalnych sieci szerokopasmowych.
Wojewoda sprawdza:
- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z wymaganiami decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. Wskazać jednak należy, że istnieje wątpliwość, czy organ również bada zgodność z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli jest taki plan. Wątpliwość taka rodzi się po lekturze przepisu art. 60 ust. 1 a ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który to przepis w ramach badania zgłoszeń wykonania robót regionalnej sieci szerokopasmowej, zwalnia organ z oceny zgodności zgłoszenia z postanowieniami planu miejscowego. Brakuje, więc przepisu jednoznacznie przesądzającego, że również w zakresie badania wniosku o udzielenie pozwolenia budowlanego, nie bada się zgodności takiego wniosku z ustaleniami planu miejscowego,
- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy [3] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile zachodziła potrzeba wydania takiej decyzji,
- zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu (terenu inwestycji) z przepisami prawa, a w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi – wskazać należy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane, obowiązkiem projektanta jest opracowanie projektu budowlanego  w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych  dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; ponadto zgodnie z art. 20 ust. 1aa ustawy [2] – Prawo budowlane, obowiązkiem projektanta jest zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki  lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
- kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym posiadanie wymaganych w świetle art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy [2] - Prawo budowlane: opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, a także informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy [2] -Prawo budowlane,
- czy projekt sporządziła osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy [2] Prawo budowlane (wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego),
-  w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – czy złożono oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a ustawy [2] - Prawo budowlane, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy [3] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy [2] Prawo budowlane, czy osoba sprawdzająca projekt, posiada stosowne uprawnienia budowlane w danej specjalności i legitymuje się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Ewentualne wady projektu stanowią wady materialne wniosku, a sposób ich usunięcia określa przepis art. 35 ust. 3 ustawy [2] Prawo budowlane. Wojewoda wydaje postanowienie, w którym nakazuje usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a co się z tym wiąże – także odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Ustalenie przez organ spełnienia wymagań wniosku.
Wojewoda sprawdza wymagania opisane w art. 34 ust. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane (wymagania wobec projektu budowlanego) oraz art. 32 ust. 4 ustawy [2] - Prawo budowlane (wymagania wobec inwestora). Spełnienie opisanych wymagań powoduje, że organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ustalenie przez organ braku spełnienia wymagań wniosku.
W przypadku stwierdzenia przez organ, że wymagania wniosku inwestora nie zostały spełnione, organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę.
Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy [2] Prawo budowlane, zatwierdzenie projektu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego ma miejsce w decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest jednak możliwość wydania poprzedzającej decyzji o zatwierdzeniu projektu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy [2] - Prawo budowlane.
Stosownie do postanowień art. 35 ust. 4-5 ustawy [2] - Prawo budowlane, w przypadku spełnienia wszystkich wymagań organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ustalenie treści decyzji zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy prawo budowlane.
Organ administracyjny zaopatruje decyzję w następujące elementy określone art. 107 § 1ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego:
1) wskazanie organu administracji publicznej wydającego decyzję,
2) datę wydania decyzji,
3) oznaczenie strony lub stron decyzji,
4) powołanie podstawy prawnej decyzji,
5) rozstrzygnięcie dotyczące przedmiotu decyzji,
6) uzasadnienie faktyczne oraz podstawę prawną,
7) pouczenie dotyczące trybu odwołania od decyzji,
8) podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji lub jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
9) pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub powództwa do sądu powszechnego.
Przepisy art. 36 ustawy [2] Prawo budowlane, oraz art. 60 ust. 3 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, upoważniają organ do zamieszczenia dodatkowych elementów decyzji, tj.:
1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3) obowiązek rozbiórki, za uprzednią zgodą właściciela wyrażoną w formie pisemnej, istniejących obiektów budowlanych oraz określenie jej terminu;
4) obowiązek dokonania przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu;
5) określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 3 i 4, lub innych niezbędnych do wykonania regionalnej sieci szerokopasmowej.
6) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
7) informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55 ustawy [2] Prawo budowlane.
Wprowadzenie opisanych powyżej dodatkowych warunków, uzależnione jest ochroną ważnych interesów społecznych, bądź podmiotów trzecich, tj.: ochroną zdrowia i życia, ochroną środowiska, ochroną zabytków, ochroną mienia.

Sporządzenie uzasadnienia decyzji oraz podpisanie decyzji.
Obligatoryjnym składnikiem decyzji powinno być uzasadnienie, zarówno w sferze faktów, jak i prawa, co wynika z treści art. 107 ust. 3 ustawy [2] Prawo budowlane.
Decyzja winna być również opatrzona podpisem osoby uprawnionej, tj. bądź sprawującej funkcję organu, bądź przez pracownika upoważnionego przez tą osobę, do wydawania decyzji.

Doręczenie decyzji.
Do doręczeń stosuje się przepis art. 60 ust. 5 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Opis modelu doręczeń zawarty jest w odrębnej procedurze.
Inwestor może rozpocząć realizację inwestycji jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (zgodnie z ustawą [7] o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, decyzja nie musi posiadać cech ostateczności, aby umożliwić rozpoczęcie budowy, oczywiście ryzyko takiego działania obciąża inwestora).
W przypadku uzyskania decyzji negatywnej, nie ma przeszkód do ponownego złożenia wniosku wolnego od wad, celem uzyskania pozwolenia budowlanego.