Procedura geodezyjnego wyznaczenia (wytyczenia) infrastruktury telekomunikacyjnej w terenie. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura geodezyjnego wyznaczenia (wytyczenia) infrastruktury telekomunikacyjnej w terenie.

Nazwa procedury:
Procedura geodezyjnego wyznaczenia (wytyczenia) infrastruktury telekomunikacyjnej w terenie.

ORGAN: nie dotyczy.

INFRASTRUKTURA: Maszty i wieże telekomunikacyjne wolnostojące, telekomunikacyjne linie kablowe, kanalizacja kablowa i przyłącze telekomunikacyjne z wyłączeniem sytuacji, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej (art. 43 ust. 1a ustawy [1] - Prawo budowlane).

AKTY PRAWNE:

- [1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [2] ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),
- [3] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [4] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 roku  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429).

OPŁATA: Nie dotyczy.

OPIS PROCEDURY:
Katalog czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa został określony w art. 2 ust. 2a ustawy [2] Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić na zasadach określonych w art. 12 ustawy [2] Prawo geodezyjne i kartograficzne, do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3 tejże ustawy [2], prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Należy zauważyć, że ustawodawca zwolnił z obowiązku zgłoszenia, prace geodezyjne polegające na wytyczeniu sieci uzbrojenia terenu.
Artykuł 27 ust. 1 ustawy [2] prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi z kolei, że sieć uzbrojenia terenu podlega ewidencji, obejmującej informacje o projektowanych, znajdujących  się w trakcie budowy oraz istniejących sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach technicznych, a także o podmiotach, które władają tymi sieciami. Ponadto trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 1 ustawy [2] Prawo geodezyjne i kartograficzne, to ustawa ta reguluje m.in. sprawy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych (art. 1 pkt 3) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci (art. 1 pkt. 8).
Zgodnie zaś z art. 43 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 10 (kanalizacja kablowa), 23 lit. f (przyłącze telekomunikacyjne) oraz ust. 2 pkt. 17 (telekomunikacyjna linia kablowa) ustawy [1] - Prawo budowlane, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, nie podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy [1] - Prawo budowlane, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce, co przyłącze lub na działce do niej przyległej.
W art. 43 ust. 2 ustawy [1] - Prawo budowlane, ustawodawca wskazał, że właściwy organ może nałożyć obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia (zobacz także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 07.10.2014r. sygn. II SA/Wr 441/14).
Prace geodezyjne polegające na wytyczeniu (wyznaczeniu) obiektów budowlanych, stanowią integralną część procesu inwestycyjnego.
Realizacja obowiązku wykonania prac geodezyjnych, winna znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie wytyczenia obiektu, jest zarówno kierownik budowy jak i inwestor.

Zainicjowanie procesu budowy.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, przy czym zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, w zakres prac przygotowawczych wchodzi m.in. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie.

Ustalenie czy obiekt podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie z mocy prawa.
Wytyczeniu geodezyjnemu zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane, podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę (np. maszty i wieże telekomunikacyjne wolnostojące), ale także obiekty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ust. 1 - pkt 10, 23 lit. f oraz ust. 2 pkt. 17 ustawy [1] - Prawo budowlane, np. telekomunikacyjne linie kablowe, kanalizacja kablowa oraz przyłącze telekomunikacyjne, z wyłączeniem sytuacji, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej (art. 43 ust. 1a ustawy [1] - Prawo budowlane).

Brak obowiązku wykonania wytyczenia w terenie.
W przypadku, w którym obowiązek wyznaczenia obiektu w terenie nie wynika z mocy prawa, ani z nałożonej decyzji, inwestor nie ma obowiązku przeprowadzenia geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie.

Ustalenie czy obowiązek wytyczenia został nałożony przez organ administracyjny.
W przypadku infrastruktury telekomunikacyjnej, nawet wykonywanej w ramach zgłoszenia budowlanego, lub bez zgłoszenia, obowiązek geodezyjnego wyznaczenia (wytyczenia), a także wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wynika z art. 43 ust. 1 ustawy [1] - Prawo budowlane. Wyjątkiem, jest brak obowiązku wytyczenia przyłącza telekomunikacyjnego, w przypadku jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej (art. 43 ust. 1a ustawy [1] -  Prawo budowlane) oraz brak obowiązku geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Należy zwrócić jednak uwagę, że obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej może zostać nałożony fakultatywnie przez organ architektoniczno-budowlany, także w stosunku do innych obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie.
Zapewnienie obowiązku wytyczenia w terenie należy zgodnie z art. 43 ust. 1b ustawy [1] - Prawo budowlane, do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do inwestora.
Geodezyjne tyczenie obiektów budowlanych w terenie, służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, planem zagospodarowania działki (w przypadku realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej na zgłoszenie) lub planem sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby budowy przyłączy, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i projektowanych (w tym innych sieci uzbrojenia terenu) oraz względem granic nieruchomości. Czynności te prowadzi geodeta posiadający odpowiedni zakres uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju [4] w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Geodeta potwierdza wykonanie powyższych prac wpisem w dzienniku budowy. Do dziennika budowy dołącza się także oryginał wykonanego przez geodetę szkicu tyczenia.