Procedura geodezyjnego wyznaczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w terenie. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura geodezyjnego wyznaczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w terenie.

Nazwa procedury:

Procedura geodezyjnego wyznaczenia infrastruktury telekomunikacyjnej w terenie.

ORGAN:

nie dotyczy.

INFRASTRUKTURA:

Maszty i wieże telekomunikacyjne wolnostojące, sieć telekomunikacyjna, telekomunikacyjne linie kablowe, kanalizacja kablowa i przyłącze telekomunikacyjne z wyłączeniem sytuacji, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej (art. 43 ust. 1a ustawy [1] ustawy prawo budowlane).

AKTY PRAWNE:

  • [1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
  • [2] ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101),
  • [3] rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

OPIS PROCEDURY:

Katalog przypadków, w których sporządza się dokumentację geodezyjną został określony art. 12 ustawy [2] prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których mowa w art. 40 ust. 3 tejże ustawy [2], prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Artykuł 27 ust. 1 ustawy [2] prawo geodezyjne i kartograficzne stanowi z kolei, że sieć uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji. Ponadto trzeba podkreślić, że zgodnie z art. 1 ustawy [2] prawo geodezyjne i kartograficzne, to ustawa reguluje m.in. sprawy dotyczące geodezji i kartografii (art. 1 pkt 1) oraz inwentaryzacji i ewidencji sieci uzbrojenia terenu (art. 1 pkt. 8).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy [1] prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a-20b ustawy [1] prawo budowlane, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
Obowiązkowi geodezyjnego wyznaczenia, nie podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 ustawy [1] prawo budowlane, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce, co przyłącze lub na działce do niej przyległej.
W art. 43 ust. 2 ustawy [1] prawo budowlane, ustawodawca wskazał, że właściwy organ może nałożyć obowiązek geodezyjnego wyznaczenia w terenie i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, również w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia (zobacz także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 07.10.2014r. sygn. II SA/Wr 441/14).
Prace geodezyjne polegające na wytyczeniu (wyznaczeniu) obiektów budowlanych, stanowią integralną część procesu inwestycyjnego.
Realizacja obowiązku wykonania prac geodezyjnych winna znaleźć odzwierciedlenie w dzienniku budowy. Podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie wytyczenia obiektu jest zarówno kierownik budowy jak i inwestor.

Zainicjowanie procesu budowy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy [1] prawo budowlane, rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, przy czym zgodnie z art. 41 ust. 2 tej ustawy [1], w zakres prac przygotowawczych wchodzi m.in. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie.

Ustalenie czy obiekt podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie z mocy prawa.

Wytyczeniu geodezyjnemu zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy [1] prawo budowlane, podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę (np. maszty i wieże telekomunikacyjne wolnostojące), ale także obiekty zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a–20b ustawy [1] prawo budowlane, np. sieci telekomunikacyjne, linie kablowe, kanalizacja kablowa i przyłącze telekomunikacyjne, z wyłączeniem sytuacji, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej (art. 43 ust. 1a ustawy [1] ustawy prawo budowlane).

Brak obowiązku wykonania wytyczenia w terenie.

W przypadku, w którym obowiązek wyznaczenia obiektu w terenie nie wynika z mocy prawa, ani z nałożonej decyzji, inwestor nie ma obowiązku przeprowadzenia geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie.

Ustalenie czy obowiązek wytyczenia został nałożony przez organ administracyjny.

W przypadku infrastruktury telekomunikacyjnej, nawet wykonywanej w ramach zgłoszenia budowlanego, obowiązek geodezyjnego wyznaczenia (wytyczenia), a także wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wynika z art. 43 ust. 1 ustawy [1] prawo budowlane. Jedynym praktycznie wyjątkiem, jest brak obowiązku wytyczenia przyłącza telekomunikacyjnego, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej (art. 43 ust. 1a ustawy [1] ustawy prawo budowlane). Należy zwrócić jednak uwagę, że obowiązek geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej może zostać nałożony fakultatywnie przez organ architektoniczno-budowlany, także w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia.

Wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie.

Zapewnienie obowiązku wytyczenia w terenie należy zgodnie z art. 43 ust. 1b ustawy [1] prawo budowlane, do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do inwestora.
Geodezyjne tyczenie obiektów budowlanych w terenie, służy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym, planem zagospodarowania działki (w przypadku realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej na zgłoszenie) lub planem sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby budowy przyłączy, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w projekcie położenia wyznaczanych obiektów względem obiektów istniejących i projektowanych (w tym innych sieci uzbrojenia terenu) oraz względem granic nieruchomości. Czynności te prowadzi geodeta posiadający odpowiedni zakres uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa [3] w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
Geodeta potwierdza wykonanie powyższych prac wpisem w dzienniku budowy. Do dziennika budowy dołącza się także oryginał wykonanego przez geodetę szkicu tyczenia.