Procedura badania zgłoszenia zamierzenia budowlanego dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura badania zgłoszenia zamierzenia budowlanego dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej.

Nazwa procedury:

Procedura badania zgłoszenia zamierzenia budowlanego dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej.

ORGAN:

Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta (wyjątki od tej zasady ogólnej przewiduje art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [2] prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze w postaci rozporządzenia Rady Ministrów [6] w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539).

INFRASTRUKTURA:

 • budowa i przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
 • budowa i przebudowa kanalizacji kablowej,
 • budowa przyłącza (wskazać należy, że tego typu budowy możemy wykonywać zarówno po uprzednim zgłoszeniu, bez zgłoszenia jak i na podstawie decyzji o udzieleniu pozwolenia budowlanego np. w sytuacji gdy realizujemy budynek łącznie z przyłączami),
 • wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych o wysokości powyżej 3 m,
 • wykonywania robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy [2] prawo budowlane, na obszarze wpisanym do rejestru zabytków
 • wykonywanie remontu dotyczącego budowli (np. maszt lub wieża telekomunikacyjna), których budowa wymaga pozwolenia na budowę - art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy [1] prawo budowlane.

AKTY PRAWNE:

 • [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
 • [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202),
 • [3] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068),
 • [4] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2067),
 • [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493),
 • [6] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539).

OPŁATY:

Procedura może wymagać uiszczenia opłaty.

OPIS PROCEDURY:

Zgłoszenie robót budowlanych, tak jak wniosek o pozwolenie na budowę przedsiębiorca telekomunikacyjny składa w starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), w odpowiednim wydziale architektoniczno-budowlanym. Zgłoszenia robót budowlanych dotyczących regionalnych sieci szerokopasmowych opisane są odrębną procedurą.
Celem postępowania po złożeniu przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgłoszenia, jest ustalenie czy przedstawiona w zgłoszeniu budowa, bądź roboty budowlane są zgodne z prawem i tym samym czy można je przeprowadzić.

Zestawienie dokumentacji planowanej inwestycji z przepisami technicznymi.

Badanie zgłoszenia zamierzenia budowlanego, ma zasadniczo na celu zestawienie dokumentacji przedstawionej przez inwestora z przepisami prawa budowlanego, w tym technicznymi celem oceny, czy planowana inwestycja jest zgodna z prawem.
Każdorazowo to właściwość danej konkretnej inwestycji telekomunikacyjnej uzasadniać będzie, jakiego rodzaju dokumenty przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest przedstawić łącznie ze zgłoszeniem, bądź do przedstawienia których, zostanie zawezwany przez organ architektoniczno-budowlany.

Badanie wymogów formalnych.

Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych, złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wniosku.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wniosek winien być również podpisany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [1] kodeksu postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [1] kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:

 • wskazanie wnioskodawcy i jego adresu,
 • żądanie wnioskodawcy oraz
 • czynić zadość innym wymaganiom określonych przepisami prawa i opisanym w procedurze.

Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Sprawdzenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Tytuł prawny do nieruchomości, został określony w art. 3 pkt 11 ustawy [2] prawo budowlane, w ramach definicji: "prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane". Zgodnie z w/w przepisem, sformułowaniem tym objęto tytuł prawny wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę lub przy zgłoszeniu zamiaru wykonywania budowy albo robót budowlanych, ustawodawca nie wymaga udokumentowania posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez inwestora, lecz wprowadza obowiązek przedłożenia tzw. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] prawo budowlane).
Oświadczenie przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest przedłożyć według wzoru określonego Rozporządzeniem [5] Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
Wskazać również należy, że surogatem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jest decyzja zarządcy drogi wydana w trybie art. 39 ustawy [3] o drogach publicznych.

Porównanie określonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rodzaju, zakresu i sposobu wykonania inwestycji z podstawą zwolnienia z art. 29 ustawy prawo budowlane.

Obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jest zarówno nadanie zamierzeniu dokładnej nazwy, jak i opisanie zamierzenia w taki sposób, by możliwe było łatwe przypisanie zamierzenia do podstawy zwolnienia od obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego, płynącego z art. 29 ustawy [2] prawo budowlane.

Badanie załączonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego szkiców i rysunków.

Ustawa [2] prawo budowlane, nie precyzuje szczegółowych wymagań dotyczących szkiców i rysunków, jakie przedsiębiorca telekomunikacyjny, będący inwestorem ma załączyć do zgłoszenia. Ustawodawca w przepisie art. 30 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane, stawia wymóg by były „odpowiednie” oraz by były dołączone w zależności od potrzeb.
Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby szkice i rysunki wykonane były przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, nie muszą również odpowiadać szczegółowości wymaganej dla projektu budowlanego. Szczegółowość jednak szkiców i rysunków musi stwarzać możliwość weryfikacji przez organ, czy zamierzenie faktycznie uprawnia do skorzystania przez inwestora z trybu zgłoszenia.
Dla przykładu, zgłoszenie w trybie art. 29 ust. 2 pkt. 15 ustawy [2] prawo budowlane, polegające na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych na obiektach budowlanych, winno przedstawiać sposób połączenia konstrukcji wsporczej z obiektem budowlanym, w celu oceny, czy takie połączenie nie wykracza poza zakres instalacji.

Badanie, czy załączono potrzebne: pozwolenia, uzgodnienia, opinie oraz czy inwestor przedstawił wymagane załączniki (art. 30 ust. 3 i 4 b ustawy prawo budowlane).

Realizacja inwestycji w trybie zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy albo robót budowlanych, wymagać może uzyskania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego pozwoleń, uzgodnień bądź opinii, które należy pozyskać przed przedłożeniem organowi zgłoszenia. Obowiązki pozyskania takich pozwoleń, uzgodnień bądź opinii wynikają z przepisów odrębnych.
Dla przykładu realizacja:

 • kanalizacji kablowej w pasie drogowym wymaga uprzedniego uzyskania decyzji lokalizacyjnej w trybie art. 39 ustawy [3] o drogach publicznych,
 • przyłączy telekomunikacyjnych wymaga załączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (art. 30 ust. 3 ustawy [2] prawo budowlane).
 • realizacja sieci telekomunikacyjnej wymaga od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego załączenia dokumentów, o których mowa w przepisie art. 33 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane (stosuje się niektóre wymagania dotyczące procedury uzyskania pozwolenia budowlanego, m.in.: obowiązek zgłoszenia całego zamierzenia, bądź takiej części, która może funkcjonować samodzielnie, przedłożenie sprawdzonego i zaopiniowanego projektu budowlanego w czterech egzemplarzach, przedłożenie opinii związanych z projektem, dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, dodatkowo w przypadku braku planu miejscowego przedsiębiorca telekomunikacyjny obowiązany jest uzyskać decyzję lokalizacyjną),
 • realizacja zgłoszeń na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (np. zabytkowy park) – wymaga załączenia pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego na postawie przepisów ustawy [4] o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wezwanie przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do uzupełnienia zgłoszenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5c ustawy [2] prawo budowlane, w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Jednakże powyższa procedura, określona w art. 30 ust. 5c ustawy [2] prawo budowlane, może mieć miejsce jedynie "w razie konieczności uzupełnienia"; zatem tylko w sytuacji uznania przez organ, że niezbędnym jest, z punktu widzenia przepisów odrębnych, dołączenie dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 2 ustawy [2] prawo budowlane, lub których załączenie jest wymagane poprzez przepis art. 30 ust. 3 i 4 b ustawy [2] prawo budowlane.
Wydanie postanowienia przerywa 21 dniowy termin organu do wniesienia sprzeciwu. 21-dniowy termin do wniesienia sprzeciwu przez organ jest terminem prawa materialnego, co oznacza, że nie może być przedłużany, skracany lub też zawieszany.
Natomiast wyznaczony przez organ termin do uzupełnienia braków zgłoszenia może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, bądź skrócony.
Nie ma przeszkód, aby organ ponownie wydał postanowienie zobowiązujące do uzupełnienia zgłoszenia w innym zakresie, aniżeli objętym poprzednim postanowieniem.

Uzupełnienie braków zgłoszenia.

W przypadku nieuzupełnionego zgłoszenia lub zgłoszenia, które uzupełniono nieprawidłowo, organ wyraża sprzeciw w drodze decyzji.

Ustalenie podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku nieuzupełnienia braków zgłoszenia oraz zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 6 ustawy [2] prawo budowlane, organ wnosi sprzeciw.
W przypadku, w którym zgłaszana inwestycja dotyczy sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 29 ust. 2 pkt. 19 a lit. e ustawy [2] prawo budowlane, ustawodawca przewidział dodatkowe obowiązki po stronie organu. Obowiązki te polegają na niezwłocznym ostemplowaniu projektu zgodnie z art. 30 ust. 5e ustawy [2] prawo budowlane (w przypadku braku sprzeciwu). Organ także obowiązany jest zamieszczać w Biuletynie Informacji Publicznej, informację o zgłoszonym wniosku, sprzeciwie, ewentualnie upływie terminu do wyrażenia sprzeciwu, zgodnie z art. 30 a ustawy [2] prawo budowlane.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy [2] prawo budowlane, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy [2] prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.