Procedura badania wymogów formalnych wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę masztu, bądź wieży telekomunikacyjnej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura badania wymogów formalnych wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę masztu, bądź wieży telekomunikacyjnej.

Nazwa procedury:
Procedura badania wymogów formalnych wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę masztu, bądź wieży telekomunikacyjnej.

ORGAN: Postępowanie toczy się przed organem administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta (wyjątki od tej zasady ogólnej przewiduje art. 82 ust. 3 i 4 ustawy [3] Prawo budowlane oraz wydanych na ich podstawie przepisów rozporządzenia [9] Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda).

INFRASTRUKTURA: maszt telekomunikacyjny wolnostojący, wieża telekomunikacyjna wolnostojąca.

OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity:  Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [2] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [3] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [4] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 797),
- [5] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401),
- [6] rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.),
- [6a] rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 49 poz. 330),
- [6b] rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2008 r. nr 108 poz. 690),
- [6c] rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 r. nr 173 poz. 1034),
- [7] rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609)
- [8] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz. 1135),
- [9] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 r. nr 235 poz. 1539),
- [10] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 r. nr 219 poz. 1864 ze zm.),
- [10a] rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 r. nr 115 poz. 773).

OPIS PROCEDURY:
Wniosek o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę, przedsiębiorca telekomunikacyjny składa w starostwie (lub w urzędzie miasta na prawach powiatu), w odpowiednim wydziale architektoniczno-budowlanym. Wniosek podlega opłacie skarbowej uiszczanej za każdy obiekt podlegający rozbiórce.
Zasadniczą rolą organu architektoniczno-budowlanego w postępowaniu administracyjnym o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę, jest ustalenie, czy wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest zgodny z przepisami prawa oraz czy jest kompletny w świetle wymogów ustawy [3] - Prawo budowlane.
Definicje wolno stojącego masztu antenowego oraz wolno stojącej wieży antenowej występują w przepisach rozporządzenia [10] Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Zgodnie z § 3 pkt 9 tego rozporządzenia, wolno stojącym masztem antenowym jest wolno stojąca konstrukcja wsporcza anten i urządzeń radiowych z odciągami. Natomiast przez wolno stojącą wieżę antenową, należy rozumieć wolno stojącą konstrukcję wsporczą anten i urządzeń radiowych bez odciągów (zob. § 3 pkt 13 rozporządzenia [10]).

Badanie wymogów formalnych wniosku.
Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych, złożonego przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wniosku.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.
Wniosek winien być również podpisany przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:
- wskazanie wnioskodawcy i jego adres,
- żądanie wnioskodawcy oraz
- czynić zadość innym wymaganiom określonym przepisami prawa i opisanym w procedurze.
Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Badanie załączonego do wniosku szkicu usytuowania masztu / wieży telekomunikacyjnej.
Ustawa [3] Prawo budowlane, nie precyzuje szczegółowych wymagań dotyczących szkiców i rysunków, jakie przedsiębiorca telekomunikacyjny będący inwestorem, ma załączyć do zgłoszenia. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby szkic wykonany był przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, nie musi również odpowiadać szczegółowości wymaganej dla projektu budowlanego (wyjątek jednak stanowią przepisy dotyczące wyburzenia metodą wybuchową). Przyjąć należy, że szczegółowość szkicu musi stwarzać możliwość weryfikacji przez organ, czy zamierzenie faktycznie wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę (jest budowlą o wysokości i wymiarach przekraczających określone w przepisie art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy [3] Prawo budowlane). Weryfikacja tego ostatniego elementu, możliwa jest po uzyskaniu informacji o wysokości wieży, bądź masztu oraz odległości od granic działki.

Badanie zgody właściciela masztu bądź wieży na przeprowadzenie rozbiórki.
Przepis art. 33 ust. 4 pkt. 1 ustawy [3] Prawo budowlane, przewiduje konieczność załączenie do wniosku, zgody właściciela obiektu na przeprowadzenie rozbiórki. Nie jest przewidziana szczególna forma zgody na przeprowadzenie rozbiórki, dlatego wystarczającą formą jest pisemne oświadczenie, które może być również zawarte w umowie bądź porozumieniu. Jeżeli zaś inwestor sam jest właścicielem obiektu, oczywistym jest, że nie ma potrzeby, by do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę przedkładał zgodę, o której mowa w art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy [3] Prawo budowalne. Wystarczające jest wówczas złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (por. wyrok NSA z dnia 15 lutego 2011 r., II OSK 307/10). W oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestor musi wskazać dokumenty, potwierdzające to prawo.

Badanie opisu zakresu i sposobu prowadzenie robót rozbiórkowych.
Wymagane jest przedstawienie kolejności wykonywanych robót oraz opis sposobu ich prowadzenia.
Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych, realizuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia [5] Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz rozporządzenia [6] Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zasadniczym zadaniem podmiotu realizującego rozbiórkę, jest opisanie zagrożeń związanych z procesem rozbiórki, określenie możliwości i skali ich wystąpienia oraz poinformowanie o nich osób realizujących prace rozbiórkowe. Opis ten stanowi niezbędny element wniosku. Ważnym elementem opisu jest również opis zagospodarowania odpadów, powstających w takcie prac rozbiórkowych. Przypomnieć należy, że odpady powstałe w procesie rozbiórki, winny zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy [4] o odpadach.

Badanie czy do wniosku dołączono pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.
Realizacja prac rozbiórkowych może wymagać przeprowadzenia w trybie art. 32 ust. 2 ustawy [3] Prawo budowlane, uzgodnień, wyrażenia zgody bądź opinii. Obowiązki pozyskania takich pozwoleń, uzgodnień bądź opinii wynikają z przepisów odrębnych i związane są ze sposobem, miejscem bądź charakterem prowadzonych robót.
Jako przykład takich przepisów szczególnych, które mogą kreować wymóg przeprowadzenia uzgodnień, wyrażenia zgody bądź opinii wymienić należy: ustawę o ochronie przyrody, ustawę o lasach czy też prawo geologiczne i górnicze.
Rozbiórka wieży bądź masztu nie wymaga opinii Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W przypadku, jeśli demontowany obiekt był przeszkodą lotniczą, to o tym fakcie posiadacz nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza, powinien powiadomić Prezesa ULC oraz właściwy organ nadzoru nad lotnictwem państwowym. W przypadku, gdy do demontażu niezbędny jest sprzęt budowalny (żuraw), którego wysokość przewyższa powierzchnie ograniczające wysokość obiektów w rejonie lotniska, należy wystąpić do Prezesa ULC z wnioskiem o wydanie odstępstwa, w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane w otoczeniu lotniska.

Badanie konieczność sporządzenia projektu.
Posłużenie się przez ustawodawcę w przepisie art. 33 ust. 4 pkt. 6 ustawy [3] Prawo budowlane sformułowaniem: „ w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu” wskazuje, że wymóg przedłożenia projektu uznaniowo ocenia organ administracyjny. Ocena taka winna być należycie uzasadniona w oparciu o wiedzę techniczną. Obowiązek przedłożenia projektu nakładany jest w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie. Postanowienie doręczane jest zgodnie z zasadami ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego. Sporządzenie projektu rozbiórki należy wykonać w oparciu o przepisy rozporządzenia [7] Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
W przypadku wykorzystania w pracach rozbiórkowych wieży telekomunikacyjnej metod strzałowych (materiałów wybuchowych), obowiązek przedłożenia projektu wynika z przepisu prawa (zobacz przepisy rozporządzenia [8] Ministra Infrastruktury w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową).

Ustalenie kompletności wniosku.
Organ nakłada na wnioskodawcę, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia w terminie 7 dni brakujących dokumentów, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Postanowienie doręczane jest zgodnie z zasadami ustawy [2] Kodeks postępowania administracyjnego.

Uzupełnienie wniosku.
Wnioskodawca jest zobowiązany usunąć braki wniosku, w terminie wskazanym przez organ.

Ocena czy doszło do uzupełnienia braków.
Prawidłowe uzupełnienie wniosku, umożliwia organowi ocenę merytoryczną wniosku i wydanie decyzji o rozbiórce. W przypadku nieuzupełnienia wniosku, organ pozostawia wniosek bez rozpoznania.
Prace rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.