Procedura badania wymogów formalnych wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej regionalnych sieci szerokopasmowych. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura badania wymogów formalnych wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej regionalnych sieci szerokopasmowych.

Nazwa procedury:
Procedura badania wymogów formalnych wniosku o pozwolenie na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej regionalnych sieci szerokopasmowych.

ORGAN: Postępowanie toczy się przed wojewodą.

INFRASTRUKTURA: Najczęstsze przypadki realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wymagającej pozwolenia na budowę to:
- realizacja infrastruktury, dla której nie przewidziano wyłączeń w art. 29 ust. 1-4 ustawy [2] Prawo budowlane (np. maszt telekomunikacyjny wolnostojący, bądź wieża telekomunikacyjna wolnostojąca),
- realizacja infrastruktury, która wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, bądź przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (np. przejście kanalizacji przez obszar Natura 2000),
- realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
- wykonywanie infrastruktury telekomunikacyjnej przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

AKTY PRAWNE:
- [1] ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 256),
- [2] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 1333),
- [3] ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 293),
- [4] ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 2410, z późn. zm.),
- [5] ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 2169),
- [6] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 470 z późn. zm.),
- [7] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 282),
- [8] ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 1161),
- [9] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej również "ustawa środowiskowa") (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz. 283),
- [10] ustawa z dnia 21 października 2016 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2016 r. poz. 1920),
- [11] ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 696),
- [12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 r. poz. 1493).

OPŁATY: Wniosek podlega opłacie skarbowej z tym zastrzeżeniem, że nie uiszcza opłaty jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca działalność telekomunikacyjną w formie niewyodrębnionej w ramach jej osobowości prawnej.

OPIS PROCEDURY:
Procedura udzielenia pozwolenia na budowę z gruntu ustawy [2] Prawo budowlane, w przypadku regionalnych sieci szerokopasmowych została zmodyfikowana przepisami ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Aby inwestor mógł skorzystać z trybu szczególnego, muszą być łącznie spełnione trzy warunki:
(1) wniosek dotyczy sieci szerokopasmowej lub infrastruktury telekomunikacyjnej,
(2) inwestorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca działalność telekomunikacyjną (podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, tj.: porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie komunalne, spółka kapitałowa lub spółdzielnia z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, koncesjobiorca w rozumieniu ustawy [10] o koncesji na roboty budowlane lub usługi, albo partner prywatny w rozumieniu ustawy [11] o partnerstwie publiczno-prywatnym, dalej podmioty te określane będą łącznie, jako „jednostka samorządu terytorialnego” lub „inwestor”,
(3) inwestycja realizowana jest w ramach programów operacyjnych.
Inwestor nie jest zobligowany, do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia budowlanego w ramach procedury budowy regionalnych sieci szerokopasmowych. Ustawodawca przyznał Inwestorowi możliwość wyboru trybu realizacji inwestycji. Przyjąć należy, że wybór następuje poprzez złożenie wniosku w odpowiednim trybie. Organ rozpatrujący wniosek jest związany wyborem trybu, dokonanym przez Inwestora, tj.: trybem o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę wydawanego przez wojewodę lub dokonaniem zgłoszenia do wojewody,) bądź trybem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (a następnie uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia do organów administracji architektoniczno-budowlanej określonych w ustawie [2] Prawo budowlane).
Celem postępowania po złożeniu przez inwestora wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, jest ustalenie, czy przedstawione we wniosku zamierzenie, jest zgodne z prawem i tym samym, czy można je przeprowadzić. Ocena merytoryczna wniosku poprzedzona jest badaniem wymogów formalnych.

Badanie wymogów formalnych wniosku określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
Organ administracyjny prowadzący postępowanie, po ustaleniu swojej właściwości w sprawie, zobligowany jest przystąpić do zbadania spełnienia wymogów formalnych wniosku, złożonego przez inwestora.
Organ przyjmuje wniosek, który może być wniesiony w sposób określony przepisem art. 63 § 1 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego.
Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku organowi administracji publicznej, co wynika z treści art. 61 § 3 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego lub dzień wprowadzenia wniosku do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej (art. 61 § 3a ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego).
Wniosek winien zawierać oznaczenie podmiotu który go wnosi, poprzez podanie firmy inwestora.
Wniosek winien być również podpisany przez inwestora zgodnie z zasadami reprezentacji. W imieniu inwestora może działać pełnomocnik. Wówczas pełnomocnictwo (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od przedłożonego pełnomocnictwa), stanowi załącznik do wniosku, a jego przypadkowy brak może zostać usunięty w trybie art. 64 § 2 ustawy [1] Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przepis art. 63 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, określa minimalne wymagania, co do zawartości wniosku. Wniosek winien zawierać, co najmniej:
- wskazanie wnioskodawcy i jego adresu,
- żądanie wnioskodawcy oraz
- czynić zadość innym wymaganiom określonych przepisami prawa i opisanym w procedurze.
Braki formalne wniosku, dają w razie ich nieusunięcia podstawy do pozostawienia wniosku bez rozpoznania, natomiast braki materialno–prawne do wyrażenia przez organ decyzji odmownej.
Pozostawienie wniosku bez rozpoznania, poprzedzone jest skierowaniem do inwestora wezwania do: usunięcia braków formalnych wniosku, sprecyzowania treści żądania, podpisania wniosku, bądź przekazania wymaganych załączników.
Uzupełnienie przez inwestora braków formalnych wniosku, umożliwia podjęcie kolejnych czynności w sprawie przez organ administracyjny.

Sprawdzenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
Tytuł prawny do nieruchomości został określony w art. 3 pkt 11 ustawy [2] - Prawo budowlane, w ramach definicji "prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane". Zgodnie z w/w przepisem, sformułowaniem tym objęto tytuł prawny, wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W postępowaniu dotyczącym udzielenia pozwolenia na budowę lub przy zgłoszeniu budowy albo robót budowlanych, ustawodawca nie wymaga udokumentowania posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez inwestora, lecz wprowadza obowiązek przedłożenia, tzw. oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej - o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy [2] - Prawo budowlane).
Oświadczenie, inwestor obowiązany jest przedłożyć, według wzoru określonego rozporządzeniem [12] Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia).
Wskazać również należy, że surogatem oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jest decyzja zarządcy drogi wydana w trybie art. 39 ustawy [6] o drogach publicznych.

Badanie czy do wniosku dołączono projekt budowlany wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.
Inwestor zobowiązany jest przedłożyć 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów (co wynika z art.33 ust. 2 pkt. 1 ustawy [2] - Prawo budowlane).
Natomiast zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy [2] – Prawo budowlane, do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się: 1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt; 2) kopię zaświadczenia, o którym mowa wart.12 ust.7 ustawy [2] – Prawo budowlane, aktualnego na dzień opracowania projektu – w przypadku projektanta i na dzień sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego; 3) oświadczenie  projektanta  i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Wskazać w tym miejscu należy, że nowelą ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695), która weszła w życie 30.4.2019 r., ustawodawca postanowił podnieść do rangi ustawowej regulacje prawne związane z uprawnieniami budowlanymi. Nowelizacja ta stanowiła wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 roku sygn. K 39/15. Regulacja ta powiązana była również z uchyleniem dotychczasowej regulacji związanej z uprawnieniami budowlanymi, określonej w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, regulujących zakres uprawnień budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zgodnie z przepisem art. 15 a ust. 18 ustawy [2] - Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Nie jest dopuszczalne przedłożenie mniejszej ilości egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, zważywszy na obowiązki organu do badania, a następnie łącznego zatwierdzenia wszystkich egzemplarzy projektu. Wszystkie egzemplarze projektu mają taki sam legalny status i po zatwierdzeniu zostają przekazane w następujący sposób: jeden egzemplarz zatrzymuje inwestor, jeden egzemplarz zatrzymuje organ, jeden egzemplarz zostaje przekazany do nadzoru budowlanego.
Na etapie badania wymogów formalnych, organ nie bada zawartości projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego oraz ich ukompletowania (czy posiada wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia oraz inne dokumenty określone przepisem art. 35 ust. 1 pkt. 3 ustawy [2] Prawo budowlane). Badanie, bowiem takich elementów, jak treści wniosku oraz zakres projektu budowlanego możliwe jest jedynie w przypadku przedłożenia wniosku w sposób skuteczny. Wspomnieć w tym miejscu należy, że wymagane składniki projektu budowlanego opisane są poprzez art. 34 ust. 3 ustawy [2] Prawo budowlane.
W przypadku, w którym projekt dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 9 ustawy [2] - Prawo budowlane, powinien on również zawierać oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a ustawy [2] - Prawo budowlane, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy [9] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Ustalenie wymogu przedłożenia decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.
Roboty budowlane niewymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej opisane zostały w odrębnej procedurze. Inwestor zobowiązany jest przełożyć taką decyzję, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a więc nie stanowi infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, określonej w art. 1 ust. 1 pkt. 4 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
W przypadku uznania, że decyzja lokalizacyjna jest wymagana w postępowaniu, organ wzywa inwestora, by w terminie 7 dni przedłożył taką decyzję.

Badanie czy przepisy szczególne wymagają przedłożenia dodatkowych dokumentów.
Charakter danej inwestycji i jej lokalizacja, uzasadniać mogą wymóg załączenia do wniosku innych dokumentów, wynikających z przepisów szczególnych, dla przykładu:
- decyzji o zezwoleniu właściwego zarządcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – art. 39 ust. 3 ustawy [6] o drogach publicznych,
- pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 39 ust. 1 ustawy [2] prawo budowlane, w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy [7] o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych lub gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy [8] o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 72 ust. 3 ustawy [9] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
- uzgodnienia zamierzenia z właściwym starostą (uzgodnienie następuje w formie postanowienia), w przypadku sytuowanie obiektów na obszarach zakładów górniczych,
- wykorzystanie w procesie budowlanym materiałów uprzednio używanych, np. rozbiórka masztu telekomunikacyjnego i jego odbudowa w innym miejscu, może uzasadniać nałożenie na inwestora obowiązku przedłożenia ekspertyzy związanej z jakością materiału budowlanego,
- zgodnie z art 23 ust 1 ustawy [5] o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki ich utrzymywania na tych obszarach; pozwolenie takie wydaje w drodze decyzji właściwy terytorialne dyrektor urzędu morskiego (art 26 ust 2 ustawy [5] o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej j i administracji morskiej). Natomiast jeśli chodzi o układane i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, to jest ono dozwolone jeśli nie utrudnia to wykonywane praw Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywane z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej (art 27 ust 1 ustawy [5] o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej).
W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych  należy przedłożyć oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy [9] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Organ administracyjny weryfikuje, czy dokumenty takie przedłożono do postępowania.

Ustalenie czy wniosek spełnia wymogi formalne na zasadzie art. 33 ust 2 ustawy prawo budowlane.
Przepis art. 32 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy [2] Prawo budowlane, stanowi, iż pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji lokalizacyjnej, jeżeli jest ona wymagana oraz złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wezwanie do uzupełnienia braków wniosku w formie postanowienia.
Organ po stwierdzeniu we wniosku braków wzywa, do usunięcia zauważonych braków, stosując w tym przypadku art. 64 § 2 ustawy [1] Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, jeżeli wniosek nie spełnia innych wymagań wynikających z przepisów prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Do doręczeń stosuje się przepis art. 60 ust. 5 ustawy [4] o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Uzupełnienie braków wniosku.
Inwestor uzupełnia wniosek w terminie 7 dni.

Ustalenie czy uzupełniono wniosek terminowo oraz w prawidłowy sposób.
W przypadku nieuzupełnionego wniosku, lub który uzupełniono nieprawidłowo, organ pozostawia go bez rozpatrzenia. Na pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia przysługuje skarga na bezczynność.